Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 390006 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) wyposażenia stołówek szkolnych w Łodzi, wyszczególnionych w tabeli w II części SIWZ. 2.Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem do placówek na terenie Łodzi wyszczególnionych w tabeli w II części SIWZ. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek, montaż i rozruch urządzenia, w tym również w zależności od urządzenia: sprawdzenie szczelności gazu, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz szkolenie pracowników obsługi w zakresie pracy i konserwacji urządzenia jak również zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 4.Dostarczone urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty (PZH), deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w przypadku takiego wymogu) i spełniać wymagania techniczne i standardy jakości obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Dokumenty te należy dostarczyć użytkownikowi przy dostawie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby(ób) podpisującej ofertę nie wynika z załączonego(ych) dokumentu(ów), do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo(a).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
-Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może, zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 25% jej wartości, w ramach prawa opcji. -Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. -Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. -Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 421736 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 390006 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) wyposażenia stołówek szkolnych w Łodzi, wyszczególnionych w tabeli w II części SIWZ. 2.Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem do placówek na terenie Łodzi wyszczególnionych w tabeli w II części SIWZ. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek, montaż i rozruch urządzenia, w tym również w zależności od urządzenia: sprawdzenie szczelności gazu, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz szkolenie pracowników obsługi w zakresie pracy i konserwacji urządzenia jak również zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 4.Dostarczone urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty (PZH), deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w przypadku takiego wymogu) i spełniać wymagania techniczne i standardy jakości obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Dokumenty te należy dostarczyć użytkownikowi przy dostawie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. PAG Grażyna Król - Piekarska, ul. Jana Styki 3, Piła, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78721,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59194,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  59194,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83182,04


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39000620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 19 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych w Łodzi P.H.U. PAG Grażyna Król - Piekarska
ul. Jana Styki 3, Piła, woj. Polska
2010-12-28 59 194,00