Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego


Numer ogłoszenia: 377106 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Oprogramowanie objęte zamówieniem zakupione zostało na podstawie umowy 22/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r., która została zawarta w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o Zamówieniach Publicznych (1994 r.). Firma LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania i jest jego właścicielem. Oznacza to, że jakiekolwiek zmiany, poprawki, aktualizacje, up-grade(ty) może wykonywać wyłącznie właściciel, dlatego też firma LSI jest jedynym obiektywnym Wykonawcą na świadczenie usług nadzoru autorskiego, żadna inna firma nie może świadczyć takich usług. Programy dostarczone zgodnie z wymienioną umową nadal są wykorzystywane w Urzędzie Miasta Łodzi i cały czas jest kontynuowana współpraca z wykonawcą tego oprogramowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • LSI Software S.A., ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego


Numer ogłoszenia: 6146 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 377106 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LSI Software S.A., ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 106560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  127000,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  127000,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  127000,04


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Oprogramowanie objęte zamówieniem zakupione zostało na podstawie umowy 22/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r., która została zawarta w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o Zamówieniach Publicznych (1994 r.) Firma LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania i jest jego właścicielem. Oznacza to, że jakiekolwiek zmiany, poprawki, aktualizacje, up-grade(ty) może wykonywać wyłącznie właściciel, dlatego też firma LSI jest jedynym obiektywnym Wykonawcą na świadczenie usług nadzoru autorskiego, żadna inna firma nie może świadczyć takich usług. Programy dostarczone zgodnie z wymienioną umową nadal są wykorzystywane w Urzędzie Miasta Łodzi i cały czas jest kontynuowana współpraca z wykonawcą tego oprogramowania.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37710620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-14 127 000,00