Warszawa: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW


Numer ogłoszenia: 379526 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sggw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych z nazwy w opisie. Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku raport z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami ISO IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 91 155 EEC wraz z poprawkami, 2001/58/EC. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do 75% ilości wskazanych w opisie..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.11-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 500,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy, niezależne od Wykonawcy c) w zakresie wynagrodzenia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności w przypadku zmniejszenia realizacji przedmiotu zamówienia w zw. z brzmieniem § 3 pkt 3 umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmiany przedmiotu zamówienia, d) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szp.sggw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 387782 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
379526 - 2014 data 19.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, fax. 022 5931391.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 27.11.2014 godzina 10:30 miejsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 01.12.2014 godzina 10:30 miejsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 01.12.2014 godzina 10:30 miejsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa..


Warszawa: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW


Numer ogłoszenia: 415278 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 379526 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych z nazwy w opisie. Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku raport z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami ISO IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO EC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 91 155 EEC wraz z poprawkami, 2001 58 EC. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do 75% ilości wskazanych w opisie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.11-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 495241,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  439899,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  439899,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  461838,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wladyslaw_sadowski@sggw.pl
tel: 225 931 390
fax: 225 931 391
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37952620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.sggw.pl
Informacja dostępna pod: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych I piętro pokój 38 ul. Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192111-2 Poduszki z tuszem
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SGGW JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2014-12-19 439 899,00