Otwock: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 38546 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych , ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 273 16 04, faks 22 273 16 53.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ncbj.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy. Zamówienie składa się z dwóch części: I część - materiały biurowe, Zamawiający wymaga w części I, aby materiały biurowe były nie gorszej jakości niż opisane. Artykuły te mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I określa wykaz materiałów biurowych stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ. II część - materiały eksploatacyjne Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył materiały eksploatacyjne w oryginalnych opakowaniach producentów wskazanych w ofercie. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe i nie regenerowane, tj. nowa obudowa, a także nowe opakowania nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Materiały eksploatacyjne mają być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszy). Okres ważności (przydatności do użycia) materiałów wynosić będzie minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego W przypadku zaoferowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących (zamienniki) muszą one być nie gorsze jakościowo od zalecanych i gwarantować uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych. Produkty oferowane w kolumnie nr 6 załącznika nr 1b do SIWZ jako (zamiennik) muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 3, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz normą PN-EN ISO 14001:2005. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile oryginalny produkt taki układ posiada). Ponadto jakość wydruku musi być niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, lub do wyczerpania środka barwiącego. W przypadku zaoferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II określa załącznik Nr 1b do SIWZ 2. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Ilości podane w wykazie materiałów biurowych stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ oraz materiałów eksploatacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na materiały biurowe i eksploatacyjne będzie odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) - - dla części I - w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). - dla części II - w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem Wadium, nr sprawy ZP/ 1 /2016 część ......... 3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - odnośnie części I postępowania - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw artykułów biurowych o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda. - odnośnie części II postępowania - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw tonerów i/lub tuszy o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji jednostkowego zamówienia - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: - ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. 1. zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych brutto i stawki VAT o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT, 2. w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o ile zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.ncbj.gov.pl/pl/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Otwock: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 75914 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 38546 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 273 16 04, faks 22 273 16 53.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy. Zamówienie składa się z dwóch części: I część - materiały biurowe, Zamawiający wymaga w części I, aby materiały biurowe były nie gorszej jakości niż opisane. Artykuły te mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I określa wykaz materiałów biurowych stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ. II część - materiały eksploatacyjne Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył materiały eksploatacyjne w oryginalnych opakowaniach producentów wskazanych w ofercie. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe i nie regenerowane, tj. nowa obudowa, a także nowe opakowania nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Materiały eksploatacyjne mają być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszy). Okres ważności (przydatności do użycia) materiałów wynosić będzie minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego W przypadku zaoferowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących (zamienniki) muszą one być nie gorsze jakościowo od zalecanych i gwarantować uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych. Produkty oferowane w kolumnie nr 6 załącznika nr 1b do SIWZ jako (zamiennik) muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 3, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz normą PN-EN ISO 14001:2005. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile oryginalny produkt taki układ posiada). Ponadto jakość wydruku musi być niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, lub do wyczerpania środka barwiącego. W przypadku zaoferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II określa załącznik Nr 1b do SIWZ 2. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Ilości podane w wykazie materiałów biurowych stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ oraz materiałów eksploatacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na materiały biurowe i eksploatacyjne będzie odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały biurowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Partner XXI Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 41-806 Zabrze, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35580,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42267,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  42267,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65238,35


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
materiały eksploatacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42634,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38972,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  29514,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115200,93


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05400 Otwock
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: ncbj@ncbj.gov.pl
tel: 22 273 16 04
fax: 22 273 16 53
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-02-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3854620160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.ncbj.gov.pl
Informacja dostępna pod: Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192000-1 Wyroby biurowe
30197630-1 Papier do drukowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały biurowe Partner XXI Sp. z o. o.
Zabrze
2016-04-04 42 267,00
materiały eksploatacyjne JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2016-04-04 38 972,00