TI Tytuł PL-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 383099-2012
PD Data publikacji 04/12/2012
OJ Dz.U. S 233
TW Miejscowość BYTOM
AU Nazwa instytucji SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 30/11/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 10/01/2013
DT Termin 10/01/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RC Kod NUTS PL228
IA Adres internetowy (URL) www.szpital4.bytom.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/12/2012    S233    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2012/S 233-383099

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10
Osoba do kontaktów: mgr Izabela Chmiel
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.: +48 322810271-655/502
E-mail: dzp@szpital4.bytom.pl
Faks: +48 323964654

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital4.bytom.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom.

Kod NUTS PL228

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 614 624,65 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:
W wysokości: 32 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych szpitala.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Każdy z członków konsorcjum odrębnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
b) Każdy z członków konsorcjum musi udokumentować, ze spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, tj. każdy z osobna musi posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną;
c) Łącznie powinny być spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4, tj.: posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej;
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
e) Adresując ofertę przetargową, jak również wypełniając wszelkie dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
f) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz.
5) Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1.
B) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp, jeżeli wykonawca potwierdzi to złożonym do oferty oświadczeniem (zał. Nr 2A do SIWZ).
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej niniejszym przetargiem, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z dnia 16.5.2006 r. Dz. U Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 B do SIWZ);
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
4) Zasoby podmiotu trzeciego:
a) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, podmioty te przedkładają pisemne zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania (dokumenty określone w pkt 3 ppkt a, b, c, d, e, f, g);
5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
— Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty o których mowa w pkt 5 ppkt a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument o którym mowa w pkt 5 ppkt b powinien być wystawiony nie wcześniej niż.
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
— Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 - 8 ustawy – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6) Inne dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (załącznik Nr 1 do SIWZ);
b) Wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ (dotyczy podwykonawstwa));
c) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż minimalny poziom wymaganych standardów.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada następujace dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 A do SIWZ);
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
3) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia przez te podmioty / podmiot:
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 250 000,00 PLN
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP - 51/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.1.2013 - 08:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10.00 PLN
Warunki i sposób płatności: Wykonawca ponosi opłatę tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie SIWZ. Opłaty należy uiszczać w kasie szpitala lub przelewem na konto podane na fakturze.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.1.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.1.2013 - 10:00

Miejscowość:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom; Aula budyek A I piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 30.11.2014.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
2) 15 dni jeżeli zostały w inny sposób niż określony w pkt. 1,
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
4) Odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może przekazać zamawiającemu kopię odwołania za pomocą faksu.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy składowe:
— Wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
— Zwięzłe przedstawienie zarzutów,
— Określenie żądania,
— Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.11.2012
TI Tytuł PL-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 37983-2013
PD Data publikacji 05/02/2013
OJ Dz.U. S 25
TW Miejscowość BYTOM
AU Nazwa instytucji SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 01/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
RC Kod NUTS PL228
IA Adres internetowy (URL) www.szpital4.bytom.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/02/2013    S25    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2013/S 025-037983

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
al. Legionów 10
Osoba do kontaktów: mgr Izabela Chmiel
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.: +48 322810271-655/502
E-mail: dzp@szpital4.bytom.pl
Faks: +48 323964654

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital4.bytom.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; Al. Legionów 10; 41 - 902 Bytom.

Kod NUTS PL228

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 125 441,88 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZP- 51/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 233-383099 z dnia 4.12.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
POLSKA
E-mail: tomasz.kaminki@tauron-pe.pl
Tel.: +48 323035629
Faks: +48 323035735

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 614 624,65 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 125 441,88 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp.@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
2) 15 dni jeżeli zostały w inny sposób niż określony w pkt. 1.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może przekazać zamawiającemu kopię odwołania za pomocą faksu.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy składowe:
- Wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
- Zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- Określenie żądania;
- Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2013

Adres: Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: dzp@szpital4.bytom.pl
tel: +48 323964502
fax: +48 323964654
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 38309920121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 32000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 066 666 PLN  -  1 600 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital4.bytom.pl
Informacja dostępna pod: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 bytom, woj. śląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 10/01/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2013-01-29 1 125 441,00