Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Działdowo: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu i przetworów drobiowych.


Numer ogłoszenia: 383126 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (023) 6972653, faks (023) 6972653.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzoz-dzialdowo.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu i przetworów drobiowych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i przetworów mięsnych, drobiu i przetworów drobiowych. Dokładny wykaz wymaganych wyrobów zawiera załącznik nr 1 do oferty niniejszej siwz. CPV: 15.13.00.00-8 - produkty mięsne 15.13.15.00-0 - produkty drobiowe 2. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być wysokiej jakości, w szczególności: a) wymagania wspólne dla mięsa wieprzowego: - czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione, - konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się, linie cięcia równe, gładkie - smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i zepsucia, - barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, - mięso oznakowane przez lekarza weterynarii, - mięso nie pakowane próżniowo, oraz bez użycia konserwantów - mięso drobne gulaszowe - pozbawione tkanki tłuszczowej mięso wieprzowe i wołowe b) wymagania wspólne dla przetworów mięsnych: - klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczone lub gładka - wędliny muszą nadawać się do cienkiego pokrojenia krajalnicą w plastry, - wędliny muszą posiadać regularne kształty pozwalające zachować jednakową gramaturę przy krojeniu w plastry c) wymagania wspólne dla mięsa drobiowego: -wygląd - elementy właściwie umięśnione, nie dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą; linie cięcia równe, gładkie, - barwa - charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu, mięso w elementach powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, skóra bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz resztek upierzenia - zapach - naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny jest zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu. d) wymagania wspólne dla przetworów drobiowych - klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczone lub gładka - wędliny muszą nadawać się do cienkiego pokrojenia krajalnicą w plastry, - wędliny muszą posiadać regularne kształty pozwalające zachować jednakową gramaturę przy krojeniu w plastry 3. Przetwory pakowane próżniowo muszą posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. 4. W przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych muszą być one porównywalne jakościowo oraz po cenie zgodnej z umową..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.13.00.00-8, 15.13.15.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. 1 formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz - wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do oferty 2 dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, przedkłada: 1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 87 poz. 605). III. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy udzielone przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli Wykonawców, 2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.2.2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony na zasadzie art.144 ustawy PZP ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. b) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, przejęć itp.).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzoz-dzialdowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1. 13-200 Działdowo..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1. 13-200 Działdowo. Sekretariat szpitala - parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Mięso i przetwory mięsne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i przetwory mięsne. Dokładny opis zamówienia znajduje się siwz oraz w załączniku nr 1 do oferty siwz...


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.13.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Drób i przetwory drobiowe..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Drób i przetwory drobiowe. Dokładny opis zamówienia znajduje się w siwz i w załączniku nr 1 do oferty siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.13.15.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Działdowo: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu i przetworów drobiowych.


Numer ogłoszenia: 5506 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 383126 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (023) 6972653, faks (023) 6972653.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu i przetworów drobiowych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i przetworów mięsnych, drobiu i przetworów drobiowych. Dokładny wykaz wymaganych wyrobów zawiera załącznik nr 1 do oferty niniejszej siwz. CPV: 15.13.00.00-8 - produkty mięsne 15.13.15.00-0 - produkty drobiowe 2. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być wysokiej jakości, w szczególności: a) wymagania wspólne dla mięsa wieprzowego: - czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione, - konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się, linie cięcia równe, gładkie - smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i zepsucia, - barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, - mięso oznakowane przez lekarza weterynarii, - mięso nie pakowane próżniowo, oraz bez użycia konserwantów - mięso drobne gulaszowe - pozbawione tkanki tłuszczowej mięso wieprzowe i wołowe b) wymagania wspólne dla przetworów mięsnych: - klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczone lub gładka - wędliny muszą nadawać się do cienkiego pokrojenia krajalnicą w plastry, - wędliny muszą posiadać regularne kształty pozwalające zachować jednakową gramaturę przy krojeniu w plastry c) wymagania wspólne dla mięsa drobiowego: -wygląd - elementy właściwie umięśnione, nie dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą; linie cięcia równe, gładkie, - barwa - charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu, mięso http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38... 1 z 5 2011-11-17 10:05 w elementach powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, skóra bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz resztek upierzenia - zapach - naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny jest zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu. d) wymagania wspólne dla przetworów drobiowych - klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczone lub gładka - wędliny muszą nadawać się do cienkiego pokrojenia krajalnicą w plastry, - wędliny muszą posiadać regularne kształty pozwalające zachować jednakową gramaturę przy krojeniu w plastry 3. Przetwory pakowane próżniowo muszą posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. 4. W przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych muszą być one porównywalne jakościowo oraz po cenie zgodnej z umową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.13.00.00-8, 15.13.15.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Mięso i przetwory mięsne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H. MAXIM Sp. z o.o., ul. Napoleońska 74A, 06-500 Mława, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  201264,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  201264,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  233639,79


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Drób i przetwory drobiowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H. MAXIM Sp. z o.o., ul. Napoleońska 74A, 06-500 Mława, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97094,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115227,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  115227,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115227,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: spzoz@konto.pl
tel: (023) 6972653
fax: (023) 6972653
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38312620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spzoz-dzialdowo.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1. 13-200 Działdowo.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15130000-8 Produkty mięsne
15131500-0 Produkty drobiowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Mięso i przetwory mięsne P.H. MAXIM Sp. z o.o.
ul. Napoleońska 74A, 06-500 Mława, woj. mazowieckie
2012-01-05 201 264,00
Drób i przetwory drobiowe P.H. MAXIM Sp. z o.o.
ul. Napoleońska 74A, 06-500 Mława, woj. mazowieckie
2012-01-05 115 227,00