Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.


Numer ogłoszenia: 385600 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie , ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6339154, faks 022 6334491.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.cmentarzekomunalne.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40, gm. Piaseczno. Przedmiotem zamówienia są: a) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych - CPV 50.75.00.00-7, b) usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów - CPV 50.73.00.00-1, c) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych - CPV 50.73.00.00-1, d) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wizji i fonii - CPV 50.34.00.00-0, e) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń telefonicznych - CPV 50.33.00.00-7, f) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok - CPV 50.53.20.00-3, g) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń alarmowych - CPV 50.32.41.00-3, h) usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury gazowej - CPV 50.53.12.00-8, i) usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków akumulatorowych - CPV 50.11.00.00-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają /Zakresy rzeczowe prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych/ stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h oraz 2i do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących konserwacji na cmentarzach: a) Część I - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ. b) Część II - konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ. c) Część III - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2c do SIWZ. d) Część IV - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2d do SIWZ. e) Część V - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2e do SIWZ. f) Część VI - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2f do SIWZ. g) Część VII - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2g do SIWZ. h) Część VIII - konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2h do SIWZ. i) Część IX - konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji wózków akumulatorowych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2i do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w pkt. 3.5 SIWZ. Wielkość zamówienia - poniżej 193.000 euro. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części lub całość zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5, 50.75.00.00-7, 50.73.00.00-1, 50.34.00.00-0, 50.33.00.00-7, 50.53.20.00-3, 50.32.41.00-3, 50.53.12.00-8, 50.11.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 250,00 zł na każdą część zamówienia (2.250,00zł na całość zamówienia) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający koncesję w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) - dot. IV i VII części zamówienia. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, tj. koncesja w zakresie określonym powyżej - dot. części IV i VII zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w pkt. 22 SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.cmentarzekomunalne.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.11.2011 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 28.12.2011.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.73.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2c do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.73.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2d do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.34.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2e do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.33.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2f do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2g do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.32.41.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2h do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.12.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2i do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.11.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 390806 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
385600 - 2011 data 18.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6339154, fax. 022 6334491.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III. 3.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający koncesję w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) - dot. IV i VII części zamówienia. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, tj. koncesja w zakresie określonym powyżej - dot. części IV i VII zamówienia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykreślono treść.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III. 4.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  koncesję, zezwolenie lub licencję.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykreślono treść.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV. 4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  29.11.2011 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 5.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  01.12.2011 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 5.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV. 4.5.

 • W ogłoszeniu jest:
  do 28.12.2011.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  do 30.12.2011.


Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.


Numer ogłoszenia: 430196 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 385600 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6339154, faks 022 6334491.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40, gm. Piaseczno. Przedmiotem zamówienia są: a) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych - CPV 50.75.00.00-7, b) usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów - CPV 50.73.00.00-1, c) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych - CPV 50.73.00.00-1, d) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wizji i fonii - CPV 50.34.00.00-0, e) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń telefonicznych - CPV 50.33.00.00-7, f) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok - CPV 50.53.20.00-3, g) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń alarmowych - CPV 50.32.41.00-3, h) usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury gazowej - CPV 50.53.12.00-8, i) usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków akumulatorowych - CPV 50.11.00.00-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają /Zakresy rzeczowe prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych/ stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h oraz 2i do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących konserwacji na cmentarzach: a) Część I - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ. b) Część II - konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ. c) Część III - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2c do SIWZ. d) Część IV - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2d do SIWZ. e) Część V - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2e do SIWZ. f) Część VI - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2f do SIWZ. g) Część VII - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2g do SIWZ. h) Część VIII - konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2h do SIWZ. i) Część IX - konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji wózków akumulatorowych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2i do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w pkt. 3.5 SIWZ. Wielkość zamówienia - poniżej 193.000 euro. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części lub całość zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5, 50.75.00.00-7, 50.73.00.00-1, 50.34.00.00-0, 50.33.00.00-7, 50.53.20.00-3, 50.32.41.00-3, 50.53.12.00-8, 50.11.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8640,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8413,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  8413,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10332,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELE-KOMP Usługi Teletechniczne, Tadeusz Doliński, {Dane ukryte}, 04-838 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33307,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30996,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30996,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36147,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Urządzeń Technologicznych WAPO, Wacław Połoz, {Dane ukryte}, 02-642 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34540,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MR SYSTEM Marek Lipowski, {Dane ukryte}, 04-692 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10896,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10070,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10070,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11793,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Branżowe GAZOWNIA SERWIS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-106 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33307,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39852,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39852,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39852,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s. c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11102,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8501,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  8501,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177120,00


 • Waluta:
  PLN.


Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 436528 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 385600 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6339154, faks 022 6334491.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40, gm. Piaseczno. Przedmiotem zamówienia są: a) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych - CPV 50.75.00.00-7, b) usługi w zakresie napraw i konserwacji klimatyzatorów - CPV 50.73.00.00-1, c) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych - CPV 50.73.00.00-1, d) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wizji i fonii - CPV 50.34.00.00-0, e) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń telefonicznych - CPV 50.33.00.00-7, f) usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok - CPV 50.53.20.00-3, g) usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji i urządzeń alarmowych - CPV 50.32.41.00-3, h) usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury gazowej - CPV 50.53.12.00-8, i) usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków akumulatorowych - CPV 50.11.00.00-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają /Zakresy rzeczowe prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych/ stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h oraz 2i do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących konserwacji na cmentarzach: a) Część I - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ. b) Część II - konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ. c) Część III - konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2c do SIWZ. d) Część IV - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2d do SIWZ. e) Część V - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2e do SIWZ. f) Część VI - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2f do SIWZ. g) Część VII - konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2g do SIWZ. h) Część VIII - konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2h do SIWZ. i) Część IX - konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera /Zakres rzeczowy prac przy konserwacji wózków akumulatorowych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy/ stanowiący załącznik nr 2i do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w pkt. 3.5 SIWZ. Wielkość zamówienia - poniżej 193.000 euro. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części lub całość zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5, 50.75.00.00-7, 50.73.00.00-1, 50.34.00.00-0, 50.33.00.00-7, 50.53.20.00-3, 50.32.41.00-3, 50.53.12.00-8, 50.11.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ACE Air Condition Electric, Szymon Wolf, {Dane ukryte}, 05-220 Zielonka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50372,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17616,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  17616,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59409,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TECHNO-SZRON s. c., Ryszard Przygódzki, Mirosław Stachyra, {Dane ukryte}, 03-188 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34540,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41328,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38376,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41328,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELBUD-BIS Krzysztof Dąbrowa, {Dane ukryte}, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43176,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12221,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  12221,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43542,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Powązkowska , 01-797 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
tel: 226 339 154
fax: 226 334 491
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38560020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 398 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Informacja dostępna pod: Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 5
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50110000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu
50330000-7 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50340000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50531200-8 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2011-12-16 8 413,00
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń telefonicznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie TELE-KOMP Usługi Teletechniczne, Tadeusz Doliński
Warszawa
2011-12-16 30 996,00
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń sterujących pracą pieców kremacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji, automatyki pogodowej oraz urządzenia do rozdrabniania prochów po spopieleniu zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawi Automatyka Urządzeń Technologicznych WAPO, Wacław Połoz
Warszawa
2011-12-16 38 400,00
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń alarmowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie MR SYSTEM Marek Lipowski
Warszawa
2011-12-16 10 070,00
konserwacja i usuwanie awarii aparatury gazowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie Przedsiębiorstwo Branżowe GAZOWNIA SERWIS Sp. z o.o.
Warszawa
2011-12-16 39 852,00
konserwacja i usuwanie awarii wózków elektrycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. BOGMAR s. c.
Pruszków
2011-12-16 8 501,00
konserwacja i usuwanie awarii klimatyzatorów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie ACE Air Condition Electric, Szymon Wolf
Zielonka
2011-12-23 17 616,00
konserwacja i usuwanie awarii urządzeń chłodniczych w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. TECHNO-SZRON s. c., Ryszard Przygódzki, Mirosław Stachyra
Warszawa
2011-12-23 41 328,00
konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wizji i fonii na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. TELBUD-BIS Krzysztof Dąbrowa
Marki
2011-12-23 12 221,00