Warszawa: Dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku


Numer ogłoszenia: 376930 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4642317, faks 022 8467833.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/urzedy/warsz


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzędu Statystycznego w Warszawie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla potwierdzenia spełnienia warunków okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., wykoanawcy przedkładają niżej wymienione dokumenty: § 6. pkt. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy przedkładają niżej wymienione dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika 6 . Zamawiający uzna za spełnienie warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie, z uwzględnieniem art. 26 ustęp. 3 ustawy Pzp., dokumenty wymienione w § 6 SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: (spełnia - nie spełnia) na podstawie analizy dokumentów wymaganych. Zastosowana numeracja wynika z numeracji zastosowanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Tak jak w pkt III.3.1 niniejszego ogłoszenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Tak jak w pkt III.3.1 niniejszego ogłoszenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Tak jak w pkt III.3.1 niniejszego ogłoszenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Tak jak w pkt III.3.1 niniejszego ogłoszenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie wymagane


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/warsz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Warszawie, ul,1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, pok.309..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa , pok.44 Kancelaria Urzędu..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzedu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku


Numer ogłoszenia: 402470 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 376930 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4642317, faks 022 8467833.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzedu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiorem zamówienia jest dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzedu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18852,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22293,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  22293,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27049,84


 • Waluta:
  PLN.

Adres: 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: r.rutkowski@stat.gov.pl
tel: 22 464 22 50
fax: 22 846 78 33
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37693020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/urzedy/warsz
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul,1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, pok.309.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30232110-8 Drukarki laserowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 15 sztuk drukarek laserowych do Urzedu Statystycznego w Warszawie w 2010 roku JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2010-12-09 22 293,00