Warszawa: Dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych


Numer ogłoszenia: 379412 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer , ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.is.waw.pl/uswwawer


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer 7 sztuk komputerów stacjonarnych, 7 sztuk monitorów stacjonarnych, 2 sztuk drukarek laserowych, 1 sztuki notebooka, 1 sztuki przełącznika zarządzanego, 6 sztuk kalkulatorów windykacyjnych, 2 sztuk pamięci RAM do serwera, 1 sztuki projektora i 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6, 34.24.00.00-3, 30.21.35.00-0, 30.23.61.10-6, 38.65.21.00-1, 30.20.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 13.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przynajmniej trzy zamówienia na dostawy o podobnym charakterze, co przedmiot zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna),składający pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, składają wraz z ofertą od każdego wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum - osobno i indywidualnie: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, óświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualny odpis (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, stanowiące załącznik Nr 2 do oferty (osoby fizyczne składają w oryginale oświadczenie, że w stosunku do nich nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości (w przypadku, gdy w stosunku do osoby fizycznej ogłoszono upadłość i zawarła ona układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, stosowne oświadczenie zawierające te informacje).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.is.waw.pl/uswwawer

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer,ul.L. Mycielskiego 21,04-379 Warszawa,pok. 106,I piętro w godz. 8:00-15:00 lub na stronie internetowej zamawiającego:www.is.waw.pl/uswwawer.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.11.2010 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego: ul. L. Mycielskiego 21; 04-379 Warszawa - pokój 107, I piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: us1439@mz.mofnet.gov.pl
tel: 022 813 99 03, 022 810 30 20
fax: 022 8705719
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37941220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 13 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.is.waw.pl/uswwawer
Informacja dostępna pod: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer,ul.L. Mycielskiego 21,04-379 Warszawa,pok. 106,I piętro w godz. 8:00-15:00 lub na stronie internetowej zamawiającego:www.is.waw.pl/uswwawer
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213500-0 Komputery kieszonkowe
30231300-0 Monitory ekranowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
38652100-1 Projektory