Zabrze: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWE PRACE MODERNIZACYJNO - REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ZESPOŁU BUDYNKÓW PSM I i II STOPNIA W ZABRZU


Numer ogłoszenia: 379740 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna i I II Stopnia im.St.Moniuszki w Zabrzu , ul. Władysława Reymonta 7 a, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 271 46 79, faks 32 271 46 79.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmzabrze.edu.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWE PRACE MODERNIZACYJNO - REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ZESPOŁU BUDYNKÓW PSM I i II STOPNIA W ZABRZU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowlano - instalacyjnej obejmujące prace modernizacyjno - remontowe istniejącego zespołu budynków dla potrzeb PSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Lokalizacja siedziby Zamawiającego została pokazana na mapie sytuacyjno - ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Charakterystyka istniejącego budynku: 2.1 Dane techniczne charakteryzujące obiekt: 1) Powierzchnia zabudowy - 1.300,0 m2 2) Powierzchnia użytkowa - 2.881,0 m2 3) Kubatura - 8.200,0 m3 2.2. Opis techniczny: a) Konstrukcja Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Fundament stanowi ruszt żelbetowy. Obiekt nie jest podpiwniczony. Konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy - dwunawowa rama ze wspornikami. Ścianą zewnętrzną jest lekka ściana osłonowa ze szkła hartowanego i aluminium ocieplona wełną mineralną. Ściany parapetowe od wewnątrz wykonane z cegły grub. 12 cm, ściany działowe wykonane z płyt gipsowych Pro-Monta 8 cm. Stropy z prefabrykatów żelbetowych - płyty typu Żerań. Klatki schodowe w postaci konstrukcji stalowej, stopnie wypełnione betonem, wierzchnia warstwa z lastryka. Dach w postaci konstrukcji stalowej (blacha fałdowana wypełniona betonem), pokryty papą. Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje nadziemne - posiada dwie klatki schodowe połączone ciągami komunikacyjnymi. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Szkoła posiada niewielki teren wokół budynku wraz z parkingiem b) Pozostałe elementy budowlane Dach kryty papą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna aluminiowa podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Ściany wewnętrzne budynku obłożone płytami wiórowymi fornirowanymi, Ściany Auli koncertowej - na ruszcie drewnianym elementy elewacyjne dekoracyjne z blachy aluminiowej. c) Instalacje wewnętrzne i przyłącza Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, instalację teletechniczną, wentylację grawitacyjną oraz instalację odgromową. Szkoła podłączona jest do nitki ciepłowniczej. Obiekt zasilany jest ze wspólnego węzła usytuowanego w budynku Przedszkola nr 34 - jako oddzielnej nieruchomości. d) Układ funkcjonalny istniejącego obiektu został pokazany na poglądowych rzutach kondygnacji - stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. e) Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacją inwentaryzacyjną. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w opracowań: Etap I: 1) Inwentaryzacja budowlana wraz z opinią o stanie technicznym, 2) Audyt energetyczny, 3) Koncepcja programowa proponowanych kierunków prac modernizacyjno - remontowych. Etap II: 4) Wielobranżowy projekt budowlany: - Architektura, - Konstrukcja (w tym wytyczne akustyczne), - Instalacje wewnętrzne: sanitarne (wod-kan, w tym instalacja hydrantowa, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją w budynku auli koncertowej, w pomieszczeniach sal kameralnych oraz salach rytmicznych w budynku dydaktycznym, wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu stołówki i bufetu, wentylacja grawitacyjna - w pozostałych pomieszczeniach budynku dydaktycznego, z zastosowaniem urządzeń klimatyzacyjnych w bibliotece i pomieszczeniach biurowych), elektryczne (zasilania gniazd, oświetlenia, teletechniczna - niskoprądowa, sygnalizacji pożaru, telewizji przemysłowej), - Zagospodarowanie terenu, w tym małej architektury oraz wygrodzenie terenu szkoły, w tym uwzględnienie bramy wjazdowej automatycznie otwieranej. Przyłącze cieplne wraz z technologią wielofunkcyjnego węzła cieplnego zostanie zaprojektowane i wykonane na koszt dostawcy ciepła. Etap III: 5) Wielobranżowy projekt wykonawczy w zakresie określonym jak dla projektu budowlanego. 6) Informacja BIOZ. 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Kosztorys inwestorski. 9) Przedmiar oraz kosztorys nakładczy. 4. Sporządzone opracowanie winno uwzględniać poniższe wytyczne: 1) Pod względem funkcjonalnym: - aula - spełniająca rolę sali koncertowej i wykładowej z dodatkowym wejściem dla wykonawców - sala kameralna - spełniająca rolę sali kameralnej i wykładowej, spełniająca normy akustyczne, z ewentualnym dodatkowym wejściem dla wykonawców - sale dydaktyczne: indywidualne (30) , kameralne (2), zbiorowe (12 w tym 2 rytmiczne) (zmiana dotychczasowego układu wewnątrz budynku z wykorzystaniem przestrzeni korytarzowej). - sala rytmiczna z zapleczem do przebierania się i dostępem do toalety (2), - sale perkusyjne (dwie) oraz ćwiczeniówki - sala kontrabasów - szafy na instrumenty wraz ćwiczeniówką, - sala organowa (kameralna 2), - biblioteka, - szatnia, - składnica dokumentów, - magazyn instrumentów, - pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym i stanowiskami komputerowymi, - portiernia, - zaplecze gospodarcze, - zaplecze dla pracownika prac lekkich, - zaplecze dla stroiciela, - zaplecze dla sprzątaczek, - bufet szkolny, - wydzielenie przestrzeni poszczególnych pięter poprzez klatki schodowe. - poczekalnia dla rodziców, - kompleks administracyjno-biurowy wyodrębniony (wykluczający poruszania się osób postronnych po terenie szkoły). b) Pod względem użytkowym: - Przy opracowywaniu projektu należy przeanalizować zmianę ciągu schodów - są zbyt długie (bezpieczeństwo) i wokół jest niewykorzystana przestrzeń. Jeżeli niemożliwym jest zmiana biegów schodów, to należy powierzchnie wokół zabudować z przeznaczeniem na magazyny - pomieszczenia gospodarcze. Schody muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych. - Wszystkie pomieszczenia są wykorzystane jako sale ćwiczeń. Każda z nich wyposażona jest w pianino lub fortepian (obciążenie stropów, minimalna wielkość sal).). Sale ćwiczeń na instrumentach perkusyjnych zlokalizowane są na parterze (najwyższe wymagania wyciszenia - dźwiękochłonność ścian). - Aula koncertowa spełniająca rolę sali koncertowej i wykładowej, o dużych wymaganiach pod względem akustyki, z amfiteatralną widownią oraz zapleczem w postaci pomieszczenia na studio nagrań, garderób oraz odpowiedniej ilości sanitariatów. Z odpowiednim zabezpieczeniem wytłumienia hałasu z zewnątrz, akustyki wewnętrznej, prawidłowego oświetlenia estrady, a także systemem audiowizualnym, klimatyzowana. - Parter budynku dydaktycznego: portiernia powiększona do drzwi wejściowych, ściany portierni od dołu zabudowane (portiernia może mieć formę otwartą: wysoka lada z zabezpieczeniem kluczy), wejście do auli wyposażyć w dodatkowe drzwi, szatnia podzielona na 4 pomieszczenia - w okresie, gdy nie ma koncertu pomieszczenia te będą wykorzystane jako sale ćwiczeniowe, świetlica, bufet, zaplecze bufetu i pomieszczenia gospodarcze przeniesione w jedno miejsce a pomieszczenia odzyskane przerobione na sale ćwiczeń i na pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek, okna na parterze zabudowane na wysokość ok. 2 m. - I Piętro budynku dydaktycznego: pokój nauczycielski powiększyć kosztem powierzchni przy schodach, w ubikacjach powiększyć ilość pomieszczeń poprzez wykorzystanie pomieszczeń gospodarczych, wykonać boksy toaletowe, ławy umywalkowe o zróżnicowanym poziomie umywalek - dla dzieci w różnym wieku, przewidzieć możliwość połączenia sal 101 i 102 oraz 103 i 104 oraz włączenia do nich powierzchni przyległego korytarza, salę 108 podzielić na dwie sale. - II Piętro budynku dydaktycznego: bibliotekę powiększyć kosztem powierzchni przy schodach, salę kameralną powiększyć o przestrzeń przy schodach, przewidzieć dodatkowe wejście dla wykonawców, przewidzieć możliwość połączenia sal 203 i 204 oraz 205 i 206 oraz włączenia do nich powierzchni przyległego korytarza, sale 215, 216, 217, 218 podzielić na mniejsze. - Zagospodarowanie terenu: od strony ulicy Tuwima przewidzieć wjazd na zaplecze budynku, zabudowę pod usytuowanie pojemników na odpady (zamykana). Z tyłu budynku przewidzieć miejsca parkingowe, ogrodzenie od ulicy przy chodniku z bramą wjazdową, od strony ul. Reymonta przewidzieć ogrodzenie z bramą wjazdową, teren zagospodarowany jako parking. - Ogólne: możliwość sektorowości wyłączania głównymi wyłącznikami oświetlenia w budynku dydaktycznym, jasność oświetlenia wg zaleceń dla szkół, a obudowy lamp uniemożliwiające powstawanie słyszalnych wibracji, umiejscowienie licznika wody umożliwiające codzienny odczyt (kontrola nadmiernego zużycia w przypadku wystąpienia awarii), wykończenie wygłuszające wnętrz sal ćwiczeń, wykonanie ewentualnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno uwzględniać przeznaczenie pomieszczeń (aula, sala kameralna) - jako pomieszczeń zapewniających odpowiednią akustykę i zabezpieczonych przed powstawaniem słyszalnych szumów lub wibracji, prowadzenia prac wykonawczych etapami, przy normalnym funkcjonowaniu szkoły Dopuszcza się inne usytuowanie sal niż przedstawione w załączonych rzutach kondygnacji (obecne). Należy rozważyć możliwość przeniesienia biblioteki na parter. 5. Proponowane rozwiązania projektowe winny uwzględniać: 1) przyszłościową możliwość dobudowy jednej kondygnacji nad budynkiem, w którym umiejscowiona jest aula koncertowa. 2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa zewnętrznej windy osobowej oraz przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i schodów z zabezpieczeniami dla osób niewidomych. 6. W/w dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę do uzyskania przez Zamawiającego decyzji i pozwoleń stosownych organów administracji państwowej i samorządowej (np. Starostwo Powiatowe w Zabrzu). 7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac objętych opracowaniami przedmiotowego postępowania w zakresie i z częstotliwością niezbędnymi do prawidłowego ich przebiegu na etapie realizacji. 8. Wykonawca w swoich kosztach winien również uwzględnić koszt opracowania mapy do celów projektowych, wymaganych przepisami prawa uzgodnień rzeczoznawców i gestorów uzbrojenia. 9. Opracowania winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): a) papierowej - minimum: - Inwentaryzacja wraz z opinią o stanie technicznym - 4 komplety, - Audyt energetyczny - 4 komplety, - Koncepcja kierunków prac modernizacyjno - remontowych - 4 komplety, - Wielobranżowy projekt budowlany - 6 kompletów, - Wielobranżowy projekt wykonawczy - 4 komplety, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 komplety, - Kosztorysy inwestorskie i nakładcze (przedmiary) - po dwa komplety. b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (z rozszerzeniem DWG, ATH) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF) 10. Opracowania winny zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w: a) dla inwentaryzacji wraz z opinią o stanie technicznym, koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). b) dla kosztorysów - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (D. U. z 2004 roku, nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). c) dla pozostałych opracowań - według odrębnych branżowych wytycznych. 11. Sporządzone opracowania winny umożliwiać Zamawiającemu przeprowadzenie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych procedury wyboru wykonawcy prac. 12. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy (około 01.10.2013 roku) do dnia 28.12.2013 roku, z zastrzeżeniem etapowości: 1) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji technicznej wraz z opinią o stanie technicznym - do 14 dni od daty podpisania umowy, 2) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu audytu energetycznego oraz koncepcji kierunków prac modernizacyjno - remontowych - do 28 dni od daty podpisania umowy, 3) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego projektu budowlanego, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego opracowanej koncepcji (do 7 dni od daty otrzymania opracowania przez Zamawiającego) - do 63 dni od daty podpisania umowy, 4) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia - do dnia 28.12.2013 roku. 13. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), w podziale na etapy realizacji przedmiotu zamówienia do wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 14. Kody CPV: - 71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Eweliną Wilburg-Marzec, tel. kom. +48 601 635 287 - fakt potwierdzenia dokonania wizji lokalnej zostanie odnotowany w dokumencie, którego wzór zawiera siwz. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej obiektu z adnotacją potwierdzającą fakt odbycia wizji naniesioną przez przedstawiciela Zamawiającego..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówien uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • minimum 2 podobnych zamówień, tj. sporządzenia opracowań projektowo - kosztorysowych obejmujących m.in. wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) wartość brutto każdego ze zrealizowanych zamówień nie mniejsza niż 100.000 zł, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedno z tych zamówień będzie dotyczyło obiektu szkolnictwa lub obiektu upowszechniania kultury (szkoła oświatowa lub szkoła artystyczna różnych szczebli lub uczelnia wyższa lub kino lub sala wykładowa lub teatr), a obiekt ten posiadał ustroje akustyczne i zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełnienie warunku, będzie rozumiane jako dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: a) architektonicznej - posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; b) konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne - posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; c) instalacyjnej sanitarnej (co najmniej wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja) - posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; d) instalacyjnej elektrycznej (z możliwością projektowania instalacji teletechnicznych - telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu) - posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zrealizowanie minimum 2 podobnych zamówień, tj. sporządzenia opracowań projektowo - kosztorysowych obejmujących m.in. wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - Zamawiający rozumie zamówienia, których każdego wartość brutto jest nie mniejsza niż 100.000 zł, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedno z tych zamówień będzie dotyczyło obiektu szkolnictwa lub obiektu upowszechniania kultury (szkoła oświatowa lub szkoła artystyczna różnych szczebli lub uczelnia wyższa lub kino lub sala wykładowa lub teatr), a obiekt ten posiadał ustroje akustyczne. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. Uwagi: - Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie (wzór w siwz) usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) formularz cenowy (wzór w SIWZ). c) formularz oferty (wzór w SIWZ). d) oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej (wzór w SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmzabrze.edu.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zabrze, ul. Reymonta 7a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zabrze, ul. Reymonta 7a.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zabrze: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWE PRACE MODERNIZACYJNO - REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ZESPOŁU BUDYNKÓW PSM I i II STOPNIA W ZABRZU


Numer ogłoszenia: 218775 - 2013; data zamieszczenia: 19.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 379740 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna i I II Stopnia im.St.Moniuszki w Zabrzu, ul. Władysława Reymonta 7 a, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 271 46 79, faks 32 271 46 79.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWE PRACE MODERNIZACYJNO - REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ZESPOŁU BUDYNKÓW PSM I i II STOPNIA W ZABRZU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowlano - instalacyjnej obejmujące prace modernizacyjno - remontowe istniejącego zespołu budynków dla potrzeb PSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Lokalizacja siedziby Zamawiającego została pokazana na mapie sytuacyjno - ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Charakterystyka istniejącego budynku: 2.1 Dane techniczne charakteryzujące obiekt: a. Powierzchnia zabudowy - 1.300,0 m2 b. Powierzchnia użytkowa - 2.881,0 m2 c. Kubatura - 8.200,0 m3 2.2. Opis techniczny: a) Konstrukcja Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Fundament stanowi ruszt żelbetowy. Obiekt nie jest podpiwniczony. Konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy - dwunawowa rama ze wspornikami. Ścianą zewnętrzną jest lekka ściana osłonowa ze szkła hartowanego i aluminium ocieplona wełną mineralną. Ściany parapetowe od wewnątrz wykonane z cegły grub. 12 cm, ściany działowe wykonane z płyt gipsowych Pro-Monta 8 cm. Stropy z prefabrykatów żelbetowych - płyty typu Żerań. Klatki schodowe w postaci konstrukcji stalowej, stopnie wypełnione betonem, wierzchnia warstwa z lastryka. Dach w postaci konstrukcji stalowej (blacha fałdowana wypełniona betonem), pokryty papą. Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje nadziemne - posiada dwie klatki schodowe połączone ciągami komunikacyjnymi. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Szkoła posiada niewielki teren wokół budynku wraz z parkingiem b) Pozostałe elementy budowlane Dach kryty papą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna aluminiowa podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Ściany wewnętrzne budynku obłożone płytami wiórowymi fornirowanymi, Ściany Auli koncertowej - na ruszcie drewnianym elementy elewacyjne dekoracyjne z blachy aluminiowej. c) Instalacje wewnętrzne i przyłącza Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, instalację teletechniczną, wentylację grawitacyjną oraz instalację odgromową. Szkoła podłączona jest do nitki ciepłowniczej. Obiekt zasilany jest ze wspólnego węzła usytuowanego w budynku Przedszkola nr 34 - jako oddzielnej nieruchomości. d) Układ funkcjonalny istniejącego obiektu został pokazany na poglądowych rzutach kondygnacji - stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. e) Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacją inwentaryzacyjną. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w opracowań: Etap I: a. Inwentaryzacja budowlana wraz z opinią o stanie technicznym, b. Audyt energetyczny, c. Koncepcja programowa proponowanych kierunków prac modernizacyjno - remontowych. Etap II: d. Wielobranżowy projekt budowlany: - Architektura, - Konstrukcja (w tym wytyczne akustyczne), - Instalacje wewnętrzne: sanitarne (wod-kan, w tym instalacja hydrantowa, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją w budynku auli koncertowej, w pomieszczeniach sal kameralnych oraz salach rytmicznych w budynku dydaktycznym, wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu stołówki i bufetu, wentylacja grawitacyjna - w pozostałych pomieszczeniach budynku dydaktycznego, z zastosowaniem urządzeń klimatyzacyjnych w bibliotece i pomieszczeniach biurowych), elektryczne (zasilania gniazd, oświetlenia, teletechniczna - niskoprądowa, sygnalizacji pożaru, telewizji przemysłowej), - Zagospodarowanie terenu, w tym małej architektury oraz wygrodzenie terenu szkoły, w tym uwzględnienie bramy wjazdowej automatycznie otwieranej. Przyłącze cieplne wraz z technologią wielofunkcyjnego węzła cieplnego zostanie zaprojektowane i wykonane na koszt dostawcy ciepła. Etap III: e. Wielobranżowy projekt wykonawczy w zakresie określonym jak dla projektu budowlanego. f. Informacja BIOZ. g. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. h. Kosztorys inwestorski. i. Przedmiar oraz kosztorys nakładczy. 4. Sporządzone opracowanie winno uwzględniać poniższe wytyczne: a. Pod względem funkcjonalnym: - aula - spełniająca rolę sali koncertowej i wykładowej z dodatkowym wejściem dla wykonawców - sala kameralna - spełniająca rolę sali kameralnej i wykładowej, spełniająca normy akustyczne, z ewentualnym dodatkowym wejściem dla wykonawców - sale dydaktyczne: indywidualne (30) , kameralne (2), zbiorowe (12 w tym 2 rytmiczne) (zmiana dotychczasowego układu wewnątrz budynku z wykorzystaniem przestrzeni korytarzowej). - sala rytmiczna z zapleczem do przebierania się i dostępem do toalety (2), - sale perkusyjne (dwie) oraz ćwiczeniówki - sala kontrabasów - szafy na instrumenty wraz ćwiczeniówką, - sala organowa (kameralna 2), - biblioteka, - szatnia, - składnica dokumentów, - magazyn instrumentów, - pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym i stanowiskami komputerowymi, - portiernia, - zaplecze gospodarcze, - zaplecze dla pracownika prac lekkich, - zaplecze dla stroiciela, - zaplecze dla sprzątaczek, - bufet szkolny, - wydzielenie przestrzeni poszczególnych pięter poprzez klatki schodowe. - poczekalnia dla rodziców, - kompleks administracyjno-biurowy wyodrębniony (wykluczający poruszania się osób postronnych po terenie szkoły). b) Pod względem użytkowym: - Przy opracowywaniu projektu należy przeanalizować zmianę ciągu schodów - są zbyt długie (bezpieczeństwo) i wokół jest niewykorzystana przestrzeń. Jeżeli niemożliwym jest zmiana biegów schodów, to należy powierzchnie wokół zabudować z przeznaczeniem na magazyny - pomieszczenia gospodarcze. Schody muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych. - Wszystkie pomieszczenia są wykorzystane jako sale ćwiczeń. Każda z nich wyposażona jest w pianino lub fortepian (obciążenie stropów, minimalna wielkość sal).). Sale ćwiczeń na instrumentach perkusyjnych zlokalizowane są na parterze (najwyższe wymagania wyciszenia - dźwiękochłonność ścian). - Aula koncertowa spełniająca rolę sali koncertowej i wykładowej, o dużych wymaganiach pod względem akustyki, z amfiteatralną widownią oraz zapleczem w postaci pomieszczenia na studio nagrań, garderób oraz odpowiedniej ilości sanitariatów. Z odpowiednim zabezpieczeniem wytłumienia hałasu z zewnątrz, akustyki wewnętrznej, prawidłowego oświetlenia estrady, a także systemem audiowizualnym, klimatyzowana. - Parter budynku dydaktycznego: portiernia powiększona do drzwi wejściowych, ściany portierni od dołu zabudowane (portiernia może mieć formę otwartą: wysoka lada z zabezpieczeniem kluczy), wejście do auli wyposażyć w dodatkowe drzwi, szatnia podzielona na 4 pomieszczenia - w okresie, gdy nie ma koncertu pomieszczenia te będą wykorzystane jako sale ćwiczeniowe, świetlica, bufet, zaplecze bufetu i pomieszczenia gospodarcze przeniesione w jedno miejsce a pomieszczenia odzyskane przerobione na sale ćwiczeń i na pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek, okna na parterze zabudowane na wysokość ok. 2 m. - I Piętro budynku dydaktycznego: pokój nauczycielski powiększyć kosztem powierzchni przy schodach, w ubikacjach powiększyć ilość pomieszczeń poprzez wykorzystanie pomieszczeń gospodarczych, wykonać boksy toaletowe, ławy umywalkowe o zróżnicowanym poziomie umywalek - dla dzieci w różnym wieku, przewidzieć możliwość połączenia sal 101 i 102 oraz 103 i 104 oraz włączenia do nich powierzchni przyległego korytarza, salę 108 podzielić na dwie sale. - II Piętro budynku dydaktycznego: bibliotekę powiększyć kosztem powierzchni przy schodach, salę kameralną powiększyć o przestrzeń przy schodach, przewidzieć dodatkowe wejście dla wykonawców, przewidzieć możliwość połączenia sal 203 i 204 oraz 205 i 206 oraz włączenia do nich powierzchni przyległego korytarza, sale 215, 216, 217, 218 podzielić na mniejsze. - Zagospodarowanie terenu: od strony ulicy Tuwima przewidzieć wjazd na zaplecze budynku, zabudowę pod usytuowanie pojemników na odpady (zamykana). Z tyłu budynku przewidzieć miejsca parkingowe, ogrodzenie od ulicy przy chodniku z bramą wjazdową, od strony ul. Reymonta przewidzieć ogrodzenie z bramą wjazdową, teren zagospodarowany jako parking. - Ogólne: możliwość sektorowości wyłączania głównymi wyłącznikami oświetlenia w budynku dydaktycznym, jasność oświetlenia wg zaleceń dla szkół, a obudowy lamp uniemożliwiające powstawanie słyszalnych wibracji, umiejscowienie licznika wody umożliwiające codzienny odczyt (kontrola nadmiernego zużycia w przypadku wystąpienia awarii), wykończenie wygłuszające wnętrz sal ćwiczeń, wykonanie ewentualnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno uwzględniać przeznaczenie pomieszczeń (aula, sala kameralna) - jako pomieszczeń zapewniających odpowiednią akustykę i zabezpieczonych przed powstawaniem słyszalnych szumów lub wibracji, prowadzenia prac wykonawczych etapami, przy normalnym funkcjonowaniu szkoły Dopuszcza się inne usytuowanie sal niż przedstawione w załączonych rzutach kondygnacji (obecne). Należy rozważyć możliwość przeniesienia biblioteki na parter. 5. Proponowane rozwiązania projektowe winny uwzględniać: a. przyszłościową możliwość dobudowy jednej kondygnacji nad budynkiem, w którym umiejscowiona jest aula koncertowa. b. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa zewnętrznej windy osobowej oraz przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i schodów z zabezpieczeniami dla osób niewidomych. 6. W/w dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę do uzyskania przez Zamawiającego decyzji i pozwoleń stosownych organów administracji państwowej i samorządowej (np. Starostwo Powiatowe w Zabrzu). 7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac objętych opracowaniami przedmiotowego postępowania w zakresie i z częstotliwością niezbędnymi do prawidłowego ich przebiegu na etapie realizacji. 8. Wykonawca w swoich kosztach winien również uwzględnić koszt opracowania mapy do celów projektowych, wymaganych przepisami prawa uzgodnień rzeczoznawców i gestorów uzbrojenia. 9. Opracowania winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): a) papierowej - minimum: - Inwentaryzacja wraz z opinią o stanie technicznym - 4 komplety, - Audyt energetyczny - 4 komplety, - Koncepcja kierunków prac modernizacyjno - remontowych - 4 komplety, - Wielobranżowy projekt budowlany - 6 kompletów, - Wielobranżowy projekt wykonawczy - 4 komplety, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 komplety, - Kosztorysy inwestorskie i nakładcze (przedmiary) - po dwa komplety. b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (z rozszerzeniem DWG, ATH) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF) 10. Opracowania winny zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w: a) dla inwentaryzacji wraz z opinią o stanie technicznym, koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). b) dla kosztorysów - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (D. U. z 2004 roku, nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). c) dla pozostałych opracowań - według odrębnych branżowych wytycznych. 11. Sporządzone opracowania winny umożliwiać Zamawiającemu przeprowadzenie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych procedury wyboru wykonawcy prac. 12. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy (około 01.10.2013 roku) do dnia 28.12.2013 roku, z zastrzeżeniem etapowości: a. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji technicznej wraz z opinią o stanie technicznym - do 14 dni od daty podpisania umowy, b. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu audytu energetycznego oraz koncepcji kierunków prac modernizacyjno - remontowych - do 28 dni od daty podpisania umowy, c. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego projektu budowlanego, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego opracowanej koncepcji (do 7 dni od daty otrzymania opracowania przez Zamawiającego) - do 63 dni od daty podpisania umowy, d. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia - do dnia 28.12.2013 roku. 13. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), w podziale na etapy realizacji przedmiotu zamówienia do wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 14. Kody CPV: - 71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Eweliną Wilburg-Marzec, tel. kom. +48 601 635 287 - fakt potwierdzenia dokonania wizji lokalnej zostanie odnotowany w dokumencie, którego wzór zawiera siwz. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej obiektu z adnotacją potwierdzającą fakt odbycia wizji naniesioną przez przedstawiciela Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  112000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  78048,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  298000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Władysława Reymonta 29, 41-800 Zabrze
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: metyszer@gmail.com
tel: 32 271 46 79
fax: 32 271 46 79
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37974020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 89 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psmzabrze.edu.pl/
Informacja dostępna pod: Zabrze, ul. Reymonta 7a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWE PRACE MODERNIZACYJNO - REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ZESPOŁU BUDYNKÓW PSM I i II STOPNIA W ZABRZU Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski
Gliwice
2013-10-19 112 000,00