Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 377050 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi. Z podziałem na dwa zadania: - Zadanie I: Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. - Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamwiajacy nie żada wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiajacy nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi według poniżej specyfikacji: - Łódź - atrakcje turystyczne o parametrach: wymiary 205 x 550 mm, po złożeniu 5 skrzydełek o wymiarach 205x 110 mm, bigowane, papier kreda o gramaturze 150 g pokryty lakierem offsetowym błyszczącym po obu stronach, w pełnej wersji kolorystycznej; w nakładzie: j. polski 10.000 sztuk, j. angielski 10.000 sztuk, j. niemiecki 5.000 sztuk, j. włoski 5.000 sztuk, j. rosyjski 5 000 sztuk, j. hiszpański 5 000 sztuk, j. francuski 5 000 sztuk. -Śladami Łódzkich Żydów wymiary 206 x 106 mm, 32 strony + 6 stron zakładki + okładka, oprawa szyta na dwie zszywki, wnętrze papier kredowy o gramaturze 150 g, okładka papier kreda o gramaturze 250g, pokryty błyszczącym lakierem offsetowym po obu stronach, w pełnej wersji kolorystycznej; w nakładzie: j. polski 5.000 sztuk, j. angielski 2.000 sztuk, - Szlak Architektura przemysłowa o parametrach: wymiary 205 x 550mm, po złożeniu 5 skrzydełek o wymiarach 205 x 110mmm, bigowane, papier kreda o gramaturze 150g, pokryty lakierem offsetowym błyszczącym po obu stronach, w pełnej wersji kolorystycznej, w nakładzie: język polski - 10 000 sztuk, języka angielski - 10 000 sztuk, język niemiecki 5 000 sztuk - Szlak Wille i pałace o parametrach: wymiary 205 x 550mm, po złożeniu 5 skrzydełek o wymiarach 205 x 110mmm, bigowane, papier kreda o gramaturze 150g, pokryty lakierem offsetowym błyszczącym po obu stronach, w pełnej wersji kolorystycznej, w nakładzie: język polski - 10 000 sztuk, języka angielski - 10 000 sztuk, język niemiecki 5 000 sztuk. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 w Łodzi..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 17.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk oraz dostawa do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 5 w Łodzi, formularzy kart wędkarskich wykonanych na papierze o gramaturze 300 g/m2 wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.). Przewidywane jest zamówienie 2000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 50% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych egzemplarzy formularzy kart wędkarskich. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego przewiduje się zmianę umowy w tym zakresie poprzez sporządzenie pisemnego aneksu przygotowanego przez Zamawiającego. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadomi Wykonawcę..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 421816 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 377050 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi. Z podziałem na dwa zadania: - Zadanie I: Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia KLEX sc. J Rybczyńska, K. Krasny, ul. Przewóz 2, 30-709 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40078,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29890,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29890,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49495,40


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 422980 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 377050 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i dostawy ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi oraz formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi. Z podziałem na dwa zadania: - Zadanie I: Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi - Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 836,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  976,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37705020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa ulotek i folderów promujących atrakcje turystyczne Łodzi do siedziby Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Drukarnia KLEX sc. J Rybczyńska, K. Krasny
ul. Przewóz 2, 30-709 Kraków, woj. małopolskie
2010-12-28 29 890,00
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 egzemplarzy formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-12-29 480,00