Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej


Numer ogłoszenia: 374948 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie, montaż, zarządzanie systemem sterowania, demontaż, magazynowanie i konserwacja świątecznej dekoracji świetlnej ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do Al. Mickiewicza, zgodnie z dokumentacją projektową. Do obowiązków WYKONAWCY należeć będzie: a) wykonanie dekoracji świątecznej wraz z montażem do dnia 5 grudnia 2011 r., b) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia odbioru wykonania dekoracji do dnia 1 lutego 2012 r. c) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2012 r., d) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. c) do dnia montażu, o którym mowa w pkt e) umowy, e) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2012 r., f) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2012 r. do dnia 1 lutego 2013 r., g) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2013 r., h) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. g) do dnia montażu, o którym mowa w pkt i) umowy, i) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2013 r., j) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2013 r. do dnia 1 lutego 2014 r., k) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2014 r., l) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. k) do dnia montażu w 2014 r. nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2014 r. Na wykonaną dekorację świąteczną zostanie udzielona gwarancja na okres 36 miesięcy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.12.00-2, 50.71.00.00-5, 63.10.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku szczególnie złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2011 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie - od daty zawarcia umowy Zakończenie - do 1 grudnia 2014 r. Terminy pośrednie: a) wykonanie dekoracji świątecznej wraz z montażem do dnia 5 grudnia 2011 r., b) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia odbioru wykonania dekoracji do dnia 1 lutego 2012 r. c) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2012 r., d) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. c) do dnia montażu, o którym mowa w pkt e) umowy, e) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2012 r., f) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2012 r. do dnia 1 lutego 2013 r., g) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2013 r., h) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. g) do dnia montażu, o którym mowa w pkt i) umowy, i) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2013 r., j) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2013 r. do dnia 1 lutego 2014 r., k) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2014 r., l) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. k) do dnia montażu w 2014 r. nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2014 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej


Numer ogłoszenia: 316775 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 374948 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie, montaż, zarządzanie systemem sterowania, demontaż, magazynowanie i konserwacja świątecznej dekoracji świetlnej ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do Al. Mickiewicza, zgodnie z dokumentacją projektową. Do obowiązków WYKONAWCY należy: a) wykonanie dekoracji świątecznej wraz z montażem do dnia 5 grudnia 2011 r., b) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia odbioru wykonania dekoracji do dnia 1 lutego 2012 r. c) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2012 r., d) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. c) do dnia montażu, o którym mowa w pkt e) umowy, e) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2012 r., f) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2012 r. do dnia 1 lutego 2013 r., g) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2013 r., h) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. g) do dnia montażu, o którym mowa w pkt i) umowy, i) montaż dekoracji do dnia 5 grudnia 2013 r., j) dozór dekoracji i zarządzanie systemem sterowania od dnia montażu dekoracji w grudniu 2013 r. do dnia 1 lutego 2014 r., k) demontaż dekoracji w dniach 2 - 9 lutego 2014 r., l) magazynowanie i posezonowa konserwacja dekoracji w okresie od dnia demontażu, o którym mowa w pkt. k) do dnia montażu w 2014 r. nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2014 r. Na wykonaną dekorację świąteczną zostanie udzielona gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia odbioru wykonania dekoracji świątecznej wraz z montażem określonego w pkt a)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.12.00-2, 50.71.00.00-5, 63.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MULTIDEKOR G.Podogrocki, T.Podogrocki Spółka Jawna,, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1414946,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1955607,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  1955607,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2603499,67


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37494820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1102 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
63100000-0 Usługi przeładunku i składowania towarów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej MULTIDEKOR G.Podogrocki, T.Podogrocki Spółka Jawna,
ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, woj. mazowieckie
2011-12-02 1 955 607,00