TI Tytuł Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 375285-2015
PD Data publikacji 24/10/2015
OJ Dz.U. S 207
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/10/2015
DT Termin 30/11/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/10/2015    S207    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2015/S 207-375285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn i Apteka Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Immunoglobulina.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Immunoglobulina oraz materiały medyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Dostawa produktów leczniczy oraz wyrobów medycznych
1)Krótki opis
Wyrób medyczny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 300 PLN. Zadanie nr 23 – 300 PLN.
Zadanie nr 2 – 1 300 PLN. Zadanie nr 24 – 700 PLN.
Zadanie nr 3 – 2 600 PLN. Zadanie nr 25 – 1 500 PLN.
Zadanie nr 4 – 1 400 PLN. Zadanie nr 26 – 1 600 PLN.
Zadanie nr 5 – 400 PLN. Zadanie nr 27 – 600 PLN.
Zadanie nr 6 – 400 PLN. Zadanie nr 28 – 400 PLN.
Zadanie nr 7 – 900 PLN. Zadanie nr 29 – 3 200 PLN.
Zadanie nr 8 – 800 PLN. Zadanie nr 30– 4 600 PLN.
Zadanie nr 9 – 500 PLN. Zadanie nr 31 – 3 500 PLN.
Zadanie nr 10 – 500 PLN. Zadanie nr 32 – 7 500 PLN.
Zadanie nr 11 – 14 800 PLN. Zadanie nr 33 – 800 PLN.
Zadanie nr 12 – 900 PLN. Zadanie nr 34 – 500 PLN.
Zadanie nr 13 – 100 PLN. Zadanie nr 35 – 4 400 PLN.
Zadanie nr 14 – 2 300 PLN. Zadanie nr 36 – 1 700 PLN.
Zadanie nr 15 – 1 800 PLN. Zadanie nr 37 – 200 PLN.
Zadanie nr 16 – 4 600 PLN. Zadanie nr 38 – 700 PLN.
Zadanie nr 17 – 1 900 PLN. Zadanie nr 39 – 500 PLN.
Zadanie nr 18 – 1 700 PLN. Zadanie nr 40 – 200 PLN.
Zadanie nr 19 – 2 200 PLN. Zadanie nr 41 – 2 900 PLN.
Zadanie nr 20 – 1 200 PLN. Zadanie nr 42 – 1 300 PLN.
Zadanie nr 21 – 5 100 PLN. Zadanie nr 43 – 700 PLN.
Zadanie nr 22 – 200 PLN. Zadanie nr 44 – 1 200 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie
Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych – nr sprawy DTA 240/30/15
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem każdorazowo na podstawie faktury VAT, w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i zaakceptowania jej przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku każdy z warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 – 2.4. rozdziału V SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
W przypadku warunku określonego w ust. 3 niniejszego rozdziału każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować jego spełnienie.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania:
pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia;
ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom wg wyboru Wykonawcy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.
3.Wykonawcy występujący wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ).
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane:
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, lub
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) – oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.
2. Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach dwóch odrębnych umów,
o wartości nie mniejszej niż:
795 000 PLN – dla zadania nr 11
400 000 PLN – dla zadania nr 32
272 000 PLN – dla zadania nr 21
236 000 PLN – dla zadania nr 16, 30, 35
172 000 PLN – dla zadania nr 29, 31
140 000 PLN – dla zadania nr 3, 41
115 000 PLN – dla zadania nr 14, 19
87 000 PLN – dla zadania nr 15, 17, 18, 26, 36
61 000 PLN – dla zadania nr 2, 4, 20, 25, 42, 44
42 000 PLN – dla zadania nr 7, 8, 12, 33
32 000 PLN – 24, 27, 38, 43
24 000 PLN – 9, 10, 34, 39
18 000 PLN – 5, 6, 28
12 000 PLN – 1, 23
6 000 PLN – 22, 37, 40
3 000 PLN – 13
brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin dostawy. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DTA 240/30/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.11.2015 - 10:15

Miejscowość:

Rzeszów, ul. Rycerska 2

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Pażdziernik 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówiń Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.10.2015
TI Tytuł Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 148267-2016
PD Data publikacji 29/04/2016
OJ Dz.U. S 84
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/04/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny

29/04/2016    S84    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2016/S 084-148267

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta-Ziemniak, Rzeszów 35-241, Polska. Tel.: +48 178611421-380. Faks: +48 178611429. E-mail: zamowienia@pcchp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.1.2016, 2016/S 013-018588)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000, 33140000, 33651520

Produkty farmaceutyczne

Materiały medyczne

Immunoglobuliny

Zamiast: 

-

Powinno być: 

-

Inne dodatkowe informacje

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2 w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. Oraz zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 94 ust. 3 Pzp.

W dniu 3.2.2016 Zamawiający otrzymał od Wykonawcy AQUA–MED. ZPAM Kolasa sp. j z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 55, kod pocztowy 90-323 informację o odmowie podpisania umowy w ramach zadania nr 3 na dostawę produktów leczniczych, formaliny i spirytusu medycznego.

W danym postępowaniu w ramach zadania nr 3 złożono ofertę Wykonawcy Alpinus Chemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, jednakże, została ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp „jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”.

W związku z zaistnieniem przesłanek z art. 93 ust.1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przy czym w przypadku odmowy wybranego wykonawcy od podpisania umowy należałoby to rozumieć tak, że nie ma innej oferty, którą można by wziąć pod uwagę.


TI Tytuł Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 18588-2016
PD Data publikacji 20/01/2016
OJ Dz.U. S 13
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/01/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
33651520 - Immunoglobuliny
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/01/2016    S13    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2016/S 013-018588

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta-Ziemniak
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc, Magazyn Centrum.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000, 33651520

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 871 383,85 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Najniższa cena. Waga 98
2. Termin dostawy towaru. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DTa 240/30/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 207-375285 z dnia 24.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 48 107,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 140 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 128 481,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gambro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 73 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 72 144 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 139,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 45 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 914,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Loigstyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 42 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 631,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 651 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

GSK Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 051,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistytka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 795 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 787 414,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 45 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 631,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Servier Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Annopol 6b
03-248 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 129,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 122 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 118 324,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa:
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 96 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 743,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczojną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 246 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 39 463,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aspen Pharma Ireland Limited
One George's Quay Plaza
Dublin
IRLANDIA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 99 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 102 016,85 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 90 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 75 769,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 115 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 93 755,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 61 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 58 122,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 272 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 265 284,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 155 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol- Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 863,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 24 Część nr: 24 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 37 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 240 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 79 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 77 228,64 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 26 Część nr: 26 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna
ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 87 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 301,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 27 Część nr: 27 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 512,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 28 Część nr: 28 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 495,78 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 29 Część nr: 29 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 172 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 164 549,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 30 Część nr: 30 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 246 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 240 096,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 31 Część nr: 31 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 188 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 179 982,79 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 32 Część nr: 32 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 404 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 373 313,41 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 33 Część nr: 33 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 43 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 676,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 34 Część nr: 34 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 505,91 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 35 Część nr: 35 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Intra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odworąża 11
03-310 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 236 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 185 401,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 36 Część nr: 36 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 91 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 90 286,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 37 Część nr: 37 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Intra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odworąża 11
03-310 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 202,52 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 39 Część nr: 39 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ASCLEPIOS Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 090,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 40 Część nr: 40 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGF URTICA Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 957,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 41 Część nr: 41 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bxter Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 156 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 163 460,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 42 Część nr: 42 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 62 930 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 43 Część nr: 43 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 531,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 44 Część nr: 44 - Nazwa: Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 65 000 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 62 844,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.1.2016

Adres: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcchp.pl
tel: +48 178611421-380
fax: +48 178611429
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 37528520151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 84900 ZŁ
Szacowana wartość* 2 830 000 PLN  -  4 245 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 44
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pcchp.pl
Informacja dostępna pod: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2, rzeszów, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-08 48 107,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Sanofi-Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 128 481,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Gambro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 72 144,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-18 17 139,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 37 800,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 9 914,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Loigstyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 32 631,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-18 24 651,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych GSK Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2015-12-18 21 051,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistytka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 787 414,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 32 631,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Servier Polska Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Annopol 6b, 03-248 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 2 129,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2015-12-08 118 324,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 56 743,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczojną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 39 463,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Aspen Pharma Ireland Limited
One George's Quay Plaza, Dublin, Irlandia
2015-12-08 102 016,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 75 769,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 93 755,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Lek Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-08 58 122,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2015-12-18 265 284,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-12-08 8 155,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol- Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 9 863,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 3 240,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 77 228,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna
ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 73 301,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 32 512,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 17 495,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 164 549,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 240 096,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 179 982,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 373 313,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 9 676,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 20 505,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Intra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odworąża 11, 03-310 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 185 401,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-08 90 286,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Intra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odworąża 11, 03-310 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-18 7 202,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych ASCLEPIOS Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2015-12-08 23 090,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych PGF URTICA Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2015-12-08 5 957,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Bxter Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 163 460,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 62 930,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-12-18 23 531,00
Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-12-08 62 844,00