Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków koordynatora projektu (część 1), asystenta koordynatora (część 2), specjalisty do spraw wycieczek dydaktycznych (część 3), specjalisty do spraw kursów i szkoleń(część 4), informatyka (część 5), oraz asystenta finansowego (część 6) w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/10.


Numer ogłoszenia: 37338 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków koordynatora projektu (część 1), asystenta koordynatora (część 2), specjalisty do spraw wycieczek dydaktycznych (część 3), specjalisty do spraw kursów i szkoleń(część 4), informatyka (część 5), oraz asystenta finansowego (część 6) w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/10..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Koordynator projektu (część 1): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) kierowanie wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej, 2) koordynacja prac zespołu projektowego i podejmowania decyzji, 3) nadzór nad rzetelnym sporządzaniem i terminowym przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, 4) bieżącego kontaktu z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, 5) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 6) nadzór nad dokumentacją projektową, 7) ewaluacja realizacji projektu, 8) nadzór nad ryzykiem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami wdrażania POKL, 9) promocję projektu oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu w tym kontakty z mediami, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Asystent koordynatora projektu (część 2): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, 2) organizacja biura projektu, 3) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, 4) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z asystentem finansowym, 5) przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami zgodnie z regulaminem zakupów ZS - CEZiU, 6) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 7) archiwizacja dokumentacji projektowej, 8) wspomaganie koordynatora projektu w realizacji jego zadań, 9) przygotowanie wraz z asystentem finansowym rozliczenia projektu, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Specjalista do spraw wycieczek dydaktycznych (część 3): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu wycieczek, 2) opracowanie programów wycieczek, 3) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników wycieczek, 4) opracowanie list uczestników wycieczek, 5) przydział opiekunów wycieczek, 6) wybór przewoźnika, 7) organizowanie przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania uczestników wycieczek, 8) rezerwacja noclegów i biletów wstępu, 9) sporządzanie i archiwizacja dokumentacji wycieczek, 10) organizowanie wystaw zdjęć z wycieczek, 11) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 12) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 13) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Specjalista do spraw kursów i szkoleń (część 4): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu kursów i szkoleń, 2) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników kursów i szkoleń, 3) przygotowanie dzienników zajęć do kursów i szkoleń, 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych, 5) wybór wykonawców kursów i szkoleń, 6) organizacja przejazdu, noclegów i wyżywienia prowadzącym zajęcia, 7) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów i szkoleń, 8) sprawdzanie prawidłowości wystawionych faktur, 9) archiwizacja dokumentacji kursów i szkoleń, 10) analiza ankiet ewaluacyjnych, 11) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 12) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 13) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Informatyk (część 5): Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) zarządzanie danymi osobowymi uczestników projektu, 2) sporządzanie formularza PEFS, 3) stosowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu, 4) właściwe zabezpieczenie baz danych przez archiwizowanie i kontrolę antywirusową, 5) prowadzenie strony internetowej projektu, 6) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych na zakup materiałów i sprzętu komputerowego i oprogramowania, 7) diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego, 8) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Asystent finansowy (część 6) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, w tym sporządzenie końcowego wniosku o płatność, 3) weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania; 4) opisywanie faktur, 5) rozliczanie transz finansowych, 6) niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę kosztów projektu, 7) archiwizowanie dokumentacji finansowej, 8) kontrola prawidłowego wystawiania rachunków, umów cywilnoprawnych, faktur, 9) monitoring realizacji zobowiązań finansowych oraz realizacji budżetu, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. pomiędzy 8-18. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań poza siedzibą Zamawiającego w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. Zamawiający zapewnia wykonawcom: pomieszczenie biurowe, dostępność podstawowego sprzętu biurowego (m.in. komputer z oprogramowaniem, telefon, drukarka), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Część I - Koordynator projektu: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c) posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą d) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, e) poświadczy doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt), f) posiada wiedzę z zakresu koordynowania i realizacji projektów, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. dokument potwierdzający kwalifikacje do zarządzania oświatą (kserokopia) ad. d. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . o Część II - Asystent koordynatora projektu: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) poświadczy doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt), f) posiada wiedzę z zakresu koordynowania realizacji projektów, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . o Część III - Specjalista do spraw wycieczek dydaktycznych: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela co najmniej mianowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) poświadczy doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), f) doświadczenie w pracy z młodzieżą, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt.. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. dokumenty potwierdzające pracę z młodzieżą (kserokopia umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . o Część IV - Specjalista do spraw kursów i szkoleń: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela co najmniej mianowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) poświadczy doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), f) doświadczenie w pracy z młodzieżą, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. dokumenty potwierdzające pracę z młodzieżą (kserokopia umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . o Część V - Informatyk: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informatyki, pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) poświadczy doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), f) doświadczenie w pracy z młodzieżą, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. dokumenty potwierdzające pracę z młodzieżą (kserokopia umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) o Część V - Asystent finansowy a) wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub finansów, b) poświadczona znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, c) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, d) biegłe funkcjonowanie w środowisku WINDOWS, e) doświadczenie w prowadzeniu księgowości W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. c. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad, d. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych studiach informatycznych, kursach z zakresu obsługi programów biurowych ad. e. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia, nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie osoby do wykonania zamówienia, wymienione w punkcie III.3.2. dokumenty są składane w formie oryginału lub kopi poświadczonych za zgodność z oryginałem


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.5
 • 2 - Wykształcenie wyższe, pedagogiczne - 0.1
 • 3 - Doświadczenie w pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną - 0.1
 • 4 - Znajomość środowiska w którym będzie realizowany projekt - 0.1
 • 5 - Znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektu - 0.1
 • 6 - Doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL - 0.1


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Strona internetowa www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika (sekretariat) ul. Zwolińskiego 46, Rawa Mazowiecka tel. 46 8154141, faks 46 8154141.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96, Tel. 46 8154141, faks 46 8154141 - sekretariat szkoły.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Wybór zespołu zarządzającego projektem Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Numer ogłoszenia: 80876 - 2011; data zamieszczenia: 17.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 37338 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór zespołu zarządzającego projektem Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków koordynatora projektu (część 1), asystenta koordynatora (część 2), specjalisty do spraw wycieczek dydaktycznych (część 3), specjalisty do spraw kursów i szkoleń (część 4), informatyka (część 5), oraz asystenta finansowego (część 6) w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/10..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt: Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Część1 Koordynator Projektu: Agata Lipska, ul.Feliksów 27, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.
 • Część 2 Asystent koordynatora Projektu: Ewa Kawałek, ul. Solidarnosci 1 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Część 3 Specjalista ds. wycieczek dydaktycznych: Marta Kwestarz, ul. Głowackiego 15, 99-420 Łyszkowice, kraj/woj. łódzkie.
 • Część 4 Specjalista ds. kursów i szkoleń: Agnieszka Zientara, ul. Solidarności 6 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Część 5 Informatyk: Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Część 6 Asystent finansowy: Włodzimierz Matysiak, Cieladz 110/I/m.13, 96-214 Cielądz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 84000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  84000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków asystenta koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kawałek, ul. Solidarności 1/51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  37800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków specjalisty d.s. wycieczek dydaktycznych projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Kwestarz, ul. Głowackiego15, 99-420 Łyszkowice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków specjalisty d.s. kursów i szkoleń projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara, ul. Solidarności 6m51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków informatyka projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Powierzenie obowiązków asystenta finansowego projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Włodzimierz Matysiak, Cielądz 110/I/13, 96-214 Cielądz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  37800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3733820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 655 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika (sekretariat) ul. Zwolińskiego 46, Rawa Mazowiecka tel. 46 8154141, faks 46 8154141
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część1 Koordynator Projektu: Agata Lipska
ul.Feliksów 27, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część 2 Asystent koordynatora Projektu: Ewa Kawałek
ul. Solidarnosci 1 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część 3 Specjalista ds. wycieczek dydaktycznych: Marta Kwestarz
ul. Głowackiego 15, 99-420 Łyszkowice, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część 4 Specjalista ds. kursów i szkoleń: Agnieszka Zientara
ul. Solidarności 6 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część 5 Informatyk: Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Część 6 Asystent finansowy: Włodzimierz Matysiak
Cieladz 110/I/m.13, 96-214 Cielądz, woj. łódzkie
2011-04-17 14 000,00
Powierzenie obowiązków asystenta koordynatora projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ewa Kawałek
ul. Solidarności 1/51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 37 800,00
Powierzenie obowiązków specjalisty d.s. wycieczek dydaktycznych projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Marta Kwestarz
ul. Głowackiego15, 99-420 Łyszkowice, woj. łódzkie
2011-04-17 30 600,00
Powierzenie obowiązków specjalisty d.s. kursów i szkoleń projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Agnieszka Zientara
ul. Solidarności 6m51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 30 600,00
Powierzenie obowiązków informatyka projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 8 500,00
Powierzenie obowiązków asystenta finansowego projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Włodzimierz Matysiak
Cielądz 110/I/13, 96-214 Cielądz, woj. łódzkie
2011-04-17 37 800,00