Siedlce: (Zam.Publ.6/2013) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 385402 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach , ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.siedlce.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam.Publ.6/2013) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych z grupy 301 (wg CPV) dla Sądu Rejonowego w Siedlcach. Zamawiający wymaga dostarczenia wyprodukowanych przez producentów urządzenia lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Przez równoważne należy rozumieć: funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywanie się wydruku (kopii), odpowiadające wyrobom producenta urządzenia. Jakość proszku powinna być taka aby nie zalepiała folii zespołu grzejnego drukarki. W przypadku zaoferowania wkładów drukujących równoważnych wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku awarii urządzeń spowodowanych zastosowaniem równoważnika, pokryje koszty napraw oraz ekspertyz, które zostaną przeprowadzone przez zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia i przejmie odpowiedzialności za straty, które Zamawiający poniesie (np. związane z utratą gwarancji). Wykonawca poniesie także wszelkie koszty transportu urządzenia związane z naprawą. Ponadto oferowane równoważne tonery muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych. Materiały eksploatacyjne winny być fabrycznie nowe nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Na opakowaniu zewnętrznym musi być podana nazwa producenta oraz opis zawartości w tym symbol towaru zarówno na jednostkowym opakowaniu fabrycznym, jak i na samym wkładzie drukującym.Materiały eksploatacyjne nie mogą być eksploatowane wcześniej, uzupełniane lub przerabiane. Nie mogą być regenerowane, poddane procesowi ponownego napełniana tuszu ani wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz nierefabrykowane. Winny posiadać cechy pierwotnego opakowania. Wszystkie towary wchodzące w skład zamówienia muszą spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach europejskich oraz krajowych. Okres przydatności do użytku zaoferowanych artykułów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje cały okres użytkowania do momentu wyczerpania ładunku barwiącego. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, przez okres trwania umowy w terminach, ilościach i asortymencie ustalanym przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w ogólnej ilości równej przedmiotowi zamówienia do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, ul. Świrskiego 17. Koszty transportu - dostarczenia towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy. Za wszelkie szkody, wady ukryte i uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonego towaru na wolny od wad. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy oraz wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.19.28.00-9, 30.19.23.00-4, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował lub realizuje: co najmniej jedną główną dostawę rozumianą jako jedna umowa; o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych; o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 6 ust. B pkt 2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających wpływ na cenę przedmiotu zamówieniamin. zmiana podatku VAT; 2) zmiana ceny jednostkowej brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 3) zmiana danych adresowych Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian organizacyjnych dotyczących Wykonawcy; 4) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.siedlce.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok. 102 (I piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce lub w pok. 102 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Siedlce: (Zam.Publ.6/2013) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 427276 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 385402 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam.Publ.6/2013) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych z grupy 301 (wg CPV) dla Sądu Rejonowego w Siedlcach. Zamawiający wymaga dostarczenia wyprodukowanych przez producentów urządzenia lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Przez równoważne należy rozumieć: funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywanie się wydruku (kopii), odpowiadające wyrobom producenta urządzenia. Jakość proszku powinna być taka aby nie zalepiała folii zespołu grzejnego drukarki. Wykonawca poniesie także wszelkie koszty transportu urządzenia związane z naprawą. Ponadto oferowane równoważne tonery muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych. Materiały eksploatacyjne winny być fabrycznie nowe nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz nierefabrykowane. Winny posiadać cechy pierwotnego opakowania. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, przez okres trwania umowy w terminach, ilościach i asortymencie ustalanym przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w ogólnej ilości równej przedmiotowi zamówienia do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, ul. Świrskiego 17. Koszty transportu - dostarczenia towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy oraz wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.19.28.00-9, 30.19.23.00-4, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LASER 1 s.c. Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław, {Dane ukryte}, 25-518 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31809,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15219,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  10117,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21235,46


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl , beata.jonska@siedlce.sr.gov.pl
tel: 0-25 64 00 807
fax: 0-25 64 00 710
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38540220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 91 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.siedlce.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok. 102 (I piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
(Zam.Publ.6/2013) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach LASER 1 s.c. Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław
Kielce
2013-10-21 15 219,00