Poznań: Dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów będących na wypoasżeniu Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu


Numer ogłoszenia: 382044 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu , plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów będących na wypoasżeniu Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Do obowiązków wykonawcy należy również bezpłatny odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nie eksploatowane, nie uzupełnione, nie przerobione). 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26 ust. 1-4 oraz art. 28 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, t.jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie poprzez weryfikację złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 12 SIWZ, metodą: spełnia-nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.pwus.pl lub Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań, sekretariat (budynek Kupca Poznańkiego S.A., wejście H..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań, sekretariat (budynek Kupca Poznańkiego S.A., wejście H..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Poznań: Dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na rzecz Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu


Numer ogłoszenia: 369945 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 382044 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na rzecz Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Do obowiązków wykonawcy należy również bezpłatny odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nie eksploatowane, nie uzupełnione, nie przerobione). Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, toneru, głowicy wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz/toner, nowe opakowanie. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86511,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81732,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  81732,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81732,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38204420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pwus.pl
Informacja dostępna pod: www.pwus.pl lub Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań, sekretariat (budynek Kupca Poznańkiego S.A., wejście H.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa, wraz z transportem, oryginalnych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na rzecz Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2010-12-22 81 732,00