Piaseczno: Rozbudowa ul. Julianowskiej etap V na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego w Piasecznie


Numer ogłoszenia: 39067 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa ul. Julianowskiej etap V na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego w Piasecznie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach zadania należy wykonać: budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zjazdów, miejsc parkingowych. Termin zamówienia: do 30.06.2014 r. całość robót, do 30.08.2014 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W zakres zamówienia uzupełniającego wejdą roboty ziemne i nawierzchniowe


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium o wartości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla zamawiającego wykaz najważniejszych robót budowlanych to: wykaz minimum 3 robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie winno być poparte załączeniem dowodu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 5.2. SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzający, że osoby te posiadają stosowne uprawnienia. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika - winna posiadać uprawnienia drogowe, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane Wykonawca powinien przedstawić także osobę z uprawnieniami sanitarnymi w zakresie sieci wod-kan, i osobę z uprawnieniami elektrycznymi. Konieczne jest przedstawienie po jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami - udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pełniąca funkcje kierownicze winna posiadać uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - w przypadku, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza terytorium Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce. Powinno się to odbyć na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U z 2008r Nr 63, poz. 394). Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia. Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 5.3 SIWZ a dokumenty przedłożone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 14.6 SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) przedstawią wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1; 2) dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 10.9.7 SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, należy złożyć w oryginale w depozycie w kasie Urzędu Miasta i Gminy. W ofercie należy pozostawić kserokopię i dowód wniesienia do depozytu kasy Gminy. Dopuszcza się dołączenie w odrębnej kopercie tylko dowodu wniesienia wadium. 3) przedstawią wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach. Dopuszcza sie zastosowanie wyceny metodą uproszczoną. 4) przedstawią wypełniony harmonogram rzeczowo- finansowy i terminowy budowy w podziale na poszczególne branże robót

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) Jeżeli z przyczyn niezależnych od zamawiającego przekazanie terenu budowy w terminie nie będzie możliwy, b) Jeżeli w toku realizacji prac zostaną ujawnione urządzenia infrastruktury technicznej należące do innych podmiotów (telekomunikacjia, energetyka itp.) które wymagają ich obejścia lub usunięcia, c) w przypadku opadów lub innych zjawisk atmosferycznych przekraczających średnie krajowe z ostatnich lat, uniemożliwiających lub znacznie utrudniające prowadzenie robót. d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego f) stwierdzenia wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.piaseczno.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 osobiście lub przekazem pocztowym. Wartość SIWZ - 319 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 75 III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Piaseczno: Rozbudowa ul. Julianowskiej etap V na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego w Piasecznie


Numer ogłoszenia: 79069 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 39067 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa ul. Julianowskiej etap V na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego w Piasecznie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania należy wykonać: budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zjazdów, miejsc parkingowych. Termin zamówienia: do 30.06.2014 r. całość robót, do 30.08.2014 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 02-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1453085,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  675470,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  668061,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  879999,55


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3906720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 169 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 osobiście lub przekazem pocztowym. Wartość SIWZ - 319 zł
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa ul. Julianowskiej etap V na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego w Piasecznie Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-04-10 675 470,00