Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, , prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej.


Numer ogłoszenia: 37562 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, , prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć realizowanych w ramach projektu: Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od kwietnia 2011r. do czerwca 2011r Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna =45 min.) 1. Zajęcia dodatkowe teoretyczne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (klasa IV) , Technik Handlowiec (klasa III), Technik Handlowiec (klasa IV), Technik Kelner (klasy II i III), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa II), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa III), Technik Organizacji Usług Gastronomicznych (klasa IV) Technik Mechanik (klasa IV), Technik Pojazdów Samochodowych ( dwie klasy II), Technik Pojazdów Samochodowych (klasa III), Technik technologii Żywności (klasa IV) - razem 12 klas technikum po 10 godzin lekcyjnych w każdej klasie. 2. Zajęcia dodatkowe praktyczne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii (klasa II - 2 grupy), sprzedawca (kasa II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych ( klasy II - 3 grupy, klasy III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń( klasa II - 1 grupa, klasa III - 1 grupa) - razem 12 grup klas zasadniczej szkoły zawodowej po 10 godzin lekcyjnych w każdej grupie 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki dla 4 grup uczniów klas pierwszych objętych projektem ( 2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki) - razem 4 grupy po 10 godzin lekcyjnych w każdej grupie. 4. Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne ( Klub Żywieniowca - 1 grupa przygotowująca do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Klub Handlowca - 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji i 1 grupa przygotowująca do Turnieju Wiedzy i Umiejętności handlowo-Menadżerskich, Klub Mechanika - 1 grupa przygotowująca do Olimpiady Techniki Samochodowej i 1 grupa przygotowująca do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w każdej grupie. 5. Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa) - razem 5 grup po 20 godzin lekcyjnych w każdej grupie. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. 2. Wykonawca: a) prowadzi zajęcia według własnego programu autorskiego, b) określa metody prowadzenia zajęć, środki dydaktyczne i formy pracy na zajęciach, c) opracowuje wykaz materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć, d) prowadzi dokumentację związaną z zajęciami (dziennik zajęć, listy obecności), e) przeprowadza testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i na koniec zajęć) oraz sporządza sprawozdanie z wyników przeprowadzonych testów, f) w ramach zajęć dodatkowych z zakresu przygotowania zawodowego przeprowadza próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz sporządza sprawozdanie z wyników przeprowadzonych egzaminów, g) sprawuje opiekę nad uczestnikami podczas zajęć oraz podczas wyjazdu na eliminacje pozaszkolne, h) przeprowadza badanie ewaluacyjne uczestników zajęć..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 25.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: a. Wykonawcy znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b. Wykonawcy odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL c. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych teoretycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska, Technik Handlowiec, Technik Kelner, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy. d. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych praktycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń - posiadające kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy. e. do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych z matematyki i języka polskiego - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy. f. do prowadzenia klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy; g. do przygotowania i prowadzenia zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, specjalizacje (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i uprawnień


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego (określone w rozdziale III.3.2.). W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i uprawnień


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: a. wykonawcy znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b. Wykonawcy odbyli szkolenie ( co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL c. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych teoretycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: Technik Ochrony Środowiska, Technik Handlowiec, Technik Kelner, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), co najmniej stopień nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, d. do przygotowania i prowadzenia zajęć dodatkowych praktycznych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń - posiadające kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej, e. do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych z matematyki i języka polskiego - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, f. do prowadzenia klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, g. do przygotowania i prowadzenia zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, specjalizacje (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć),stopień nauczyciela dyplomowanego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego i uprawnień


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie o znajomości specyfiki pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizował przedmiot umowy wykształceniu oraz posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Zamawiającego w rozdziale III.3.2.).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.5
 • 2 - Wykształcenie wyższe kierunkowe i pedagogiczne - 0.1
 • 3 - Doświadczenie w pracy z młodzieżą - 0.1
 • 4 - Znajomość środowiska w którym będzie realizowany projekt - 0.1
 • 5 - Uprawnienia egzaminatora OKE - 0.1
 • 6 - Doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL - 0.1


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.


Numer ogłoszenia: 80878 - 2011; data zamieszczenia: 17.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 37562 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna =45 min.) a)Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego (12 grup) b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego (12 grup) c)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki (2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki) d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 grupy). e)Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem (aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomicznych (kl III), T. Organizacji Usług Gastronomicznych (kl IV) T. Mechanik (kl IV), T. Pojazdów Samochodowych (dwie kl II), T. Pojazdów Samochodowych(kl III), T. technologii Żywności (kl IV)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henryk Siudziński, ul. Zwolińskiego 2a m10, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Irena Purska, ul. Solidarnosci 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk, ul. Warszawskie Przedmieście 15 m 54, 99-200 Kutno, kraj/woj. łódzkie.
 • Maria Michalska, ul. Kazimierza Wielkiego 23 m 40, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Andrzej Jankowski, ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Edward Zając, Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - 1 grupa, kl III - 1 grupa)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Kwapisiewicz, ul. Solidarnosci 7 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Renata Tkaczyk, ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul.Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Czech, Huta Wałowska 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Krzysztof Skrętowski, ul. J. Sobieskiego 24/34, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Henryk Siudziński, ul. Zwolińskiego 2a m 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 grupy)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Mysliwczyk - Kaczmarczyk, ul. Warszawskie Przedmieście 15 m 54, 99-200 Kutno, kraj/woj. łódzkie.
 • Irena Purska, ul. Solidarnosci 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Andrzej Jankowski, ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
c)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki dla 4 grup uczniów klas pierwszych objętych projektem (2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Muszyńska, ul. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Grazyna Świątecka, ul. Jana III Sobieskiego 16 m 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
e)Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara, ul. Solidarności 6 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Anna Langowska, Chrusty 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Marcin Kopczyński, ul. Kazimierza Wielkiego 40 m 29, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3756220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 97 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 25
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Henryk Siudziński
ul. Zwolińskiego 2a m10, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Irena Purska
ul. Solidarnosci 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk
ul. Warszawskie Przedmieście 15 m 54, 99-200 Kutno, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Maria Michalska
ul. Kazimierza Wielkiego 23 m 40, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Andrzej Jankowski
ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: Technik Ochrony Środowiska (kl IV) , T. Handlowiec (kl III), T. Handlowiec (kl IV), T. Kelner (kl II i III), T.Organizacji Usług Gastronomicznych (kl II), T. Organizacji Usług Gastronomi Edward Zając
Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 125,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Halina Kwapisiewicz
ul. Solidarnosci 7 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Renata Tkaczyk
ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Dariusz Iwaszkiewicz
ul.Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Zbigniew Czech
Huta Wałowska 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Krzysztof Skrętowski
ul. J. Sobieskiego 24/34, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
b)Zajęcia dodatkowe praktyczne z przygotowania zawodowego w zawodach: kucharz małej gastronomii (kl II - 2 grupy), sprzedawca (kl II - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych (kl II - 3 grupy, kl III - 3 grupy), mechanik monter maszyn i urządzeń (kl II - Henryk Siudziński
ul. Zwolińskiego 2a m 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 285,00
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 Jolanta Mysliwczyk - Kaczmarczyk
ul. Warszawskie Przedmieście 15 m 54, 99-200 Kutno, woj. łódzkie
2011-04-17 360,00
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 Irena Purska
ul. Solidarnosci 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 360,00
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 Andrzej Jankowski
ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 360,00
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 360,00
d)Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne (Klub Żywieniowca - 2 grupy, Klub Handlowca - 2 grupy, Klub Mechanika - 2 Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 360,00
c)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki dla 4 grup uczniów klas pierwszych objętych projektem (2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki) Jolanta Muszyńska
ul. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 500,00
c)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki dla 4 grup uczniów klas pierwszych objętych projektem (2 grupy z języka polskiego i 2 grupy z matematyki) Grazyna Świątecka
ul. Jana III Sobieskiego 16 m 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 1 500,00
e)Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa) Agnieszka Zientara
ul. Solidarności 6 m 51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 2 500,00
e)Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa) Anna Langowska
Chrusty 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 2 500,00
e)Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem ( aerobic - 2 grupy, step - 1 grupa, fitball - 1 grupa, kyokushinkai - 1 grupa) Marcin Kopczyński
ul. Kazimierza Wielkiego 40 m 29, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-17 2 500,00