Warszawa: Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie


Numer ogłoszenia: 387330 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina , ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.chopin.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.10.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów - podpisanych załączników nr 3 i 5 do SIWZ, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia warunku. Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali lub - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują, co najmniej 1 główną dostawę odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia - dostawie akordeonu koncertowego guzikowego


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Powyższy warunek oceniony będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu - podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku podmioty występujące wspólnie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo przedstawiają zamawiającemu wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wspólnie występujących wykonawców (KRS, wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) i musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W pełnomocnictwie powinny się znaleźć: oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie pełnomocnika, oznaczenie czasu trwania i zakresu pełnomocnictwa. Wskazanym jest, aby Wykonawcy występujący wspólnie - przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia mieli uregulowany stan prawny w postaci umowy zawartej pomiędzy nimi, ustalającej zasady ich współpracy, przewidującej ich współdziałanie, sposób odpowiedzialności wraz z jej zakresem, pełnomocnictwa. Umowa taka może być zawarta już na etapie składania ofert i przedłożona zamawiającemu wraz z ofertą. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Jakość - 50


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.chopin.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa - w Sekretariacie Prorektorów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.11.2013 godzina 13:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa - w Kancelarii (parter - pokój 213A).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie


Numer ogłoszenia: 537086 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 387330 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANDERSKI Roman Anderski, {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60975,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@chopin.edu.pl
tel: 228 278 309
fax: 228 278 309
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38733020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.chopin.edu.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa - w Sekretariacie Prorektorów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup wraz z dostawą akordeonu koncertowego guzikowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ANDERSKI Roman Anderski
Rybnik
2013-12-27 76 000,00