Góra Kalwaria: Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu


Numer ogłoszenia: 391456 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach. w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakupiona usługa edukacyjna przeznaczona zostanie dla szkół, których organem Prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w liczbie 260 h dla 26 uczniów klas I - III Gimnazjum w Brześcach w terminie X.2013-VI.2014. Miejsce realizacji zamówienia GIM Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 Godzina zajęć pozalekcyjnych w każdym kursie to godzina lekcyjna trwająca 45 minut. Harmonogram szczegółowy dotyczący terminów i godzin świadczenia usług edukacyjnych zostanie uzgodniony indywidualnie przez Wykonawcę w porozumieniu z koordynatorem projektu w każdej szkole. Zajęcia realizowane w ramach zamówienia muszą być prowadzone pod względem wyboru kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. W zakres usługi wchodzi także sporządzenie testów predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia w formie dokumentu, raportu. W ramach zamówienia Wykonawca: 1. zapewni do prowadzenia zajęć osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym (min. 3 lata pracy w zawodzie nauczyciela). 2. przeprowadzi zajęcia zgodnie z załączonym do umowy programem i harmonogramem opracowanym przez każdą z w/w szkół, 3. na bieżąco prowadzić będzie dokumentację pracy własnej i uczestników w sposób zgodny z założeniami projektu Nauka kluczem do sukcesu i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. dziennik zajęć z ewidencją obecności na zajęciach, kartę czasu pracy nauczycieli, a po zakończeniu zajęć raport z przebiegu zajęć, obejmujący liczbę i terminy zajęć, program zajęć, zastosowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne, ocenę postępów każdego uczestnika zajęć); OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: 1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługę w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie. 2. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania przedmiotowych zamówienia. 3.Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wskazanie min. 1 osoby posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (min. 3 lata w zawodzie nauczyciela).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5) zmiany liczby godzin do realizacji w roku kalendarzowym, miesiącu, tygodniu,, 6) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu


Numer ogłoszenia: 77646 - 2014; data zamieszczenia: 08.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 391456 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III w Gimnazjum w Brześcach. w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakupiona usługa edukacyjna przeznaczona zostanie dla szkół, których organem Prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w liczbie 260 h dla 26 uczniów klas I - III Gimnazjum w Brześcach w terminie X.2013-VI.2014. Miejsce realizacji zamówienia GIM Brześce - ul. Wilanowska 55, 05-507 Słomczyn; Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 Godzina zajęć pozalekcyjnych w każdym kursie to godzina lekcyjna trwająca 45 minut. Harmonogram szczegółowy dotyczący terminów i godzin świadczenia usług edukacyjnych zostanie uzgodniony indywidualnie przez Wykonawcę w porozumieniu z koordynatorem projektu w każdej szkole. Zajęcia realizowane w ramach zamówienia muszą być prowadzone pod względem wyboru kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. W zakres usługi wchodzi także sporządzenie testów predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia w formie dokumentu, raportu. W ramach zamówienia Wykonawca: 1. zapewni do prowadzenia zajęć osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym (min. 3 lata pracy w zawodzie nauczyciela). 2. przeprowadzi zajęcia zgodnie z załączonym do umowy programem i harmonogramem opracowanym przez każdą z w/w szkół, 3. na bieżąco prowadzić będzie dokumentację pracy własnej i uczestników w sposób zgodny z założeniami projektu Nauka kluczem do sukcesu i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. dziennik zajęć z ewidencją obecności na zajęciach, kartę czasu pracy nauczycieli, a po zakończeniu zajęć raport z przebiegu zajęć, obejmujący liczbę i terminy zajęć, program zajęć, zastosowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne, ocenę postępów każdego uczestnika zajęć); OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: 1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługę w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie. 2. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania przedmiotowych zamówienia. 3.Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: POKL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gniewek Marzena Open er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii WAŻKA - Usługi, Handel, {Dane ukryte}, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11949,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  11949,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27170,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39145620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 269 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80310000-0 Usługi edukacji młodzieży
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Nauka kluczem do sukcesu Gniewek Marzena Open er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii WAŻKA - Usługi, Handel
Wałbrzych
2014-03-08 11 949,00