TI Tytuł PL-Warszawa: Meble
ND Nr dokumentu 388712-2012
PD Data publikacji 07/12/2012
OJ Dz.U. S 236
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Instytut fizjologii i patologii słuchu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 05/12/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 16/01/2013
DT Termin 17/01/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 39100000 - Meble
OC Pierwotny kod CPV 39100000 - Meble
IA Adres internetowy (URL) www.ifps.org.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/12/2012    S236    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Meble

2012/S 236-388712

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut fizjologii i patologii słuchu
Ul. Zgrupowania ak "Kampinos" 1
Osoba do kontaktów: Witold Cieśla
01-943 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223118102
E-mail: kancelaria@ifps.org.pl
Faks: +48 223118118

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ifps.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
IFPS/86/12.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Światowe Centrum Słuchu.
Kajetany ul. Mokra 17.
05-830 Nadarzyn
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa mebli (wraz z montażem) i innych elementów wyposażenia do nowo oddawanych pomieszczeń światowego centrum słuchu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo-ilościowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 530 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1)Krótki opis
Dostawa (oraz montaż) mebli fornirowanych o podwyższonym standardzie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 140 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1)Krótki opis
Dostawa (oraz montaż) biurowych i konferencyjnych mebli z płyt laminowanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1)Krótki opis
Dostawa (oraz montaż) zabudowy meblowej pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część 4
1)Krótki opis
Dostawa krzeseł, foteli oraz innych elementów wyposażenia do pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 140 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Część 5
1)Krótki opis
Dostawa sofy/kanapy oraz dwóch foteli skórzanych o podwyższonym standardzie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową określoną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2. Wadium w wysokości odpowiedniej do części zamówienia, które obejmuje oferta, to jest w kwotach:
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące) – część 1,
— 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset) – część 2,
— 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące) – część 3,
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące) – część 4,
— 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt) – część 5; należy wnieść.
a) w pieniądzu – przelewem na konto: Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009 z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego);
b) w innych formach – w terminie składania oferty.
3. Oryginał dokumentu należy zdeponować w kasie Zamawiającego.
4. Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty, w kopercie z dopiskiem: „Wadium IFPS/86/12 – postępowanie pn. „Dostawa mebli (wraz z montażem) i innych elementów wyposażenia do nowo oddawanych pomieszczeń światowego centrum słuchu” najpóźniej w terminie jej składania.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania.
Uwaga !!!:
Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać w swej treści zastrzeżenie umożliwiające Zamawiającemu jego zatrzymanie, w przypadkach określonych w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w zakresie udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
Części 1-5:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Część 1:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli fornirowanych o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 2:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli konferencyjnych lub biurowych o łącznej wartości co najmniej 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) netto.
Część 3:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) zabudowy meblowej o łącznej wartości co najmniej 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) netto.
Część 4:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy krzeseł, foteli lub innych mebli o podobnym przeznaczeniu o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 5:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy sof, kanap lub foteli wykonanych ze skóry naturalnej o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) netto.
3. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia
Części 1-5:
Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Części 1-5:
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiającej wykonanie zamówienia.
Uwaga:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia / nie spełnia.
Niespełnienie chociażby jednego ze wskazanych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w zakresie udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
Części 1-5:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Część 1:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli fornirowanych o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 2:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli konferencyjnych lub biurowych o łącznej wartości co najmniej 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) netto.
Część 3:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) zabudowy meblowej o łącznej wartości co najmniej 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) netto.
Część 4:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy krzeseł, foteli lub innych mebli o podobnym przeznaczeniu o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 5:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy sof, kanap lub foteli wykonanych ze skóry naturalnej o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) netto.
3. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia
Części 1-5:
Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Części 1-5:
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiającej wykonanie zamówienia.
Uwaga:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia / nie spełnia.
Niespełnienie chociażby jednego ze wskazanych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w zakresie udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
Części 1-5:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Część 1:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli fornirowanych o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 2:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) mebli konferencyjnych lub biurowych o łącznej wartości co najmniej 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) netto.
Część 3:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy (z montażem) zabudowy meblowej o łącznej wartości co najmniej 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) netto.
Część 4:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy krzeseł, foteli lub innych mebli o podobnym przeznaczeniu o łącznej wartości co najmniej 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy) netto.
Część 5:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 dostawy sof, kanap lub foteli wykonanych ze skóry naturalnej o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) netto.
3. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia
Części 1-5:
Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Części 1-5:
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiającej wykonanie zamówienia.
Uwaga:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia / nie spełnia.
Niespełnienie chociażby jednego ze wskazanych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin wykonania. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IFPS/86/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.1.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.1.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.1.2013 - 09:30

Miejscowość:

Warszawa, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.12.2012
TI Tytuł PL-Nadarzyn, Kajetany: Meble
ND Nr dokumentu 67776-2013
PD Data publikacji 01/03/2013
OJ Dz.U. S 43
TW Miejscowość NADARZYN, KAJETANY
AU Nazwa instytucji Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 25/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 39100000 - Meble
OC Pierwotny kod CPV 39100000 - Meble
IA Adres internetowy (URL) www.ifps.org.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/03/2013    S43    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Nadarzyn, Kajetany: Meble

2013/S 043-067776

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17
Osoba do kontaktów: Paweł Doliński
05-830 Nadarzyn, Kajetany
POLSKA
Tel.: +48 223560366
E-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Faks: +48 223560367

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ifps.org.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
IFPS/86/12
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa mebli (wraz z montażem) i innych elementów wyposażenia do nowo oddawanych pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 561 554,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Termin wykonania. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IFPS/86/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 236-388712 z dnia 7.12.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa (oraz montaż) mebli fornirowanych o podwyższonym standardzie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biasov-Meble Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
21-500 Biała podlaska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 140 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 132 840 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa (oraz montaż) biurowych i konferencyjnych mebli z płyt laminowanych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZHP Lumar Jacek Ogórkiewicz
{Dane ukryte}
85-374 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 160 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 166 158,24 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa (oraz montaż) zabudowy meblowej pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biasov-Meble Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
21-500 Biała podlaska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 80 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 98 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa krzeseł, foteli oraz innych elementów wyposażenia do pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZHP Lumar Jacek Ogórkiewicz
{Dane ukryte}
85-374 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 140 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 155 661,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa sofy/kanapy oraz dwóch foteli skórzanych o podwyższonym standardzie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Contract Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-695 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 494,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.2.2013

Adres: ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1, 01-943 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: kancelaria@ifps.org.pl
tel: +48 223118102
fax: +48 223118118
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 38871220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 11750 ZŁ
Szacowana wartość* 391 666 PLN  -  587 500 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ifps.org.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 16/01/2013
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39100000-3 Meble
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa (oraz montaż) mebli fornirowanych o podwyższonym standardzie Biasov-Meble Sp. z o.o.
Biała podlaska
2013-02-15 132 840,00
Dostawa (oraz montaż) biurowych i konferencyjnych mebli z płyt laminowanych ZHP Lumar Jacek Ogórkiewicz
Bydgoszcz
2013-02-15 166 158,00
Dostawa (oraz montaż) zabudowy meblowej pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu Biasov-Meble Sp. z o.o.
Biała podlaska
2013-02-15 98 400,00
Dostawa krzeseł, foteli oraz innych elementów wyposażenia do pomieszczeń Światowego Centrum Słuchu ZHP Lumar Jacek Ogórkiewicz
Bydgoszcz
2013-02-15 155 661,00
Dostawa sofy/kanapy oraz dwóch foteli skórzanych o podwyższonym standardzie Contract Sp. z o.o.
Warszawa
2013-02-15 8 494,00