Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej


Numer ogłoszenia: 385736 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.10.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada: -aktualne zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej z Okręgowej Izby Lekarskiej (w przypadku lekarzy praktykujących indywidualnie); -aktualny (wg stanu faktycznego) wypis ze statutu placówki o świadczeniu zadań zdrowotnych w zakresie służby medycyny pracy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III 4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Badania wykonywane w placówce - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część I Delegatura Łódź-Bałuty Część II Delegatura Łódź-Górna Część III Delegatura Łódź-Polesie Część IV Delegatura Łódź-Widzew Część V Wydział Obsługi Administracyjnej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający, w przypadku umowy w części dotyczącej Wydziału Obsługi Administracyjnej (część V zamówienia), w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych usług, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części usług nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto, podanych w załączniku do umowy sporządzonym na podstawie Tabeli wyceny badań profilaktycznych dla Wydziału Obsługi Administracyjnej. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiotowe usługi. Termin realizacji usług wynikających z prawa opcji nastąpi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy dotyczącej zamówienia podstawowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 388012 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
385736 - 2010 data 26.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16).

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część I Delegatura Łódź-Bałuty Część II Delegatura Łódź-Górna Część III Delegatura Łódź-Polesie Część IV Delegatura Łódź-Widzew Część V Wydział Obsługi Administracyjnej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający, w przypadku umowy w części dotyczącej Wydziału Obsługi Administracyjnej (część V zamówienia), w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych usług, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części usług nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto, podanych w załączniku do umowy sporządzonym na podstawie Tabeli wyceny badań profilaktycznych dla Wydziału Obsługi Administracyjnej. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiotowe usługi. Termin realizacji usług wynikających z prawa opcji nastąpi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy dotyczącej zamówienia podstawowego..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część I Delegatura Łódź-Bałuty Część II Delegatura Łódź-Górna Część III Delegatura Łódź-Polesie Część IV Delegatura Łódź-Widzew Część V Wydział Obsługi Administracyjnej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający, w przypadku umowy w części dotyczącej Wydziału Obsługi Administracyjnej (część V zamówienia), w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych usług, jednak nie więcej niż o 50% wartości umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części usług nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto, podanych w załączniku do umowy sporządzonym na podstawie Tabeli wyceny badań profilaktycznych dla Wydziału Obsługi Administracyjnej. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiotowe usługi. Termin realizacji usług wynikających z prawa opcji nastąpi na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy dotyczącej zamówienia podstawowego..


Łódź: Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej


Numer ogłoszenia: 2936 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 385736 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Bałuty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma, ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10127,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8483,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8043,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13859,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma, ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6980,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4715,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4715,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8380,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma, ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6144,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3684,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3517,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6219,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wydział Obsługi Administracyjnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFILAKTYKA I ZDROWIE lek. med. Sławomir Walczak, ul. Żeligowskiego 35/37, 90-647 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53299,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51163,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  48010,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83776,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej


Numer ogłoszenia: 3952 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 385736 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Widzew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma, ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4746,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3819,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3660,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6356,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38573620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 389 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Delegatura Łódź-Bałuty RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma
ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-07 8 483,00
Delegatura Łódź-Górna RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma
ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-07 4 715,00
Delegatura Łódź-Polesie RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma
ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-07 3 684,00
Wydział Obsługi Administracyjnej PROFILAKTYKA I ZDROWIE lek. med. Sławomir Walczak
ul. Żeligowskiego 35/37, 90-647 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-07 51 163,00
Delegatura Łódź-Widzew RENOMA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Renoma
ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-11 3 819,00