Góra Kalwaria: Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV-VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Kątach oraz uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach.


Numer ogłoszenia: 377600 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV-VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Kątach oraz uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV-VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Kątach oraz uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach. w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Przedmiotem zamówienia jest: W ramach zajęć z innowacyjnych metod nauczania: 1. Przeprowadzenie szkolenia kadry trenerskiej (10 osób) z innowacyjnych metod nauczania - 20 godzin potwierdzonych certyfikatem ukończenia, na podstawie autorskiego programu szkoleniowego. Wykonawca wyposaży przeszkolonych nauczycieli w poradnik metodyczny do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zaproponowanego programu szkoleniowego. 2. Przygotowanie i druk testów kompetencji (początkowy i końcowy) dla 205 uczniów 3. Dostawa podręczników dla trenerów i uczniów do zajęć wraz z zestawem ćwiczeń - 221 szt. 2013. Materiały muszą być oznakowane logiem POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji POKL. Miejsce realizacji zamówienia SP Czaplinek - Czaplinek 05-530 Góra Kalwaria SP Kąty - ul Puławska 4, 05-532 Baniocha; SP Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; GIM Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; SP Czersk - ul. Warszawska 17, 05-530 Góra Kalwaria Program szkoleniowy do prowadzenia zajęć innowacyjnymi metodami powinien być oparty między innymi na technikach skojarzeniowo-pamięciowych w tym: techniki wspomagające nauczanie i zapamiętywanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu rozwój pamięci, ambicji, kreatywności, uczenie w jaki sposób powinno się przyswajać wiedzę z różnych dziedzin; program powinien być skuteczny w przypadku dzieci z problemami w koncentracji i ADHD. Program powinien zawierać materiał do przeprowadzenia min. 60 h lekcyjnych. Test kompetencji powinien zawierać zestaw pytań dla ucznia (początkowych- przed przystąpieniem do programu szkoleniowego oraz końcowych - po ukończeniu programu szkoleniowego) w celu dokonania oceny postępów nauki. Podręcznik powinien zawierać materiał umożliwiający udział w zajęciach z innowacyjnych metod nauczania na podstawie programu szkoleniowego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca który będzie uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia prowadził co najmniej 3 kursy dla nauczycieli tematycznie związane z przedmiotem zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wskazanie min. 1 osoby posiadającej tytuł nauczyciela dyplomowanego lub akademickiego posiadającego doświadczenie w szkoleniu nauczycieli.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV - VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Katach oraz uczniów klas I - III w Gimnazjum w Brześcach


Numer ogłoszenia: 77648 - 2014; data zamieszczenia: 08.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 377600 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV - VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Katach oraz uczniów klas I - III w Gimnazjum w Brześcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV-VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Kątach oraz uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach. w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Przedmiotem zamówienia jest: W ramach zajęć z innowacyjnych metod nauczania: 1. Przeprowadzenie szkolenia kadry trenerskiej (10 osób) z innowacyjnych metod nauczania - 20 godzin potwierdzonych certyfikatem ukończenia, na podstawie autorskiego programu szkoleniowego. Wykonawca wyposaży przeszkolonych nauczycieli w poradnik metodyczny do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zaproponowanego programu szkoleniowego. 2. Przygotowanie i druk testów kompetencji (początkowy i końcowy) dla 205 uczniów 3. Dostawa podręczników dla trenerów i uczniów do zajęć wraz z zestawem ćwiczeń - 221 szt. 2013. Materiały muszą być oznakowane logiem POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji POKL. Miejsce realizacji zamówienia SP Czaplinek - Czaplinek 05-530 Góra Kalwaria SP Kąty - ul Puławska 4, 05-532 Baniocha; SP Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; GIM Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; SP Czersk - ul. Warszawska 17, 05-530 Góra Kalwaria Program szkoleniowy do prowadzenia zajęć innowacyjnymi metodami powinien być oparty między innymi na technikach skojarzeniowo-pamięciowych w tym: techniki wspomagające nauczanie i zapamiętywanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu rozwój pamięci, ambicji, kreatywności, uczenie w jaki sposób powinno się przyswajać wiedzę z różnych dziedzin; program powinien być skuteczny w przypadku dzieci z problemami w koncentracji i ADHD. Program powinien zawierać materiał do przeprowadzenia min. 60 h lekcyjnych. Test kompetencji powinien zawierać zestaw pytań dla ucznia (początkowych- przed przystąpieniem do programu szkoleniowego oraz końcowych - po ukończeniu programu szkoleniowego) w celu dokonania oceny postępów nauki. Podręcznik powinien zawierać materiał umożliwiający udział w zajęciach z innowacyjnych metod nauczania na podstawie programu szkoleniowego...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: POKL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMQ Mirosław Kucharski, {Dane ukryte}, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45547,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  44900
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44900


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37760020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja dodatkowych zajęć dla 205 uczniów klas IV - VI szkół w Czaplinku, Czersku, Brześcach i Katach oraz uczniów klas I - III w Gimnazjum w Brześcach EMQ Mirosław Kucharski
Piaseczno
2014-03-08 44 900,00