Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych).


Numer ogłoszenia: 380218 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasto Łódź. (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych). Ilość nieruchomości objętych postępowaniem komunalizacyjnym, ustalono szacunkowo w oparciu o dane operatu ewidencji gruntów i oszacowano na poziomie: - karty inwentaryzacyjne przewidywana ilość do - 500 szt. - mapy do celów prawnych za każdą działkę w wykazie powierzchni do - 300 opracowań. Sposób dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego określa Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz.235 z późniejszymi zmianami) oraz wytyczne do sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI TECZKA INWENTARYZACYJNA Karta nieruchomości - informacje należy wpisać czytelnie wg druku, nie używając skrótów. - w kolumnach 2, 10, 11 wykazać sumę (w kolumnach 10 i 11 należy podać wartości wg cen na dzień 30.06.1990 r). - jeżeli dokumentacja obejmuje drogi znajdujące się w wykazie dróg wojewódzkich i krajowych lub nieruchomości inwentaryzowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, należy podać wartości wg cen na dzień 31.12.1995 r. - jeżeli dokumentacja obejmuje nieruchomości rolne inwentaryzowane na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, należy podać wartość wg cen na dzień 30.06.2000 r. - kolumny 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 wypełnić w oparciu o dane uzyskane w jednostkach posiadających nieruchomość w zarządzie lub we władaniu tj. ZGM -u, Wydziału Geodezji itp. - w kolumnie 9 wpisać władającego wg danych operatu ewidencji gruntów, podając nazwę władającego - użytkownika na dzień komunalizacji oraz obecnego. - jeżeli w operacie ewidencji gruntów Skarb Państwa ujawniony jest jako właściciel, bez określenia władającego, w karcie inwentaryzacyjnej należy wpisać: Urząd Dzielnicowy Łódź - Śródmieście Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami wspólny dla wszystkich dzielnic m. Łodzi, bez potrzeby dokonywania zmiany w operacie ewidencji. - jeżeli w operacie ewidencji gruntów jako władający ujawnione jest Leśnictwo Miejskie Łódź, w karcie inwentaryzacyjnej należy wpisać - na dzień 27.05.1990 r. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Łodzi, obecnie Leśnictwo Miejskie Łódź. - w kolumnie 12 podać numery inwentarzowe budynków, w przypadku inwentaryzacji wg działek hipotecznych podać: numer ewidencyjny mapy prawnej oraz numer obrębu dla wyszczególnionych w karcie działek, zgodny z obowiązującym podziałem obrębowym m. Łodzi na dzień wykonania mapy. - numer ewidencyjny mapy prawnej oraz osobę prawną lub fizyczną wymienioną w kol. 9 należy wpisać w karcie inwentaryzacyjnej na poziomie numeru działki, której dane oznaczenia dotyczą. - opracowując dokumentację inwentaryzacyjną terenu przedsiębiorstw państwowych, należy ustalić czy dane przedsiębiorstwo posiada decyzję o zarządzie na dzień 27.05.1990 r. (nie decyzję o opłatach za zarząd lub użytkowanie) - w przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo decyzji o zarządzie, czy potwierdzenia zarządu w formie aktu kupna sprzedaży, należy przerwać prace opracowując kartę tzw. przerwaną a kopię decyzji, aktu załączyć do karty. - w przypadku braku decyzji o zarządzie należy opracować pełną dokumentację. - na terenach zabudowanych, dzierżawionych lub będących we władaniu przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji, wpisać uwagę w kol.12 o treści: ( zakłada się, że budynki wzniesione są ze środków własnych (wg charakteru władania na dzień 27.05.1990 r.)). - przy opracowaniu karty należy ustalić numery działek oraz ich powierzchnię, które stanowiły nieruchomości na dzień komunalizacji oraz obecne jej oznaczenie. Ustalenia dokonać np.: w oparciu o dane operatu ewidencji gruntów, decyzji uwłaszczeniowej czy wg mapy prawnej. - sporządzić spis zawartości karty inwentaryzacyjnej (według wzoru pok. 384A) dla dokumentów pozostających w Oddziale Inwentaryzacji tj. 4-egz. karty, wypis, badanie księgi itd. Badanie księgi wieczystej badaniem objąć wszystkie działy księgi wieczystej, zwracając szczególną uwagę na datę jej urządzenia, oznaczenie i powierzchnie działek, placów na dzień komunalizacji oraz daty kolejnych wpisów. Opisać załączone wnioski o dokonanie zmian w księdze wieczystej z podaniem również daty ich złożenia. w przypadku stwierdzenia, iż wniosek taki został złożony, należy przed wykonaniem dokumentacji zawiadomić o tym Oddział Inwentaryzacji podając numer wniosku, datę i wnioskodawcę. przy wieczystym użytkowaniu podać datę rozpoczęcia i zakończenia okresu użytkowania, a dla wieczystych użytkowników ujawnionych po 27.05.1990 roku, należy ustalić użytkownika nieruchomości na ww. dzień. w badaniu działu II należy podać oznaczenie dokumentów, na mocy których Skarb Państwa stał się właścicielem oraz kto ten dokument wydał i czego on dotyczy (zasiedzenie, przedawnienie, przepadek mienia, wywłaszczenie, reforma rolna itp.). dla orzeczeń Sądu dotyczących zasiedzenia wydanych po 27.05.1990 roku wpisać datę, z jaką Skarb Państwa stał się właścicielem. jeżeli brak wpisów w dziale III i IV zaznaczyć, że (brak wpisów ). w przypadku przeniesienia (verte) wpisów ujawnionych w księdze wieczystej na drugą stronę druku badania hipotecznego, dokonane wpisy należy podpisać, wpisać datę i przystawić pieczątkę z numerem uprawnień wykonawcy . jeżeli w trakcie badania księgi wieczystej stwierdzono niezgodności lub błędne wpisy, przygotować komplet dokumentów i przekazać do Oddziału Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości, celem dokonania sprostowania wpisów. badanie hipoteczne księgi wieczystej wykorzystane do opracowania karty inwentaryzacyjnej musi być wykonane w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed datą przekazania karty inwentaryzacyjnej do Oddziału Inwentaryzacji. przy wykonywaniu badań hipotecznych szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. własność czasową - gdyż nieruchomość ta podlega komunalizacji tak jak nieruchomość będąca w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo należy wykonać badania hipoteczne ksiąg wieczystych dla odłączonych lokali w budynkach ZGM - zamieszczając następujące dane: nazwisko i imię właściciela lokalu oraz jego adres zamieszkania numer lokalu odłączonego powierzchnię lokalu udział w wieczystym użytkowaniu gruntu Kopia z mapy ewidencji gruntów powinna zawierać: skalę mapy, kierunek północy aktualny stan naniesień opis nieruchomości z określeniem położenia oznaczenie granic działki ewidencyjnej kolorem żółtym, działki hipotecznej niebieskim podpis i pieczątka wykonawcy z numerem uprawnień datę wykonania nr karty inwentaryzacyjnej nr inwentarzowe budynków będących w administracji Z G M - u Kopia mapy do celów prawnych - załączana w przypadku sporządzenia karty inwentaryzacyjnej wg danych ujawnionych w księgach wieczystych winna zawierać: nr ewidencyjny mapy skalę mapy, kierunek północy, opis nieruchomości zgodny z księgą wieczystą oznaczenie granic hipotecznych działek podlegających inwentaryzacji - kolorem niebieskim, działek wyłączonych z komunalizacji - kolorem czerwonym zestawienie powierzchni działek hipotecznych lub kopię wykazu powierzchni, oraz numer obrębu w przypadku wykorzystywania mapy opracowanej w starym podziale obrębowym. datę, podpis i pieczątkę wykonawcy z numerem uprawnień. Wniosek - o dokonanie zmian w dziale I księgi wieczystej zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, należy załączyć do karty inwentaryzacyjnej w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W przypadku zmian dotyczących działu II księgi wieczystej, sprostowania dużych różnic powierzchni, czy dokonanie odłączenia lub przyłączenia działek, kartę można wykonać dopiero po realizacji wniosku przez ww. sąd. Wykonywanie kart inwentaryzacyjnych wg działek hipotecznych - dopuszcza się gdy: nieruchomości znajdują się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowych. suma powierzchni nieruchomości znajdujących się we władaniu lub użytkowaniu np.: ZGM- u, Wydziału Geodezji, Spółdzielni Pracy itp. oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowi powierzchnię działki ewidencyjnej, co należy przedstawić na szkicu sporządzonymna kopii mapy ewidencji gruntów, uwzględniając numery kart inwentaryzacyjnych, numery ksiąg wieczystych, granice hipoteczne, numery działek i ich powierzchnie (wzór w pokoju 384 A). W przypadku ujawnienia w księdze wieczystej wpisów dotyczących części ulicy, należy w karcie inwentaryzacyjnej wykazać działkę pod ulicą jako działkę hipoteczną, jeżeli nieruchomość zlecona stanowi w całości teren znajdujący się pod ulicą, należy rozważyć ewentualne dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i sporządzić kartę inwentaryzacyjną. UWAGA: Granice działek ewidencyjnych lub hipotecznych wchodzących w skład nieruchomości, dla której sporządzana jest karta inwentaryzacyjna oraz przy wykorzystaniu istniejących map prawnych do sporządzenia wniosków do działu pierwszego księgi wieczystej, należy sprawdzić poprzez skartowanie współrzędnych punktów granicznych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz kontrolnie obliczyć powierzchnie działek, a dokumenty powstałe z przeprowadzonej kontroli załączyć do dokumentacji inwentaryzacyjnej. Kartowanie współrzędnych punktów granicznych na mapie zasadniczej i kontrolne obliczenie powierzchni nieruchomości (działki) nie dotyczy obrębów odnowionych, zatwierdzonych decyzją Prezydenta m. Łodzi oraz nieruchomości, dla których opracowano wyrysy lub mapy sytuacyjne do celów prawnych po dniu 1.01.2002 r. W przypadku stwierdzenia niezgodności powiadomić właściwy organ, który podejmie określone w trybie obowiązujących przepisów decyzje o sposobie usunięcia rozbieżności. Dane dotyczące nieruchomości, ujawnione w operacie ewidencji gruntów, przyjęte do opracowania karty inwentaryzacyjnej, muszą być zgodne z zapisami ksiąg wieczystych, z wyjątkiem dokumentacji opracowanej wg działek hipotecznych, w której dane wykazane w karcie winny być zgodne z wykorzystaną mapą prawną i zapisami w księgach wieczystych. Kartę inwentaryzacyjną należy sporządzić w 4-egz., a pozostałe dokumenty załączone do teczki inwentaryzacyjnej w dwóch (mapa wywiadu oraz obliczenia kontrolne powierzchni działek w 1-egz.), dopuszcza się kserokopie oryginałów. Granice działek objętych inwentaryzacją oznaczyć odpowiednim kolorem na obu kopiach mapy ewidencji gruntów i map prawnych. Dodatkowe oznaczenie działek hipotecznych w karcie inwentaryzacyjnej wprowadzić tylko na czwartym egzemplarzu. W przypadku występowania w księdze wieczystej działek o różnym okresie wieczystego użytkowania, których suma powierzchni stanowi działkę ewidencyjną nie wolno wnioskować o dokonanie zmiany w dziale I KW przez ujawnienie działki ewidencyjnej. Kartę inwentaryzacyjną należy sporządzić wg działek hipotecznych. W przypadku ujawnienia w księdze wieczystej osoby fizycznej lub nieruchomości niepodlegającej komunalizacji, kiedy w ewidencji gruntów ujawniony jest Skarb Państwa - wykonać tzw. kartę przerwaną, w której należy podać ostatniego właściciela wg księgi wieczystej na dzień 27.05.1990 roku oraz aktualny wpis w KW na dzień wykonania badania. Ponadto należy: załączyć badanie księgi wieczystej wszystkich czterech działów (obciążenia, wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego - zakończenie, akt notarialny, decyzje itp.) załączyć wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej. dokumenty skompletować w teczkach, oddzielnie dla każdej nieruchomości i sporządzić dla nich odrębny arkusz spisowy. Karty inwentaryzacyjne tzw. przerwane sporządza się tylko dla nieruchomości zleconych. Jeżeli w dziale drugim księgi wieczystej brak jest wpisów dokonanych po 1945 roku, dalszy tok postępowania należy uzgodnić z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Geodezji Katastru i Inwentaryzacji UMŁ. OPIS TECZKI INWENTARYZACYJNEJ Teczkę inwentaryzacyjną opisać pismem technicznym o grubości 0.7 mm, pisząc w lewym górnym rogu teczki nr nr NKN, arkusza spisowego i położenie nieruchomości. Pod numerem NKN należy wpisać nr obrębu (wzór w pokoju 384 A). Oznaczyć na teczce ołówkiem numery NKN - ów ( wypadających-zleconych), nadanych dla działek ewidencyjnych, które zostały objęte jedną księgą wieczystą. W przypadku zmiany numeru działki w trakcie prac inwentaryzacyjnych wpisać (ołówkiem), jaka działka została zlecona. Spis inwentaryzacyjny nieruchomości należy wykonać w 2-egz. Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości należy podać zgodnie z obowiązującym wzorem druku. W przypadku występowania dodatkowych oznaczeń dla działek hipotecznych należy je umieścić w drugim egzemplarzu. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ Mapy sytuacyjne do celów prawnych, opracowanie dokumentacji technicznej do wyrysu z mapy ewidencji gruntów można sporządzić po uzgodnieniu z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości i Oddziałem Inwentaryzacji WGKiI, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wg wytycznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku stwierdzenia, że wpisy ujawnione w dziale pierwszym księgi wieczystej są niezgodne z danymi ewidencji gruntów powiadomić właściwy organ, który podejmie określone w trybie obowiązujących przepisów decyzje o sposobie wyjaśnienia rozbieżności. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ MAPY PRAWNEJ W przypadku wykorzystania istniejącej mapy do celów prawnych, która jest załączona do księgi wieczystej, przy sporządzaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej nie wymaga się poświadczenia tej mapy przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli mapa nie jest ujawniona w księdze wieczystej, a ma służyć do przygotowania wniosków dotyczących zmian w dziale I KW winna być poświadczona. WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości lub Inwentaryzacji. Przyjęcie zmiany do operatu ewidencji gruntów, musi być poświadczone przez prowadzącego ewidencję. Należy podać numer mapy prawnej na podstawie, której został sporządzony oraz numer karty nieruchomości (NKN), dla której dokonano zmiany. Potwierdzoną kopię wykazu zmian należy załączyć do teczki inwentaryzacyjnej jako ostatni dokument. UZUPEŁNIENIE MAPY EWIDENCJI W ZAKRESIE BUDYNKÓW Należy bezwzględnie wykonać wywiad w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z danymi ujawnionymi na mapie ewidencji gruntów, kopię mapy załączoną do karty uzupełnić w oparciu o mapę zasadniczą m. Łodzi w zakresie dotyczącym mapy ewidencji gruntów, a do karty inwentaryzacyjnej załączyć potwierdzenie zgłoszenia zmiany do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej należy dokładnie sczytać i porównać ze sobą oznaczenia księgi wieczystej, oznaczenia obrębów, numerów działek, powierzchni itp., umieszczonych na dokumentach tworzących ową dokumentację. W przypadku wykrycia rozbieżności należy je usunąć. Zasady sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych ustaleń przez Urząd Wojewódzki przy wydawaniu decyzji komunalizacyjnej. Oferta musi obejmować ceny na następujące prace inwentaryzacyjne zamówienia wymienione w pkt 1.1 do 1. 7: 1.1. Wykonanie karty inwentaryzacyjnej (całość prac) zł,- 1.2.Opracowanie mapy do celów prawnych nieruchomości za każdą działkę w wykazie powierzchni: a) za 4 pierwsze działki zł,- b) za następne 4 działki (od 5 do 8 działki) zł,- c) za następne 4 działki ( od 9 do 12 działki) zł,- d) za każdą następną działkę powyżej 12 zł,- Ceny powyższe obejmują całość prac związanych z wykonaniem mapy do celów prawnych. 1.3. Wykonanie wyrysu z mapy ewidencji gruntów (całość prac) za każdą nieruchomość wykazaną na wyrysie (bez względu na ilość działek, które ją stanowią): a) za pierwszą nieruchomość zł,- b) za każdą następną nieruchomość zł,- Uwaga: W przypadku wykonania wyrysu przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, pkt 1. 3 nie obowiązuje. 1.4.Wykorzystanie istniejących map prawnych ich aktualizacja, zaewidencjonowanie kopii tych map i wykonanie niezbędnych badań ksiąg wieczystych: a) za pierwszą zleconą nieruchomość zł,- b) za każdą następną zleconą nieruchomość zł,- c) za wykorzystanie kopii mapy bez konieczności zaewidencjonowania (mapa załączona do KW - za egz. mapy bez względu na ilość nieruchomości) zł,- Uwaga: Kartowanie współrzędnych punktów granicznych na mapie zasadniczej i kontrolne obliczenie powierzchni nieruchomości (działki) nie dotyczy obrębów odnowionych, zatwierdzonych decyzją Prezydenta Miasta Łodzi oraz nieruchomości, dla których opracowano wyrysy lub mapy sytuacyjne do celów prawnych - po dniu 1.01.2002 r. 1.5. Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów (za wykaz - bez względu na ilość nieruchomości i działek objętych wykazem) zł,- 1.6. Za sporządzenie protokółu ustalenia i ogłoszenie stanu władania (ustalenie granic nieruchomości zleconej) zł,- 1.7. Przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia działań w celu uregulowania stanu prawnego, przerwanie prac inwentaryzacyjnych lub opracowanie dokumentacji technicznej w celu sporządzenia wyrysu przez MODG i K w Łodzi. za zleconą nieruchomość - całość prac (dotyczy pkt 1.7) zł,-.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.60.00-8, 71.35.40.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: co najmniej czterema geodetami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii - zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych zastosowanie ma art. 45 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych).


Numer ogłoszenia: 1190 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 380218 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasto Łódź. (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych). Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 71-35-60-00-8 - usługi techniczne 71-35-40-00-4 - usługi sporządzania map Ilość nieruchomości objętych postępowaniem komunalizacyjnym, ustalono szacunkowo w oparciu o dane operatu ewidencji gruntów i oszacowano na poziomie: - karty inwentaryzacyjne przewidywana ilość do - 500 szt. - mapy do celów prawnych za każdą działkę w wykazie powierzchni do - 300 opracowań. Sposób dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego określa Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz.235 z późniejszymi zmianami) oraz wytyczne do sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI TECZKA INWENTARYZACYJNA Karta nieruchomości - informacje należy wpisać czytelnie wg druku, nie używając skrótów. - w kolumnach 2, 10, 11 wykazać sumę (w kolumnach 10 i 11 należy podać wartości wg cen na dzień 30.06.1990 r). - jeżeli dokumentacja obejmuje drogi znajdujące się w wykazie dróg wojewódzkich i krajowych lub nieruchomości inwentaryzowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, należy podać wartości wg cen na dzień 31.12.1995 r. - jeżeli dokumentacja obejmuje nieruchomości rolne inwentaryzowane na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, należy podać wartość wg cen na dzień 30.06.2000 r. - kolumny 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 wypełnić w oparciu o dane uzyskane w jednostkach posiadających nieruchomość w zarządzie lub we władaniu tj. ZGM -u, Wydziału Geodezji itp. - w kolumnie 9 wpisać władającego wg danych operatu ewidencji gruntów, podając nazwę władającego - użytkownika na dzień komunalizacji oraz obecnego. - jeżeli w operacie ewidencji gruntów Skarb Państwa ujawniony jest jako właściciel, bez określenia władającego, w karcie inwentaryzacyjnej należy wpisać: Urząd Dzielnicowy Łódź - Śródmieście Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami wspólny dla wszystkich dzielnic m. Łodzi, bez potrzeby dokonywania zmiany w operacie ewidencji. - jeżeli w operacie ewidencji gruntów jako władający ujawnione jest Leśnictwo Miejskie Łódź, w karcie inwentaryzacyjnej należy wpisać - na dzień 27.05.1990 r. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Łodzi, obecnie Leśnictwo Miejskie Łódź. - w kolumnie 12 podać numery inwentarzowe budynków, w przypadku inwentaryzacji wg działek hipotecznych podać: numer ewidencyjny mapy prawnej oraz numer obrębu dla wyszczególnionych w karcie działek, zgodny z obowiązującym podziałem obrębowym m. Łodzi na dzień wykonania mapy. - numer ewidencyjny mapy prawnej oraz osobę prawną lub fizyczną wymienioną w kol. 9 należy wpisać w karcie inwentaryzacyjnej na poziomie numeru działki, której dane oznaczenia dotyczą. - opracowując dokumentację inwentaryzacyjną terenu przedsiębiorstw państwowych, należy ustalić czy dane przedsiębiorstwo posiada decyzję o zarządzie na dzień 27.05.1990 r. (nie decyzję o opłatach za zarząd lub użytkowanie) - w przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo decyzji o zarządzie, czy potwierdzenia zarządu w formie aktu kupna sprzedaży, należy przerwać prace opracowując kartę tzw. przerwaną a kopię decyzji, aktu załączyć do karty. - w przypadku braku decyzji o zarządzie należy opracować pełną dokumentację. - na terenach zabudowanych, dzierżawionych lub będących we władaniu przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji, wpisać uwagę w kol.12 o treści: ( zakłada się, że budynki wzniesione są ze środków własnych (wg charakteru władania na dzień 27.05.1990 r.)). - przy opracowaniu karty należy ustalić numery działek oraz ich powierzchnię, które stanowiły nieruchomości na dzień komunalizacji oraz obecne jej oznaczenie. Ustalenia dokonać np.: w oparciu o dane operatu ewidencji gruntów, decyzji uwłaszczeniowej czy wg mapy prawnej. - sporządzić spis zawartości karty inwentaryzacyjnej (według wzoru pok. 384A) dla dokumentów pozostających w Oddziale Inwentaryzacji tj. 4-egz. karty, wypis, badanie księgi itd. Badanie księgi wieczystej badaniem objąć wszystkie działy księgi wieczystej, zwracając szczególną uwagę na datę jej urządzenia, oznaczenie i powierzchnie działek, placów na dzień komunalizacji oraz daty kolejnych wpisów. Opisać załączone wnioski o dokonanie zmian w księdze wieczystej z podaniem również daty ich złożenia. w przypadku stwierdzenia, iż wniosek taki został złożony, należy przed wykonaniem dokumentacji zawiadomić o tym Oddział Inwentaryzacji podając numer wniosku, datę i wnioskodawcę. przy wieczystym użytkowaniu podać datę rozpoczęcia i zakończenia okresu użytkowania, a dla wieczystych użytkowników ujawnionych po 27.05.1990 roku, należy ustalić użytkownika nieruchomości na ww. dzień. w badaniu działu II należy podać oznaczenie dokumentów, na mocy których Skarb Państwa stał się właścicielem oraz kto ten dokument wydał i czego on dotyczy (zasiedzenie, przedawnienie, przepadek mienia, wywłaszczenie, reforma rolna itp.). dla orzeczeń Sądu dotyczących zasiedzenia wydanych po 27.05.1990 roku wpisać datę, z jaką Skarb Państwa stał się właścicielem. jeżeli brak wpisów w dziale III i IV zaznaczyć, że (brak wpisów ). w przypadku przeniesienia (verte) wpisów ujawnionych w księdze wieczystej na drugą stronę druku badania hipotecznego, dokonane wpisy należy podpisać, wpisać datę i przystawić pieczątkę z numerem uprawnień wykonawcy . jeżeli w trakcie badania księgi wieczystej stwierdzono niezgodności lub błędne wpisy, przygotować komplet dokumentów i przekazać do Oddziału Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości, celem dokonania sprostowania wpisów. badanie hipoteczne księgi wieczystej wykorzystane do opracowania karty inwentaryzacyjnej musi być wykonane w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed datą przekazania karty inwentaryzacyjnej do Oddziału Inwentaryzacji. przy wykonywaniu badań hipotecznych szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. własność czasową - gdyż nieruchomość ta podlega komunalizacji tak jak nieruchomość będąca w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo należy wykonać badania hipoteczne ksiąg wieczystych dla odłączonych lokali w budynkach ZGM - zamieszczając następujące dane: nazwisko i imię właściciela lokalu oraz jego adres zamieszkania numer lokalu odłączonego powierzchnię lokalu udział w wieczystym użytkowaniu gruntu Kopia z mapy ewidencji gruntów powinna zawierać: skalę mapy, kierunek północy aktualny stan naniesień opis nieruchomości z określeniem położenia oznaczenie granic działki ewidencyjnej kolorem żółtym, działki hipotecznej niebieskim podpis i pieczątka wykonawcy z numerem uprawnień datę wykonania nr karty inwentaryzacyjnej nr inwentarzowe budynków będących w administracji Z G M - u Kopia mapy do celów prawnych - załączana w przypadku sporządzenia karty inwentaryzacyjnej wg danych ujawnionych w księgach wieczystych winna zawierać: nr ewidencyjny mapy skalę mapy, kierunek północy, opis nieruchomości zgodny z księgą wieczystą oznaczenie granic hipotecznych działek podlegających inwentaryzacji - kolorem niebieskim, działek wyłączonych z komunalizacji - kolorem czerwonym zestawienie powierzchni działek hipotecznych lub kopię wykazu powierzchni, oraz numer obrębu w przypadku wykorzystywania mapy opracowanej w starym podziale obrębowym. datę, podpis i pieczątkę wykonawcy z numerem uprawnień. Wniosek - o dokonanie zmian w dziale I księgi wieczystej zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, należy załączyć do karty inwentaryzacyjnej w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W przypadku zmian dotyczących działu II księgi wieczystej, sprostowania dużych różnic powierzchni, czy dokonanie odłączenia lub przyłączenia działek, kartę można wykonać dopiero po realizacji wniosku przez ww. sąd. Wykonywanie kart inwentaryzacyjnych wg działek hipotecznych - dopuszcza się gdy: nieruchomości znajdują się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowych. suma powierzchni nieruchomości znajdujących się we władaniu lub użytkowaniu np.: ZGM- u, Wydziału Geodezji, Spółdzielni Pracy itp. oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowi powierzchnię działki ewidencyjnej, co należy przedstawić na szkicu sporządzonymna kopii mapy ewidencji gruntów, uwzględniając numery kart inwentaryzacyjnych, numery ksiąg wieczystych, granice hipoteczne, numery działek i ich powierzchnie (wzór w pokoju 384 A). W przypadku ujawnienia w księdze wieczystej wpisów dotyczących części ulicy, należy w karcie inwentaryzacyjnej wykazać działkę pod ulicą jako działkę hipoteczną, jeżeli nieruchomość zlecona stanowi w całości teren znajdujący się pod ulicą, należy rozważyć ewentualne dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i sporządzić kartę inwentaryzacyjną. UWAGA: Granice działek ewidencyjnych lub hipotecznych wchodzących w skład nieruchomości, dla której sporządzana jest karta inwentaryzacyjna oraz przy wykorzystaniu istniejących map prawnych do sporządzenia wniosków do działu pierwszego księgi wieczystej, należy sprawdzić poprzez skartowanie współrzędnych punktów granicznych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz kontrolnie obliczyć powierzchnie działek, a dokumenty powstałe z przeprowadzonej kontroli załączyć do dokumentacji inwentaryzacyjnej. Kartowanie współrzędnych punktów granicznych na mapie zasadniczej i kontrolne obliczenie powierzchni nieruchomości (działki) nie dotyczy obrębów odnowionych, zatwierdzonych decyzją Prezydenta m. Łodzi oraz nieruchomości, dla których opracowano wyrysy lub mapy sytuacyjne do celów prawnych po dniu 1.01.2002 r. W przypadku stwierdzenia niezgodności powiadomić właściwy organ, który podejmie określone w trybie obowiązujących przepisów decyzje o sposobie usunięcia rozbieżności. Dane dotyczące nieruchomości, ujawnione w operacie ewidencji gruntów, przyjęte do opracowania karty inwentaryzacyjnej, muszą być zgodne z zapisami ksiąg wieczystych, z wyjątkiem dokumentacji opracowanej wg działek hipotecznych, w której dane wykazane w karcie winny być zgodne z wykorzystaną mapą prawną i zapisami w księgach wieczystych. Kartę inwentaryzacyjną należy sporządzić w 4-egz., a pozostałe dokumenty załączone do teczki inwentaryzacyjnej w dwóch (mapa wywiadu oraz obliczenia kontrolne powierzchni działek w 1-egz.), dopuszcza się kserokopie oryginałów. Granice działek objętych inwentaryzacją oznaczyć odpowiednim kolorem na obu kopiach mapy ewidencji gruntów i map prawnych. Dodatkowe oznaczenie działek hipotecznych w karcie inwentaryzacyjnej wprowadzić tylko na czwartym egzemplarzu. W przypadku występowania w księdze wieczystej działek o różnym okresie wieczystego użytkowania, których suma powierzchni stanowi działkę ewidencyjną nie wolno wnioskować o dokonanie zmiany w dziale I KW przez ujawnienie działki ewidencyjnej. Kartę inwentaryzacyjną należy sporządzić wg działek hipotecznych. W przypadku ujawnienia w księdze wieczystej osoby fizycznej lub nieruchomości niepodlegającej komunalizacji, kiedy w ewidencji gruntów ujawniony jest Skarb Państwa - wykonać tzw. kartę przerwaną, w której należy podać ostatniego właściciela wg księgi wieczystej na dzień 27.05.1990 roku oraz aktualny wpis w KW na dzień wykonania badania. Ponadto należy: załączyć badanie księgi wieczystej wszystkich czterech działów (obciążenia, wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego - zakończenie, akt notarialny, decyzje itp.) załączyć wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej. dokumenty skompletować w teczkach, oddzielnie dla każdej nieruchomości i sporządzić dla nich odrębny arkusz spisowy. Karty inwentaryzacyjne tzw. przerwane sporządza się tylko dla nieruchomości zleconych. Jeżeli w dziale drugim księgi wieczystej brak jest wpisów dokonanych po 1945 roku, dalszy tok postępowania należy uzgodnić z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Geodezji Katastru i Inwentaryzacji UMŁ. OPIS TECZKI INWENTARYZACYJNEJ Teczkę inwentaryzacyjną opisać pismem technicznym o grubości 0.7 mm, pisząc w lewym górnym rogu teczki nr nr NKN, arkusza spisowego i położenie nieruchomości. Pod numerem NKN należy wpisać nr obrębu (wzór w pokoju 384 A). Oznaczyć na teczce ołówkiem numery NKN - ów ( wypadających-zleconych), nadanych dla działek ewidencyjnych, które zostały objęte jedną księgą wieczystą. W przypadku zmiany numeru działki w trakcie prac inwentaryzacyjnych wpisać (ołówkiem), jaka działka została zlecona. Spis inwentaryzacyjny nieruchomości należy wykonać w 2-egz. Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości należy podać zgodnie z obowiązującym wzorem druku. W przypadku występowania dodatkowych oznaczeń dla działek hipotecznych należy je umieścić w drugim egzemplarzu. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ Mapy sytuacyjne do celów prawnych, opracowanie dokumentacji technicznej do wyrysu z mapy ewidencji gruntów można sporządzić po uzgodnieniu z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości i Oddziałem Inwentaryzacji WGKiI, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wg wytycznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku stwierdzenia, że wpisy ujawnione w dziale pierwszym księgi wieczystej są niezgodne z danymi ewidencji gruntów powiadomić właściwy organ, który podejmie określone w trybie obowiązujących przepisów decyzje o sposobie wyjaśnienia rozbieżności. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ MAPY PRAWNEJ W przypadku wykorzystania istniejącej mapy do celów prawnych, która jest załączona do księgi wieczystej, przy sporządzaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej nie wymaga się poświadczenia tej mapy przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli mapa nie jest ujawniona w księdze wieczystej, a ma służyć do przygotowania wniosków dotyczących zmian w dziale I KW winna być poświadczona. WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu z Oddziałem Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości lub Inwentaryzacji. Przyjęcie zmiany do operatu ewidencji gruntów, musi być poświadczone przez prowadzącego ewidencję. Należy podać numer mapy prawnej na podstawie, której został sporządzony oraz numer karty nieruchomości (NKN), dla której dokonano zmiany. Potwierdzoną kopię wykazu zmian należy załączyć do teczki inwentaryzacyjnej jako ostatni dokument. UZUPEŁNIENIE MAPY EWIDENCJI W ZAKRESIE BUDYNKÓW Należy bezwzględnie wykonać wywiad w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z danymi ujawnionymi na mapie ewidencji gruntów, kopię mapy załączoną do karty uzupełnić w oparciu o mapę zasadniczą m. Łodzi w zakresie dotyczącym mapy ewidencji gruntów, a do karty inwentaryzacyjnej załączyć potwierdzenie zgłoszenia zmiany do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej należy dokładnie sczytać i porównać ze sobą oznaczenia księgi wieczystej, oznaczenia obrębów, numerów działek, powierzchni itp., umieszczonych na dokumentach tworzących ową dokumentację. W przypadku wykrycia rozbieżności należy je usunąć. Zasady sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych ustaleń przez Urząd Wojewódzki przy wydawaniu decyzji komunalizacyjnej. Oferta musi obejmować ceny na następujące prace inwentaryzacyjne zamówienia wymienione w pkt 1.1 do 1. 7: 1.1. Wykonanie karty inwentaryzacyjnej (całość prac) zł,- 1.2.Opracowanie mapy do celów prawnych nieruchomości za każdą działkę w wykazie powierzchni: a) za 4 pierwsze działki zł,- b) za następne 4 działki (od 5 do 8 działki) zł,- c) za następne 4 działki ( od 9 do 12 działki) zł,- d) za każdą następną działkę powyżej 12 zł,- Ceny powyższe obejmują całość prac związanych z wykonaniem mapy do celów prawnych. 1.3. Wykonanie wyrysu z mapy ewidencji gruntów (całość prac) za każdą nieruchomość wykazaną na wyrysie (bez względu na ilość działek, które ją stanowią): a) za pierwszą nieruchomość zł,- b) za każdą następną nieruchomość zł,- Uwaga: W przypadku wykonania wyrysu przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, pkt 1. 3 nie obowiązuje. 1.4.Wykorzystanie istniejących map prawnych ich aktualizacja, zaewidencjonowanie kopii tych map i wykonanie niezbędnych badań ksiąg wieczystych: a) za pierwszą zleconą nieruchomość zł,- b) za każdą następną zleconą nieruchomość zł,- c) za wykorzystanie kopii mapy bez konieczności zaewidencjonowania (mapa załączona do KW - za egz. mapy bez względu na ilość nieruchomości) zł,- Uwaga: Kartowanie współrzędnych punktów granicznych na mapie zasadniczej i kontrolne obliczenie powierzchni nieruchomości (działki) nie dotyczy obrębów odnowionych, zatwierdzonych decyzją Prezydenta Miasta Łodzi oraz nieruchomości, dla których opracowano wyrysy lub mapy sytuacyjne do celów prawnych - po dniu 1.01.2002 r. 1.5. Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów (za wykaz - bez względu na ilość nieruchomości i działek objętych wykazem) zł,- 1.6. Za sporządzenie protokółu ustalenia i ogłoszenie stanu władania (ustalenie granic nieruchomości zleconej) zł,- 1.7. Przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia działań w celu uregulowania stanu prawnego, przerwanie prac inwentaryzacyjnych lub opracowanie dokumentacji technicznej w celu sporządzenia wyrysu przez MODG i K w Łodzi. za zleconą nieruchomość - całość prac (dotyczy pkt 1.7) zł,-.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.60.00-8, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPOL" Eugeniusz Ziółkowski , ul. Poznańska 56/9, , 93-134 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "Usługi Geodezyjno-Komputerowe" Jadwiga Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk , ul. Gnieźnieńska 6/8 m, 91-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Geodezyjne Jan Chałubiński , ul. Tatrzańska 114/3, 93-208 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Janina Jakubowska , ul. Lorentza 8 m. 6, 91-083 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Usług Geodezyjnych Karol Janaczek , ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Usługi Geodezyjne Lesław Łągiewka , ul. Mochnackiego 1/3, 93-160 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Usług Geodezyjnych Mirosława Matecka , ul. Rodła 14, 91-230 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • GEO-RYS Pracownia Geodezyjno - Konsultingowa Jolanta Markowska , al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "GEOKOMP-BIS" Biuro Usług Geodezyjnych Dorota Pytlińska , ul. Jaracza 15 m. 58, 90-261 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "GEO-WEST" Krzysztof Szymański , ul. Czajkowskiego 12/5, 92-511 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Teresa Rżanek-Kmiecik , ul. Gorkiego 39/6, 92-524 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Usług Geodezyjnych Halina Sańda , ul. Lipowa 3, 95-006 Bukowiec, kraj/woj. łódzkie.
 • "GEO-PIAST" Biuro Usług Geodezyjnych Mirosław Sękowski , ul. Granitowa 4 m. 24, 93-521 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Usługi Geodezyjne i kartograficzne Leszek Susik, ul. Milionowa 265 bl. 47 m. 16, 92-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 716559,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  874202,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  874202,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  874202,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38021820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 364 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71354000-4 Usługi sporządzania map
71356000-8 Usługi techniczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPOL” Eugeniusz Ziółkowski
ul. Poznańska 56/9, , 93-134 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan „Usługi Geodezyjno-Komputerowe” Jadwiga Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk
ul. Gnieźnieńska 6/8 m, 91-046 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Biuro Geodezyjne Jan Chałubiński
ul. Tatrzańska 114/3, 93-208 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Janina Jakubowska
ul. Lorentza 8 m. 6, 91-083 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Biuro Usług Geodezyjnych Karol Janaczek
ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Usługi Geodezyjne Lesław Łągiewka
ul. Mochnackiego 1/3, 93-160 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Biuro Usług Geodezyjnych Mirosława Matecka
ul. Rodła 14, 91-230 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan GEO-RYS Pracownia Geodezyjno – Konsultingowa Jolanta Markowska
al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan „GEOKOMP-BIS” Biuro Usług Geodezyjnych Dorota Pytlińska
ul. Jaracza 15 m. 58, 90-261 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan „GEO-WEST” Krzysztof Szymański
ul. Czajkowskiego 12/5, 92-511 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Teresa Rżanek-Kmiecik
ul. Gorkiego 39/6, 92-524 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Biuro Usług Geodezyjnych Halina Sańda
ul. Lipowa 3, 95-006 Bukowiec, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan „GEO-PIAST” Biuro Usług Geodezyjnych Mirosław Sękowski
ul. Granitowa 4 m. 24, 93-521 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stan Usługi Geodezyjne i kartograficzne Leszek Susik
ul. Milionowa 265 bl. 47 m. 16, 92-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-04 62 443,00