Katowice: Usługa opracowania danych statystycznych


Numer ogłoszenia: 382590 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78 , strona internetowa www.slaskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa opracowania danych statystycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa opracowania danych statystycznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.31.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Niniejsze zamówienie dotyczące Zakupu niepublikowanych regionalnych danych statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach w zakresie innowacji, nauki i techniki, na potrzeby projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest realizowane w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w zakresie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zastosowanie trybu z wolnej ręki bazować będzie na wypełnieniu przesłanek określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 litera a). GUS jest jedynym wykonawcą, który może świadczyć przedmiotową usługę. Wynikać to może tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, co znajduje potwierdzenie w poniższych argumentach: 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej z dnia 25 lipca 1998 r. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Z powyższego zapisu ustawy wynika niezbicie fakt, iż wyłącznym podmiotem uprawnionym do realizacji badań statystyki publicznej na gruncie prawa polskiego jest Główny Urząd Statystyczny. Jest on centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki publicznej. Ponadto istotnym jest fakt, iż ustawodawca narzuca konieczność realizacji badań statystyki publicznej zgodnie ze standardami kwalifikacyjnymi, a zatem (z contrario) żaden inny podmiot zbierający dane nie ma obowiązku realizacji badań wg tej klasyfikacji. Należy podkreślić, iż zapisy ustawy o statystyce publicznej narzucające obowiązek prowadzenia badań statystyki publicznej Prezesowi GUS, są przesłanką o charakterze obiektywnym (obowiązek narzucony ustawą przyjętą przez Sejm RP) i technicznym (realne wykonywanie badań statystyki publicznej przez służby statystyki publicznej realizowane jest zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na dany rok określanym i uzgadnianym wspólnie z instytucjami publicznymi, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej). Przesłanka ta jest oczywista i wynika z obiektywnych nie budzących wątpliwości faktów (ustawa narzucająca obowiązek i standardy oraz rozporządzenie RM dot. realizacji PBSP). 2. Zamówienie, którego dotyczy niniejsza opinia prawna obejmuje m.in. odpłatne przeliczenie i agregacja danych, opracowanie zestawień w oparciu o dane statystyczne. Art. 21 ust 2 pkt. 2 Ustawy o statystyce publicznej, przewiduje sytuację, w której służby statystki publicznej mogą wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu również dane zgromadzone w badaniach objętych programami badań statystycznych statystyki publicznej lecz wyniki tych badań stają się, zgodnie z ust. 4 art. 21 ustawy o statystyce publicznej, danymi statystyki publicznej i mogą być wykorzystywane, udostępniane i rozpowszechnianie przez służby statystyki publicznej, jeżeli nie naruszy to uzasadnionego interesu zamawiającego lub zleceniodawcy i nie zastrzeżono w umowie ich wykorzystania na potrzeby zamawiającego lub zleceniodawcy. Wskazana sytuacja nie występuje w tym przypadku ze względu na fakt, iż wykorzystanie danych jest realizowane na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020, a wiec nie wynika z wyłącznej potrzeby Zlecającego, lecz służy realizacji zadań publicznych (Art. 21 ust. 5). Niezaprzeczalnym jest fakt, iż inne podmioty w tym podmioty prawa handlowego mogą zakupić dane statystyczne od GUS i dokonać ich analizy, lecz nie są w stanie pozyskać danych pierwotnych zgodnie z wymogami klasyfikacyjnymi na reprezentatywnej grupie lub całej populacji, a tym samym nie mogą realizować zadań GUS określonych ustawą (gromadzenia i dostarczenia danych), co jest przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Biorąc pod uwagę zakres danych jakie mają zostać zakupione, GUS jest jedynym organem w RP upoważnionym do zbierania danych, których przekazywanie przez podmioty gospodarki narodowej jest obowiązkowe, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o statystyce publicznej. GUS prowadzi krajowe rejestry urzędowe, w tym podmiotów gospodarki narodowej, które stanowią odrębny system informacji administracji publicznej. Jednocześnie rejestr ten obejmuje informacje określone w art. 42 ust.3 wyżej wymienionej ustawy i nakłada obowiązek wpisu do rejestru i każdorazowego aktualizowania danych objętych wpisem. GUS zapewnia nie tylko gromadzenie danych wg standardów klasyfikacyjnych, ale nadaje unikatowy numer identyfikacji oraz zapewnia zakodowanie cech danego podmiotu. Żaden inny podmiot, poza GUS, nie ma takich obowiązków i uprawnień na gruncie prawa polskiego, a tym samym nie dysponuje danymi pierwotnymi o takiej skali, jak również nie ma pełnego dostępu do informacji administracji publicznej. Zatem każdy inny podmiot poza GUS nabywać te dane może wyłącznie drogą komercyjną a nie w wyniku obowiązku ustawowego, a wiec nieodpłatnie. Ponadto GUS, zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt u.o.s.p., przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie na pisemny wniosek wyciąg z rejestru podmiotów. Dane jakie mają zostać zakupione na potrzeby RIS WSL 2013-2020 agregowane są w wyniku pozyskania danych wynikających z badań statystyki publicznej i informacji administracji publicznej. W efekcie, badania GUS są wiarygodne oraz jako jedyne obejmują pełną bądź w pełni reprezentatywną populację badanych przedsiębiorstw oraz instytucji. 4. Urząd Statystyczny w Katowicach jest instytucją wykonującą badania statystyczne w regionie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej opracowywanego na kolejne lata. Celem Programu Badań Statystycznych jest dostarczanie przez statystykę publiczną rzetelnych, obiektywnych, profesjonalnych, niezależnych i społecznie użytecznych oficjalnych informacji statystycznych dla potrzeb organów władzy państwowej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza na rzecz szerokiego i systematycznego informowania społeczeństwa, a także pozyskiwania danych obrazujących zjawiska i procesy kształtujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą kraju oraz danych do określania tendencji rozwojowych, prognozowania kierunków i zakresów zmian. Tematyka Programu Badań Statystycznych zapewnia także wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, jak również zabezpiecza potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, pozwala na standaryzację oraz możliwość porównania danych w skali europejskiej i regionalnej. 5. Do regionalnych urzędów statystycznych należy wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości. Zadania Urzędu Statystycznego w Katowicach to: organizowanie i prowadzenie badań statystycznych na terenie województwa śląskiego; zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa - samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa; dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych badań, o których mowa w pkt. 2 i 3; współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych; prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych. 6. Zastosowanie innego trybu zamówienia publicznego, aniżeli tryb z wolnej ręki bazuje na założeniach, iż GUS jest podmiotem działającym na zasadach rynkowych (zapisy ustawy w tym zakresie niwelują takie podejście), występuje konkurencja w zakresie gromadzenia, przetwarzania danych w ramach statystyki publicznej (tylko GUS prowadzi badania statystyczne statystyki publicznej), a dane statystyczne wykorzystywane będą w innym niż interes publiczny celu (dla mieszkańców województwa w ramach RIS). Jedynym źródłem przedmiotowych danych statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny (Urząd Statystyczny w Katowicach). Każdy podmiot, który chce dokonać badań i analiz w pierwszej kolejności korzysta ze statystyki publicznej do przetwarzania, interpretowania danych, a tym samym, bądź korzysta z dostępnych zbiorów GUS lub zakupuje dane od GUS. Oznacza to, iż każdy podmiot, który miałby dostarczyć dane w trybie konkurencyjnym w pierwszej kolejności musi je zakupić od GUS, a następnie sprzedać Urzędowi Marszałkowskiemu z zyskiem, gdyż jako podmiot prawa handlowego działa dla zysku. Co oznacza, iż ewentualni wykonawcy wyłonieni w ramach postępowań o zamówienie publiczne zaoferują cenę znacznie wyższą niż uzyskaną w postępowaniu o wolną rękę GUS (zakupią dane w GUS-ie po innych, wyższych stawkach aniżeli instytucje samorządowe i do tej ceny doliczą własną marżę). Tym samym środki publiczne byłyby wydatkowane niezgodnie z zasadami gospodarności. 7. Zastosowanie trybu z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe w sytuacji, gdy dane statystyczne, które zamierzamy zakupić, są : a) wyłącznym zasobem Głównego Urzędu Statystycznego, b) nie podlegają dalszemu udostępnieniu. Ad. a) Zamówienie dotyczy zakupu zagregowanych (zgodnie z zamówieniem UMWSL) niepublikowanych, własnych, jednostkowych danych statystycznych objętych tajemnicą statystyczną, zakazem ich publikowania oraz udostępniania - pozyskanych przez GUS na potrzeby realizacji Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). Uzasadnienie stanowi art. 38 oraz 39 ustawy z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.), tj.: Art. 38. 1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. 2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości. Art. 39. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych danych statystycznych gwarantujące przestrzeganie tajemnicy statystycznej. Dane statystyczne objęte zamówieniem nie są danymi statystycznymi wynikowymi podlegającymi procedurze szerokiego rozpowszechniania przez GUS w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych itp. Ad. b) Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej. Badania statystyczne prowadzone przez statystykę publiczną w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) posiadają szereg cech odróżniających je od innych form działalności badawczej prowadzonych przez różne podmioty funkcjonujące w sektorze prywatnym i publicznym: - W większości przypadków uczestnictwo sprawozdawców w badaniach jest obowiązkowe i uchylanie się od tego ustawowego nakazu jest obarczone sankcjami karnymi. - Zakres przedmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych. - Zakres podmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako badania pełne całej zbiorowości, albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości. - Źródła danych wykorzystywane w badaniach. Służby statystyczne mają upoważnienie do zbierania danych ze wszystkich dostępnych źródeł - bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz do sięgania po administracyjne systemy informacyjne, ewidencje i rejestry, tj. pozyskiwanie informacji z innych systemów informacyjnych państwa, tj. z danych zbieranych i gromadzonych przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski. - Zastosowanie jednolitej bazy metodycznej i standardów informacyjnych, co ma zapewniać porównywalność danych w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz umożliwić dokonywanie (przynajmniej w części) porównań międzynarodowych. - Badania w przeważającej mierze finansowane są z budżetu państwa, a wyniki realizowanych zadań stanowią dobro publiczne i podlegają określonym rygorom udostępniania odbiorcom. - Nieodpłatnie realizowane są zamówienia na dane publikowane w układzie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Odpłatnie natomiast udostępniane są dane w układzie i agregacjach wymagających odrębnych obliczeń i dodatkowego przetwarzania wyników badań.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: Usługa opracowania danych statystycznych


Numer ogłoszenia: 403134 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 382590 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa opracowania danych statystycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa opracowania danych statystycznych w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.31.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie systemów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urząd Statystyczny w Katowicach, {Dane ukryte}, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Niniejsze zamówienie dotyczące Zakupu niepublikowanych regionalnych danych statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach w zakresie innowacji, nauki i techniki, na potrzeby projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest realizowane w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w zakresie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zastosowanie trybu z wolnej ręki bazować będzie na wypełnieniu przesłanek określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 litera a). GUS jest jedynym wykonawcą, który może świadczyć przedmiotową usługę. Wynikać to może tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, co znajduje potwierdzenie w poniższych argumentach: 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej z dnia 25 lipca 1998 r. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Z powyższego zapisu ustawy wynika niezbicie fakt, iż wyłącznym podmiotem uprawnionym do realizacji badań statystyki publicznej na gruncie prawa polskiego jest Główny Urząd Statystyczny. Jest on centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki publicznej. Ponadto istotnym jest fakt, iż ustawodawca narzuca konieczność realizacji badań statystyki publicznej zgodnie ze standardami kwalifikacyjnymi, a zatem (z contrario) żaden inny podmiot zbierający dane nie ma obowiązku realizacji badań wg tej klasyfikacji. Należy podkreślić, iż zapisy ustawy o statystyce publicznej narzucające obowiązek prowadzenia badań statystyki publicznej Prezesowi GUS, są przesłanką o charakterze obiektywnym (obowiązek narzucony ustawą przyjętą przez Sejm RP) i technicznym (realne wykonywanie badań statystyki publicznej przez służby statystyki publicznej realizowane jest zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na dany rok określanym i uzgadnianym wspólnie z instytucjami publicznymi, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej). Przesłanka ta jest oczywista i wynika z obiektywnych nie budzących wątpliwości faktów (ustawa narzucająca obowiązek i standardy oraz rozporządzenie RM dot. realizacji PBSP). 2. Zamówienie, którego dotyczy niniejsza opinia prawna obejmuje m.in. odpłatne przeliczenie i agregacja danych, opracowanie zestawień w oparciu o dane statystyczne. Art. 21 ust 2 pkt. 2 Ustawy o statystyce publicznej, przewiduje sytuację, w której służby statystki publicznej mogą wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu również dane zgromadzone w badaniach objętych programami badań statystycznych statystyki publicznej lecz wyniki tych badań stają się, zgodnie z ust. 4 art. 21 ustawy o statystyce publicznej, danymi statystyki publicznej i mogą być wykorzystywane, udostępniane i rozpowszechnianie przez służby statystyki publicznej, jeżeli nie naruszy to uzasadnionego interesu zamawiającego lub zleceniodawcy i nie zastrzeżono w umowie ich wykorzystania na potrzeby zamawiającego lub zleceniodawcy. Wskazana sytuacja nie występuje w tym przypadku ze względu na fakt, iż wykorzystanie danych jest realizowane na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020, a wiec nie wynika z wyłącznej potrzeby Zlecającego, lecz służy realizacji zadań publicznych (Art. 21 ust. 5). Niezaprzeczalnym jest fakt, iż inne podmioty w tym podmioty prawa handlowego mogą zakupić dane statystyczne od GUS i dokonać ich analizy, lecz nie są w stanie pozyskać danych pierwotnych zgodnie z wymogami klasyfikacyjnymi na reprezentatywnej grupie lub całej populacji, a tym samym nie mogą realizować zadań GUS określonych ustawą (gromadzenia i dostarczenia danych), co jest przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Biorąc pod uwagę zakres danych jakie mają zostać zakupione, GUS jest jedynym organem w RP upoważnionym do zbierania danych, których przekazywanie przez podmioty gospodarki narodowej jest obowiązkowe, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o statystyce publicznej. GUS prowadzi krajowe rejestry urzędowe, w tym podmiotów gospodarki narodowej, które stanowią odrębny system informacji administracji publicznej. Jednocześnie rejestr ten obejmuje informacje określone w art. 42 ust.3 wyżej wymienionej ustawy i nakłada obowiązek wpisu do rejestru i każdorazowego aktualizowania danych objętych wpisem. GUS zapewnia nie tylko gromadzenie danych wg standardów klasyfikacyjnych, ale nadaje unikatowy numer identyfikacji oraz zapewnia zakodowanie cech danego podmiotu. Żaden inny podmiot, poza GUS, nie ma takich obowiązków i uprawnień na gruncie prawa polskiego, a tym samym nie dysponuje danymi pierwotnymi o takiej skali, jak również nie ma pełnego dostępu do informacji administracji publicznej. Zatem każdy inny podmiot poza GUS nabywać te dane może wyłącznie drogą komercyjną a nie w wyniku obowiązku ustawowego, a wiec nieodpłatnie. Ponadto GUS, zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt u.o.s.p., przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie na pisemny wniosek wyciąg z rejestru podmiotów. Dane jakie mają zostać zakupione na potrzeby RIS WSL 2013-2020 agregowane są w wyniku pozyskania danych wynikających z badań statystyki publicznej i informacji administracji publicznej. W efekcie, badania GUS są wiarygodne oraz jako jedyne obejmują pełną bądź w pełni reprezentatywną populację badanych przedsiębiorstw oraz instytucji. 4. Urząd Statystyczny w Katowicach jest instytucją wykonującą badania statystyczne w regionie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej opracowywanego na kolejne lata. Celem Programu Badań Statystycznych jest dostarczanie przez statystykę publiczną rzetelnych, obiektywnych, profesjonalnych, niezależnych i społecznie użytecznych oficjalnych informacji statystycznych dla potrzeb organów władzy państwowej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza na rzecz szerokiego i systematycznego informowania społeczeństwa, a także pozyskiwania danych obrazujących zjawiska i procesy kształtujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą kraju oraz danych do określania tendencji rozwojowych, prognozowania kierunków i zakresów zmian. Tematyka Programu Badań Statystycznych zapewnia także wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, jak również zabezpiecza potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, pozwala na standaryzację oraz możliwość porównania danych w skali europejskiej i regionalnej. 5. Do regionalnych urzędów statystycznych należy wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości. Zadania Urzędu Statystycznego w Katowicach to: organizowanie i prowadzenie badań statystycznych na terenie województwa śląskiego; zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa - samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa; dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych badań, o których mowa w pkt. 2 i 3; współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych; prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych. 6. Zastosowanie innego trybu zamówienia publicznego, aniżeli tryb z wolnej ręki bazuje na założeniach, iż GUS jest podmiotem działającym na zasadach rynkowych (zapisy ustawy w tym zakresie niwelują takie podejście), występuje konkurencja w zakresie gromadzenia, przetwarzania danych w ramach statystyki publicznej (tylko GUS prowadzi badania statystyczne statystyki publicznej), a dane statystyczne wykorzystywane będą w innym niż interes publiczny celu (dla mieszkańców województwa w ramach RIS). Jedynym źródłem przedmiotowych danych statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny (Urząd Statystyczny w Katowicach). Każdy podmiot, który chce dokonać badań i analiz w pierwszej kolejności korzysta ze statystyki publicznej do przetwarzania, interpretowania danych, a tym samym, bądź korzysta z dostępnych zbiorów GUS lub zakupuje dane od GUS. Oznacza to, iż każdy podmiot, który miałby dostarczyć dane w trybie konkurencyjnym w pierwszej kolejności musi je zakupić od GUS, a następnie sprzedać Urzędowi Marszałkowskiemu z zyskiem, gdyż jako podmiot prawa handlowego działa dla zysku. Co oznacza, iż ewentualni wykonawcy wyłonieni w ramach postępowań o zamówienie publiczne zaoferują cenę znacznie wyższą niż uzyskaną w postępowaniu o wolną rękę GUS (zakupią dane w GUS-ie po innych, wyższych stawkach aniżeli instytucje samorządowe i do tej ceny doliczą własną marżę). Tym samym środki publiczne byłyby wydatkowane niezgodnie z zasadami gospodarności. 7. Zastosowanie trybu z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe w sytuacji, gdy dane statystyczne, które zamierzamy zakupić, są : a) wyłącznym zasobem Głównego Urzędu Statystycznego, b) nie podlegają dalszemu udostępnieniu. Ad. a) Zamówienie dotyczy zakupu zagregowanych (zgodnie z zamówieniem UMWSL) niepublikowanych, własnych, jednostkowych danych statystycznych objętych tajemnicą statystyczną, zakazem ich publikowania oraz udostępniania - pozyskanych przez GUS na potrzeby realizacji Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). Uzasadnienie stanowi art. 38 oraz 39 ustawy z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.), tj.: Art. 38. 1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane jednostkowe uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. 2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane indywidualne, charakteryzujące wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości. Art. 39. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych danych statystycznych gwarantujące przestrzeganie tajemnicy statystycznej. Dane statystyczne objęte zamówieniem nie są danymi statystycznymi wynikowymi podlegającymi procedurze szerokiego rozpowszechniania przez GUS w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych itp. Ad. b) Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej. Badania statystyczne prowadzone przez statystykę publiczną w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) posiadają szereg cech odróżniających je od innych form działalności badawczej prowadzonych przez różne podmioty funkcjonujące w sektorze prywatnym i publicznym: - W większości przypadków uczestnictwo sprawozdawców w badaniach jest obowiązkowe i uchylanie się od tego ustawowego nakazu jest obarczone sankcjami karnymi. - Zakres przedmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych. - Zakres podmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako badania pełne całej zbiorowości, albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości. - Źródła danych wykorzystywane w badaniach. Służby statystyczne mają upoważnienie do zbierania danych ze wszystkich dostępnych źródeł - bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz do sięgania po administracyjne systemy informacyjne, ewidencje i rejestry, tj. pozyskiwanie informacji z innych systemów informacyjnych państwa, tj. z danych zbieranych i gromadzonych przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski. - Zastosowanie jednolitej bazy metodycznej i standardów informacyjnych, co ma zapewniać porównywalność danych w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz umożliwić dokonywanie (przynajmniej w części) porównań międzynarodowych. - Badania w przeważającej mierze finansowane są z budżetu państwa, a wyniki realizowanych zadań stanowią dobro publiczne i podlegają określonym rygorom udostępniania odbiorcom. - Nieodpłatnie realizowane są zamówienia na dane publikowane w układzie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Odpłatnie natomiast udostępniane są dane w układzie i agregacjach wymagających odrębnych obliczeń i dodatkowego przetwarzania wyników badań.

Adres: Ligonia 46, 40-037 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@slaskie.pl
tel: 32 77 40 025
fax: 32 77 40 030
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38259020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.slaskie.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72310000-1 Usługi przetwarzania danych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa opracowania danych statystycznych Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2014-12-09 22 000,00