Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 388746 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp - do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego dla części nr 1,2,3 zamówienia


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Dla części nr 1 - 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset PLN). Dla części nr 2 - 500,00 PLN (pięćset PLN) Dla części nr 3 - 700,00 PLN (siedemset PLN)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - dla części nr 1 - co najmniej 1 usługę szacowania nieruchomości, o minimalnej wartości brutto 10 000,00 PLN, rozumianej jako wykonanie operatów szacunkowych w ramach jednej umowy - dla części nr 2 - co najmniej 1 usługę szacowania nieruchomości, o minimalnej wartości brutto 5 000,00 PLN, rozumianej jako wykonanie operatów szacunkowych w ramach jednej umowy - dla części nr 3 - co najmniej 1 usługę szacowania nieruchomości, o minimalnej wartości brutto 5 000,00 PLN, rozumianej jako wykonanie operatów szacunkowych w ramach jednej umowy Uwaga: 1) W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert; 2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: - średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 3) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się usługą/usługami odpowiadającymi sumie wartości poszczególnych części zamówienia np.: składając ofertę na część I, II zamówienia należy wykazać się usługą/usługami o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000 PLN brutto; 4) Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w pkt. 5.1.2 SIWZ jest spełniony a Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawcę usługi wykonał lub wykonuje należycie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: - dla części nr 1 - co najmniej 2 osobami, posiadającymi ważne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.); - dla części 2 - co najmniej 1 osobą, posiadającą ważne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.). - dla części 3 - co najmniej 1 osobą, posiadającą ważne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.). Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, warunek dotyczący rzeczoznawców jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ilością osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, odpowiednio dla części, dla której warunek dysponowania osobami jest większy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.2 składania ofert wariantowych, 1.3 rozliczania w walutach obcych, 1.4 aukcji elektronicznej, 1.5 dynamicznego systemu zakupów, 1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 1.7 prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości lokalowych położonych w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości lokalowych położonych w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.00.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 401616 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
198023 - 2013 data 27.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3680622, fax. 71 3680491.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli Wykonawca: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia (w tym min. dwie instalacje bazujące na platformie Niagara AX ) podobne w zakresie stanowiącym niniejsze zamówienie na kwotę co najmniej 100.000,- brutto każde , oraz udokumentuje ich należyte wykonanie Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach złożonych wraz z ofertą...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia podobne w zakresie stanowiącym niniejsze zamówienie na kwotę co najmniej 100.000,- brutto każde , oraz udokumentuje ich należyte wykonanie Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach złożonych wraz z ofertą..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy wykonywaniu zamówienia będzie dysponował minimum dwiema osobami posiadającymi certyfikat platformy NIAGARA AX Ocena spełnienia ww. warunk dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach złożonych wraz z ofertą...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, informacją o podstawie do dysponiwania tymi osobami...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b. Certyfikaty platformy NIAGARA AX dla osób wyszczególnionych w Wykazie osób - zał. Nr 6 do SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia...


Łódź: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 476106 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 388746 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załaczniku nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm lider: Tomasz Kifer, Narciarska 8/45, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50590,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50590,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61254,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości lokalowych położonych w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o., ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13468,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  13468,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25830,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm, lider: Jacek Dukat Biuro Wycen Nieruchomości, ul. Ks. Popiełuszki 27/27, 94-052 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19803,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19803,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19803,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38874620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości Konsorcjum firm lider: Tomasz Kifer
Narciarska 8/45, 94-101 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-21 50 590,00
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości lokalowych położonych w Łodzi Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-11-21 13 468,00
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi Konsorcjum firm, lider: Jacek Dukat Biuro Wycen Nieruchomości
ul. Ks. Popiełuszki 27/27, 94-052 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-21 19 803,00