TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 389411-2015
PD Data publikacji 04/11/2015
OJ Dz.U. S 213
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/10/2015
DT Termin 25/11/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
OC Pierwotny kod CPV 75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/11/2015    S213    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2015/S 213-389411

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551890

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i szkółkarstwa oraz odśnieżanie dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba;
Część II – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów, Myślibórz;
Część III – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 90620000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 915 752,90 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9.I. – 9.III. do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia przewidywanego do udzielenia w ramach Opcji bez VAT:
części zamówienia I – 345 339,13 PLN,
część zamowienia II – 390 575,54 PLN,
części zamówienia III – 47 235,90 PLN.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2016. Zakończenie 15.12.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.
1)Krótki opis
Przedmiotem zamowienia są prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz odśnieżanie dróg leśnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 726 695,69 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2016. Zakończenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów, Myślibórz.
1)Krótki opis
Przedmiotem zamowienia są prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz odśnieżanie dróg leśnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 952 877,69 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2016. Zakończenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”
1)Krótki opis
Przedmiotem zamowienia są orace z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa (produkcja materiału sadzeniowego w warunkach polowych i tunelach foliowych).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 236 179,52 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2016. Zakończenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej niżej dla poszczególnych części zamówienia:
dla części I w wysokości 51 800,00 PLN
dla części II w wysokości 58 500,00 PLN
dla części III w wysokości 7 000,00 PLN
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO Bank Polski o/Opoczno nr rachunku: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016 – Część …….”
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sitowej 15,
pokój nr 11 ( sekretariat) przed upływem terminu składania ofert, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Koperta powinna być opisana następująco: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016 – Część …….” Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP,
5) termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert).
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.
2. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie cen jednostkowych za poszczególne prace oraz ilości wykonanych prac.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru robót.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
7. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji zamówienia możliwa będzie za zgodą Zamawiającego.
3. W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) niniejszego ogłoszenia oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
1) o których mowa w pkt 5 ppkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat nosaci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) o których mowa w pkt 5 ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, gdy w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10. W celu uniknięcia wykluczenia z postępowania w przypadku okoliczności, o których traktuje art. 24 ust. 2a ustawy PZP, Wykonawca dołączy do pliku oferty dokumenty udowadniające, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (art. 23 ustawy PZP), każdy z tych Wykonawców w/w dokumenty dołącza do pliku samodzielnie.
11. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
12. Dokumenty składane się w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp może przedstawić inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2. SIWZ.
4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potencjał ekonomiczny i finansowy będzie podlegał sumowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:
1) dla części I 260 000,00 PLN
2) dla części II 290 000,00 PLN
3) dla części III 35 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.3) ogłoszenia „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są: (1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być́ wydane nie wcześniej niż̇ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części.
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia.
2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w więcej niż jednej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
1) dla części I
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto.
2) dla części II
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 PLN brutto.
3) dla części III
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto.
2. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę, że dysponuje:
1) dla części I
a) co najmniej 6 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem przeznaczonym do przygotowania gleby pod odnowienia.
2) dla części II
a) co najmniej 5 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
b) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem przeznaczonym do przygotowania gleby pod odnowienia.
3) dla części III
co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego.
3. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę, że dysponuje:
1) dla części I
co najmniej 15 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);
2) dla części II
co najmniej 13 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);
3) dla części III
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna również warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca zobowiązując się do wykonania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych w zakresie części zamówienia I i II i, stosowanie do zapisów określonych w Dziale 3. Punkcie 3.3. Podpunkt 9) SIWZ, wykaże, że dysponuje 1 osobą na każde rozpoczęte 2 tys. m3 zaplanowanego do pozyskania drewna, pomniejszonego o ilość masy drewna, którą Wykonawca zobowiązał się pozyskać przy użyciu maszyny wielooperacyjnej w złożonej ofercie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZG4.270.20.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.11.2015 - 12:30

Miejscowość:

w siedzibie Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 9 (sala narad).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.10.2015
TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 442278-2015
PD Data publikacji 16/12/2015
OJ Dz.U. S 243
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/12/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
OC Pierwotny kod CPV 75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/12/2015    S243    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2015/S 243-442278

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551890

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i szkółkarstwa oraz odśnieżanie dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2016. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba;
Część II – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów, Myślibórz;
Część III – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 90620000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 910 727,58 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZG4.270.20.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 213-389411 z dnia 4.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A
26-300 Opoczno
POLSKA
E-mail: puchalaw@onet.eu
Tel.: +48 607818247

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 726 695,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 726 613,70 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów, Myślibórz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider – Zakład Usług Leśnych „Forest-Truck” Mariusz Urbańczyk. Partnerzy – Zakład Usług Leśnych „LAS” Krzysztof Urbańczyk, Firma Technik Łukasz Mamla, Zakład Usług Leśnych Mirosław Nowak, „ZUL” Zakład Usług Leśnych Jacek Nowak
ul. Mikołaja Kopernika 11
26-225 Gowarczów
POLSKA
E-mail: forest-truck@wp.pl
Tel.: +48 695031400

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 952 877,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 952 762,58 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Pilarskie Ryszard Pytlos
Dąbrówka 32B
26-332 Sławno
POLSKA
Tel.: +48 601211230

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 236 179,52 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 231 351,30 i najwyższa oferta 236 080,43 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.12.2015

Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 38941120151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 385 dni
Wadium: 117300 ZŁ
Szacowana wartość* 3 910 000 PLN  -  5 865 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15, opoczno, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-08 1 726 613,00
Leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów, Myślibórz Konsorcjum firm: Lider – Zakład Usług Leśnych „Forest-Truck” Mariusz Urbańczyk. Partnerzy – Zakład Usług Leśnych „LAS” Krzysztof Urbańczyk, Firma Technik Łukasz Mamla, Zakład Usług Leśnych Mirosław Nowak, „ZUL” Zakład Usług
ul. Mikołaja Kopernika 11, 26-225 Gowarczów, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2015-12-08 1 952 762,00
Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński” Usługi Pilarskie Ryszard Pytlos
Dąbrówka 32B, 26-332 Sławno, woj. ŁÓDZKIE
2015-12-14 0,00