Góra Kalwaria: Remont drogi w miejscowości Coniew, Podgóra, Czaplin, Solec


Numer ogłoszenia: 376226 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi w miejscowości Coniew, Podgóra, Czaplin, Solec.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Coniew opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi na odcinku o długości ok.100m przy szerokości jezdni 2,80m.Należy usunąć nadmiar gruntu z pobocza wzdłuż północnej krawędzi jezdni z bezpośrednim wbudowaniem w pobocze po stronie południowej. Wymaga się lokalnego uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumicznąw ilości ok.1Mg. Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5cm na powierzchni 280m2. Podgóra opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku o długości ok.55m przy szerokości jezdni 2,80 m. Wstępnie należy skosić trawę na poboczach. Wymagane jest lokalne uzupełnienie w istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym w ilości ok.2,5m3. Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 6cm (154m2). Czaplin opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku o długości 50m, przy szerokości jezdni 5m.Wstępnie należy usunąć nadmiar gruntu z poboczy i wykonać ich regulację .Wymaga się lokalnego uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości ok.4 Mg.Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4cm (250m2). Solec (Wypęk) opis zadania: Przewiduje się przebudowę odcinka drogi we wsi Solec od strony wlotu w DK nr 79 na łącznej powierzchni ok.24m2.Należy skorygować niweletę poprzez uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego w ilości ok.2m3 i ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni ok.24m2 (grubość warstwy 4cm i 6cm) Uwaga: Przedmiary są materiałem pomocniczym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu drogi za kwotę min. 30.000,00 zł brutto.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.orakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Referat Gospodarki Komunalnej.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Remont drogi w miejscowości Coniew, Podgóra, Czaplin, Solec.


Numer ogłoszenia: 541262 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 376226 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi w miejscowości Coniew, Podgóra, Czaplin, Solec..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Coniew opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi na odcinku o długości ok.100m przy szerokości jezdni 2,80m.Należy usunąć nadmiar gruntu z pobocza wzdłuż północnej krawędzi jezdni z bezpośrednim wbudowaniem w pobocze po stronie południowej. Wymaga się lokalnego uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumicznąw ilości ok.1Mg. Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5cm na powierzchni 280m2. Podgóra opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku o długości ok.55m przy szerokości jezdni 2,80 m. Wstępnie należy skosić trawę na poboczach. Wymagane jest lokalne uzupełnienie w istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym w ilości ok.2,5m3. Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 6cm (154m2). Czaplin opis zadania: Przewiduje się wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku o długości 50m, przy szerokości jezdni 5m.Wstępnie należy usunąć nadmiar gruntu z poboczy i wykonać ich regulację .Wymaga się lokalnego uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości ok.4 Mg.Na całym odcinku należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4cm (250m2). Solec (Wypęk) opis zadania: Przewiduje się przebudowę odcinka drogi we wsi Solec od strony wlotu w DK nr 79 na łącznej powierzchni ok.24m2.Należy skorygować niweletę poprzez uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego w ilości ok.2m3 i ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni ok.24m2 (grubość warstwy 4cm i 6cm).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MABAU POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-532 Szymanów, Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29264,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  80000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37622620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Referat Gospodarki Komunalnej
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont drogi w miejscowości Coniew, Podgóra, Czaplin, Solec. MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów, Baniocha
2013-12-31 80 000,00