Lublin: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 388676 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5354606, faks 81 5354313 , strona internetowa www.lubelska.policja.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi następujących obiektów KWP w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Grenadierów3: 1. Budynek magazynowy 2. Budynek garażowy z dyspozytornią 3. Budynek myjni z diagnostyką 4. Stacja obsługi Zakres robót obejmuje: - docieplenie stropu wraz z obróbkami blacharskimi - roboty wykończeniowe wewnętrzne - montaż sufitów podwieszonych - wymianę instalacji oświetleniowej wraz z oprawami i elementami towarzyszącymi - wykonanie robót towarzyszących takich jak: reperację tynków po wymianie oświetlenia, montaż nawiewników okiennych , montaż podestu technologicznego 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załączniki do Informacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.60.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki - w oparciu o zapis art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) - t.j. udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy (po negocjacjach) - firmie POLEKSBUD TRADE sp. z o.o, 20-321 Lublin, ul. Hajdowska14, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Tematyczne roboty budowlane - zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ponadto zgodnie z art. 32 ust 3 w/w ustawy przy szacowaniu wartości zamówienia uwzględniono jego wartość.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • POLEKSBUD TRADE sp. z o.o., ul. Hajdowska 14, 20-321 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


Lublin: Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 413748 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 388676 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5354606, faks 81 5354313.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi następujących obiektów KWP w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Grenadierów3: 1. Budynek magazynowy 2. Budynek garażowy z dyspozytornią 3. Budynek myjni z diagnostyką 4. Stacja obsługi Zakres robót obejmuje: - docieplenie stropu wraz z obróbkami blacharskimi - roboty wykończeniowe wewnętrzne - montaż sufitów podwieszonych - wymianę instalacji oświetleniowej wraz z oprawami i elementami towarzyszącymi - wykonanie robót towarzyszących takich jak: reperację tynków po wymianie oświetlenia, montaż nawiewników okiennych , montaż podestu technologicznego 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią, standardem robót został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załączniki do Informacji...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLEKSBUD TRADE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 431271,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  526000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  526000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  526000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia w oparciu o art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego t.j. udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy (po negocjacjach) - firmie POLEKSBUD TRADE sp. z o.o, 20-321 Lublin, ul. Hajdowska14, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Tematyczne roboty budowlane - zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ponadto zgodnie z art. 32 ust 3 w/w ustawy przy szacowaniu wartości zamówienia uwzględniono jego wartość.

Adres: ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lu.policja.gov.pl
tel: 815 354 606
fax: 815 354 313
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38867620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lubelska.policja.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Termomodernizacja zespołu obiektów KWP w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów 3 - zamówienie uzupełniające POLEKSBUD TRADE sp. z o.o.
Lublin
2014-12-18 526 000,00