Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: BZP/PN/133/2013 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości


Numer ogłoszenia: 378800 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/133/2013 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, dla każdego z zadań, na które składa ofertę Wykonawca, której przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż: 2 000 zł brutto -wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku złożenia oferty na kilka zadań Wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na które składa ofertę Wykonawca lub 2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na jakie składa ofertę Wykonawca, wraz z referencjami


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Szczegółowy opis i wycena oferowanego sprzętu. Wypełnione wszystkie tabele i podpisany, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, z podaniem cen jednostkowych netto oraz wartości netto i brutto. Wykonawca winien podać typ/producenta oferowanego sprzętu i / lub typ/producenta elementów składowych określonych w Szczegółowym Opisie Zamówienia (tak by Zamawiający mógł na tej podstawie sprawdzić zgodność oferowanego sprzętu z Szczegółowym Opisem Zamówienia). Treść tego dokumentu jest integralną częścią treści oferty. Na jego podstawie Zamawiający sprawdzi zgodność treści oferty z wymogami postawionymi w SIWZ / Szczegółowym Opisie Tematu Zamówienia. Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Wzór oferty na dostawy, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ. .Do oferty należy dołączyć również PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (w pewnych przypadkach może dotyczyć to również składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie spółki cywilnej oraz wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.2.Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 3.Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: a)wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;b)przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.c) terminu płatności - w przypadku opóźnienia przekazania zaliczki przez Instytucję Pośredniczącą - odnośnie urządzeń, których zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej4.Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5.Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pollub.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Politechnika Przyszłości-dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW, nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-129/12.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Laptop.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Laptop zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia dla zadania 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rzutnik z uchwytem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rzutnik z uchwytem zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia dla zadania 2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.65.21.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Lublin: BZP/PN/133/2013 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości


Numer ogłoszenia: 424986 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 378800 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/133/2013 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Politechnika Przyszłości.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 38.65.21.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Politechnika Przyszłości-dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW, nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-129/12..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Laptop


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Reset-PC Sp.J., ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2845,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3674,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  3674,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3674,01


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rzutnik z uchwytem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Reset-PC Sp.J., ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2032,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1997,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  1997,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1997,52


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37880020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin
Okres związania ofertą: 21 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30213200-7 Komputer tablet
38652120-7 Projektory wideo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Laptop Reset-PC Sp.J.
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin, woj. lubelskie
2013-10-18 3 674,00
Rzutnik z uchwytem Reset-PC Sp.J.
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin, woj. lubelskie
2013-10-18 1 997,00