Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 9+900 DO KM 9+980 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA (UMOWA NR WD/P/140731/1/1 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 38159 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 9+900 DO KM 9+980 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA (UMOWA NR WD/P/140731/1/1 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia uzupełniającego: a) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 938 polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 12 cm i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S 25/55-60 i warstwy wiążącej 8 cm AC22W 25/55-60, b) Przebudowa konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej polegająca na robotach rozbiórkowych i wykonaniu nowej nawierzchni betonowej z betonu C35/45, c) Przebudowa poboczy polegająca na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej (kostka koloru oliwkowego) po stronie prawej i w technologii frezu stabilizowanego asfaltem po stronie lewej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.25-2, 45.23.31.28-2, 45.11.12.30-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.08.2014 r. nr 263066-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie, elementy odwodnienia, oznakowanie pionowe i poziome. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, systemu odwodnienia oraz zatoki autobusowej - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat konieczne jest przeprowadzenie przebudowy rozważanego odcinka drogi wojewódzkiej 938 w m. Pruchna. Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 938 polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 12 cm i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S 25/55-60 i warstwy wiążącej 8 cm AC22W 25/55-60, 2. Przebudowa konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej polegająca na robotach rozbiórkowych i wykonaniu nowej nawierzchni betonowej z betonu C35/45, 3. Przebudowa poboczy polegająca na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej (kostka koloru oliwkowego) po stronie prawej i w technologii frezu stabilizowanego asfaltem po stronie lewej. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z przebudową ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie równej nawierzchni jezdni, poboczy, ciągów pieszych oraz zatoki autobusowej w sposób znaczący wpłynie na poprawę odwodnienia korpusu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 250 504,85 zł (netto) co stanowi 12,06% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 9+900 DO KM 9+980 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA (UMOWA NR WD/P/140731/1/1 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 44519 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 38159 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 9+900 DO KM 9+980 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA (UMOWA NR WD/P/140731/1/1 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia uzupełniającego: a) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 938 polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 12 cm i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S 25/55-60 i warstwy wiążącej 8 cm AC22W 25/55-60, b) Przebudowa konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej polegająca na robotach rozbiórkowych i wykonaniu nowej nawierzchni betonowej z betonu C35/45, c) Przebudowa poboczy polegająca na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej (kostka koloru oliwkowego) po stronie prawej i w technologii frezu stabilizowanego asfaltem po stronie lewej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.25-2, 45.23.31.28-2, 45.11.12.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 250504,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  308095,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  308095,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  308095,38


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.08.2014 r. nr 263066-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie, elementy odwodnienia, oznakowanie pionowe i poziome. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, systemu odwodnienia oraz zatoki autobusowej - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat konieczne jest przeprowadzenie przebudowy rozważanego odcinka drogi wojewódzkiej 938 w m. Pruchna. Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 938 polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 12 cm i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S 25/55-60 i warstwy wiążącej 8 cm AC22W 25/55-60, 2. Przebudowa konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej polegająca na robotach rozbiórkowych i wykonaniu nowej nawierzchni betonowej z betonu C35/45, 3. Przebudowa poboczy polegająca na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej (kostka koloru oliwkowego) po stronie prawej i w technologii frezu stabilizowanego asfaltem po stronie lewej. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z przebudową ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie równej nawierzchni jezdni, poboczy, ciągów pieszych oraz zatoki autobusowej w sposób znaczący wpłynie na poprawę odwodnienia korpusu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 250 504,85 zł (netto) co stanowi 12,06% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3815920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond
45233140-2 Roboty drogowe
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 9+900 DO KM 9+980 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2627 W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNA (UMOWA NR WD/P/140731/1/ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O.
ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
2015-03-31 308 095,00