Maków Mazowiecki: 31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE )


Numer ogłoszenia: 378980 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - Analizator z odczynnikami Pak Nr 2 - Automatyczny analizator immunochemiczny Pak Nr 3 - Automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości Pak Nr 4- Automatyczny system do posiewu krwi i płynów ustrojowych Pak Nr 5 -Mikroskop Pak Nr 6- Komora laminarna Pak Nr 7- Wirówka laboratoryjna Pak Nr 8- Cieplarka laboratoryjna Pak Nr 9- Odczynniki do badań mikrobiologicznych Pak Nr 10- Odczynniki do badań immunochemicznych Pak Nr 11- Odczynniki do mikrobiologii manualnej Pak Nr 12- Odczynniki do mikrobiologii manualnej- szybkie testy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8, 33.19.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Numer pakietu Kwota wadium Pak Nr 1 9.000,00 Pak. Nr 2 270,00 Pak . Nr 3 270,00 Pak. Nr 4 450,00 Pak. Nr 5 200,00 Pak. Nr 6 160,00 Pak. Nr 7 160,00 Pak. Nr 8 200,00 Pak Nr 9 10.800,00 Pak Nr 10 13.200,00 Pak Nr 11 1.800,00 Pak Nr 12 2.400,00 Wadium za całość przedmiotu zamówienia wynosi 38.910,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druk Zp. 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dostarczonych dokumentów z ofertą na druku ZP. 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnią wymagania zawarte w SIWZ. oraz z art. 22ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnią wymagania zawarte w SIWZ. oraz z art. 22ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnią wymagania zawarte w SIWZ. oraz z art. 22ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  2.1. Oferowane produkty muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski - do potwierdzenia kopią dokumentu dołączoną do oferty lub oświadczeniem o posiadaniu ważnych świadectw rejestracji i dostarczeniu ich na każde żądanie zamawiającego. 2.2. Pak Nr1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dodatkowo oprócz wymienionych dokumentów w Pkt.2.1 dokumenty wymienione w tych pakietach 2.3 Wpłata wadium


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szital- makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim,ul. Witosa 2, pokój 335 część administracyjna..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
31M2010r LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 1 - Analizator z odczynnikami.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 2 - Automatyczny analizator immunochemiczny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.50.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 3 - Automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.34.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 4- Automatyczny system do posiewu krwi i płynów ustrojowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.34.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 5 -Mikroskop.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.51.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 6- Komora laminarna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 7- Wirówka laboratoryjna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.34.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 8- Cieplarka laboratoryjna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.34.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 9- Odczynniki do badań mikrobiologicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 10- Odczynniki do badań immunochemicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 11- Odczynniki do mikrobiologii manualnej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 12- Odczynniki do mikrobiologii manualnej- szybkie testy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.65.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość - 20


Maków Mazowiecki: 31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE


Numer ogłoszenia: 50108 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 378980 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
31/M/2010r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 2 - Automatyczny analizator immunochemiczny Pak Nr 3 - Automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości Pak Nr 4- Automatyczny system do posiewu krwi i płynów ustrojowych Pak Nr 5 -Mikroskop Pak Nr 6- Komora laminarna,Pak Nr 9- Odczynniki do badań mikrobiologicznych Pak Nr 10- Odczynniki do badań immunochemicznych Pak Nr 11- Odczynniki do mikrobiologii manualnej Pak Nr 12- Odczynniki do mikrobiologii manualnej- szybkie testy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8, 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM MIKROSKOPII, {Dane ukryte}, 01-934 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LABSYSTEM S.C. 31-416 {Dane ukryte} ul. Dobrego Pasterza 100, {Dane ukryte}, 31-416 kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13860,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6420,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6420,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • biMérieux Polsk, {Dane ukryte}, 01-882 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 375700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  413725,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  413725,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  413725,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr9A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • biMérieux Polska, {Dane ukryte}, 01-882 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 167099,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144099,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  144099,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1440099,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp.zo.o. 02-135 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 02-135 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 625600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  354953,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  354953,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  500185,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARGENTA Sp.z.o., {Dane ukryte}, 60-401 {Dane ukryte}, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65393,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  65393,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65393,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FABIMEX B.i.W Więcek S.J., {Dane ukryte}, 04-565 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 138000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77202,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  77202,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122785,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37898020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 26%
WWW ogłoszenia: www.szital- makow.pl
Informacja dostępna pod: SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim,ul. Witosa 2, pokój 335 część administracyjna.
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38341000-7 Aparatura do mierzenia promieniowania
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38510000-3 Mikroskopy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 5 CENTRUM MIKROSKOPII
Warszawa
2011-03-21 6 200,00
Pak Nr6 LABSYSTEM S.C. 31-416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100
kraków
2011-03-21 6 420,00
Pak Nr9 biMérieux Polsk
warszawa
2011-03-21 413 725,00
Pak Nr9A biMérieux Polska
Warszawa
2011-03-21 144 099,00
Pak Nr10 JOHNSON
Warszawa
2011-03-21 354 953,00
Pak Nr11 ARGENTA Sp.z.o.
Poznań
2011-03-21 65 393,00
Pak Nr12 FABIMEX B.i.W Więcek S.J.
Warszawa
2011-03-21 77 202,00