Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi


Numer ogłoszenia: 374674 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zamiaru ich wykonania i uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynków szkolnych - w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi. Zakres prac: Etap I - obejmujący opracowanie projektów budowlanych wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, Etap II - obejmujący wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I, polegających na wykonaniu prac wyszczególnionych poniżej oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Szkoła Podstawowa Nr 81 - Łódź, ul. E. Plater 28/32 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej, łącznika oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Gimnazjum Publiczne Nr 7 - Łódź, ul. Rojna 33 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej i zaplecza oraz stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Gimnazjum Publiczne Nr 13 - Łódź, ul. Wici 16 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej, łącznika i zaplecza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 - Łódź, ul. Dziewanny 24 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły i budynku mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 45.10.00.00-8, 45.26.10.00-4, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy PLN). 1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania. 3. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 4. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 5.3. kwotę wadium, 5.4. termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 5.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 5.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, przy czym wątpliwości dotyczące tych okoliczności, nie mogą stanowić podstawy odmowy wypłaty kwoty wadium, 5.5.2. którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 5. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto i b) jedną robotę budowlaną, polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto i c) jedną robotę budowlaną, polegającą na wymianie stolarki w budynku, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto. W przypadku, gdy w/w roboty budowlane będą stanowiły część zrealizowanego zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty (o których mowa powyżej), a które są wymagane w celu spełnienia warunku postawionego przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. III.3.5 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy, zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego postępowania, w sytuacjach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje również udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Projekt pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza). 4. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 29 listopada 2013 r., w tym: Etap I - rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, - zakończenie: w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy; Etap II - zakończenie: do dnia 29 listopada 2013 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 395580 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
374674 - 2012 data 01.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  15.10.2012, godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  18.10.2012, godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


Łódź: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi.


Numer ogłoszenia: 531872 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 374674 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zamiaru ich wykonania i uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynków szkolnych - w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi. Zakres prac: Etap I - obejmujący opracowanie projektów budowlanych wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, Etap II - obejmujący wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I, polegających na wykonaniu prac wyszczególnionych poniżej oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Szkoła Podstawowa Nr 81 - Łódź, ul. E. Plater 28/32 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej, łącznika oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Gimnazjum Publiczne Nr 7 - Łódź, ul. Rojna 33 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej i zaplecza oraz stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Gimnazjum Publiczne Nr 13 - Łódź, ul. Wici 16 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej, łącznika i zaplecza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 - Łódź, ul. Dziewanny 24 (Docieplenie ścian zewnętrznych szkoły i budynku mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 45.10.00.00-8, 45.26.10.00-4, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Szwajkiewicz Tomasz Szwajkiewicz, ul. Osiedowa 2, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4027031,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3500000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3500000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5040307,04


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37467420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 410 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262520-2 Roboty murowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi. Firma Szwajkiewicz Tomasz Szwajkiewicz
ul. Osiedowa 2, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2012-12-28 3 500 000,00