Oświęcim: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu .


Numer ogłoszenia: 386114 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu ..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1.Przedmiot zamówienia obejmuje : roboty budowlane, w szczególności: 1) wymianę pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna , powierzchnia dachu 320,37 m2 oraz pokrycia daszku z papy 16,80 m2; 2) wymianę łacenia dachu; 3) ułożenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej; 2) wymiana obróbek blacharskich - blacha ocynkowana; 3) wymiana rynien i rur spustowych - blacha ocynkowana; 4) przemurowanie kominów - cegła klinkierowa pełna. 2.2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Ponadto budynek jest usytuowany przy ruchliwej ulicy i składowanie gruzu i materiałów jest możliwe na podwórzu, do którego nie ma dojazdu i materiały trzeba przenosić ręcznie od strony ulicy. 2.3. Wykonawca powinien zadbać o to aby obszar prowadzenia robót /w budynku i poza budynkiem/ był wyraźnie oznakowany, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych by zostały umieszczone znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz aby Wykonawca zastosował środki zabezpieczające przed skutkami zagrożenia typu: daszki, wiaty, siatki zabezpieczające itp./. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany zadbać o należyte składowanie i zabezpieczenie na terenie obiektu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2.5. Użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. 2.6. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kalkulację ceny ofertowej w oparciu o załączony przedmiar robót (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.7. Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków lokalizacji placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.26.25.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w którym należy wykazać: a) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegająca na remoncie pokrycia dachowego o powierzchni nie mniejszej niż 320 m2 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP). Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenie, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności : konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub dysponuje innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalności., oraz że dysponuje minimum 8 pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia (wzór druku oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ). (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: 1) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela). Kwotę ubezpieczenia wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy na PLN, przyjmując do przeliczeń średni kurs danej waluty podany w dniu otwarcia ofert przez Narodowy Bank Polski. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki określone w pkt. 1.4 p.pkt 1) Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2 c ustawy PZP).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Żory: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do sasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu A. Zjednoczonej Europy z ul. Okrężną w Żorach


Numer ogłoszenia: 410374 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4348245, faks 32 4348248.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do sasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu A. Zjednoczonej Europy z ul. Okrężną w Żorach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do sasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu A. Zjednoczonej Europy z ul. Okrężną w Żorach.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Dystrybucja GZE S.A., Ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3048,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3750,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Tryb zamówienia z wolnej ręki (art.67 pzp) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej został wybrany ze względu na to, że świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej może być świadczone przez jednego wykonawcę tj. Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), właściciela sieci dystrybucyjnej, do której jest podłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy z ul. Okrężną w Żorach, czyli TAURON Dystrybucja GZE S.A.


Oświęcim: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu .


Numer ogłoszenia: 429580 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 386114 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiot zamówienia obejmuje : roboty budowlane, w szczególności: 1) wymianę pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna , powierzchnia dachu 320,37 m2 oraz pokrycia daszku z papy 16,80 m2; 2) wymianę łacenia dachu; 3) ułożenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej; 2) wymiana obróbek blacharskich - blacha ocynkowana; 3) wymiana rynien i rur spustowych - blacha ocynkowana; 4) przemurowanie kominów - cegła klinkierowa pełna 2.2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Ponadto budynek jest usytuowany przy ruchliwej ulicy i składowanie gruzu i materiałów jest możliwe na podwórzu, do którego nie ma dojazdu i materiały trzeba przenosić ręcznie od strony ulicy. 2.3. Wykonawca powinien zadbać o to aby obszar prowadzenia robót /w budynku i poza budynkiem/ był wyraźnie oznakowany, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych by zostały umieszczone znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz aby Wykonawca zastosował środki zabezpieczające przed skutkami zagrożenia typu: daszki, wiaty, siatki zabezpieczające itp./. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany zadbać o należyte składowanie i zabezpieczenie na terenie obiektu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2.5. Użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. 2.6. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kalkulację ceny ofertowej w oparciu o załączony przedmiar robót (załącznik nr 1 do SIWZ)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.26.25.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba, {Dane ukryte}, 32-607 Polanka Wielka, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82605,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75467,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  75467,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75467,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38611420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 49 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Oświęcimiu . Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba
Polanka Wielka
2012-11-02 75 467,00