TI Tytuł Polska-Gliwice: Elektryczność
ND Nr dokumentu 375214-2015
PD Data publikacji 24/10/2015
OJ Dz.U. S 207
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji Instytut Metali Nieżelaznych
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/10/2015
DT Termin 30/11/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RC Kod NUTS PL229
IA Adres internetowy (URL) http://www.imn.gliwice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/10/2015    S207    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Elektryczność

2015/S 207-375214

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tkaczyk
44-121 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 322380316
E-mail: malgosiat@imn.gliwice.pl
Faks: +48 322316933

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.imn.gliwice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytut badawczy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi badawcze
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno

Kod NUTS PL229

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000, 65310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacowane roczne zużycie energii 3 300 MWh.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 050 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium: 25 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
a) wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PeKaO SA nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 z adnotacją Wadium – oznaczenie sprawy: „Energia elektryczna”,
Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć w kasie IMN.
3. Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 3.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN, bank Zamawiającego dokona jej przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota wyrażona w PLN (nie może ona być niższa niż kwota określona w pkt. 1). W takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w PLN, a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawca. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
6. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą znajdować się następujące informacje:
a) oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia;
b) kwota wadium;
c) okres ważności dokumentu;
d) nazwa i adres Zamawiającego;
e) nazwa i adres wnoszącego wadium – Wykonawcy;
f) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium w terminie 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonych w ustawie z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. nr 113 z 2010 r.poz. 759 z późn. zm.).
Uwaga.
Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz zamawiającego od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej oraz inne tym podobne).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Finansowane ze środków IMN, warunki płatności określone w SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarcie przez wykonawcę odpowiedniej umowy dystrybucyjnej.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.l i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek spełni Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
1. oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (zał. A);
2. aktualnej koncesji;
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp (wzór zał. B).
4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert.
6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. A).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. A).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TI/44/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.11.2015 - 13:00

Miejscowość:

Gliwice, ul. Sowińskiego 5.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie składa się w terminie od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 27 ust.2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.10.2015
TI Tytuł Polska-Gliwice: Elektryczność
ND Nr dokumentu 9799-2016
PD Data publikacji 13/01/2016
OJ Dz.U. S 8
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji Instytut Metali Nieżelaznych
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/01/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
65310000 - Przesył energii elektrycznej
IA Adres internetowy (URL) http://www.imn.gliwice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/01/2016    S8    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Elektryczność

2016/S 008-009799

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tkaczyk
44-121 Gliwice
Polska
Tel.: +48 322380316
E-mail: malgosiat@imn.gliwice.pl
Faks: +48 322316933

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.imn.gliwice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytut badawczy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi badawcze
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL229.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000, 65310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 241 563,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TI/44/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 207-375214 z dnia 24.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 150 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 241 563,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.1.2016

Adres: Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, barbarap@imn.gliwice.pl
tel: 32 2380316, 3280200,
fax: 322 316 933
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 37521420151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 396 dni
Wadium: 25000 ZŁ
Szacowana wartość* 833 333 PLN  -  1 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.imn.gliwice.pl
Informacja dostępna pod: Instytutem Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2015-12-03 1 241 563,00