Michałowice: Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy - nr sprawy: ZP.2712.65.2013


Numer ogłoszenia: 392608 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice , Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.michalowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy - nr sprawy: ZP.2712.65.2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi na długości 455 mb, w tym: - roboty drogowe: rozebranie 1.730 m2 nawierzchni z destruktu bitumicznego, 67 m2 nawierzchni z kostki bet., 41 mb obrzeży, wykonanie 2.118 m2 jezdni, zjazdów i progów zwalniających z kostki bet., 912 mb krawężników, 215 mb obrzeży, regulacja pionowa 28 szt. studzienek i zaworów, instalacja 11 szt. znaków drogowych na 8 szt. słupków stalowych, instalacja 48 szt. punktowych elementów odblaskowych, 543 m2 chłonnego pobocza z kruszywa kamiennego o gr. 50 cm odseparowanego geowłókniną, 1.508 m2 plantowania i humusowania wraz z obsiewem poboczy. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: - STWiORB: załącznik nr A - dokumentacji projektowej: załącznik nr B UWAGA! W dokumentacji przewidziane są do instalacji 42 szt. skrzynek rozsączających. Zamawiający dokonuje zmiany tej ilości i do wyceny należy przyjąć ilość podaną w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części, h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź. zmian.).


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wybranemu wykonawcy, które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy zgodnie z zał. 1 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Aby warunek został uznany za spełniony wykaz ma zawierać min. 3 roboty w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z kostki brukowej, o wartości min. 0,4 mln zł. brutto każda. Wykaz sporządzić wg zał. 5 do SIWZ i dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia - nie spełnia. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 10.2 SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający - Gmina Michałowice jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składania dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu. Uwaga: zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy zgodnie z zał. 1 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca dołączy do oferty - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie ma być wymieniona min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg wraz z przynależnością do właściwej Izby Inżynierów; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykaz i oświadczenie sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 1) opłaconą polisę OC opiewającą na kwotę min. 0,5 mln zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 0,5 mln zł. 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wysokość min. 0,4 mln zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na bazie załączonej dokumentacji, dowód wniesienia/wpłacenia wadium, jeśli dotyczy- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeśli dotyczy pełnomocnictwo do złożenia oferty w wypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy 3) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 4) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie 5) w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 6) w wypadku, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian projektowych lub technologicznych, 7) w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu zamówienia- zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie - Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w SIWZ, 8) w wypadku zmian terminu wykonania umowy lub jej części. W przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych nieleżącego po stronie wykonawcy (wady i braki projektu, etc.) Strony umowy podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania usługi o niezbędny czas, 9) w wypadku zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia), 10) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym, 11) w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp.; 12) w wypadku wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę, 14) w wypadku aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 15) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 16) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane bez zbędnej zwłoki, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.michalowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedziba zamawiającego pok. 201 (II piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Michałowice: Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy - nr sprawy: ZP.2712.65.2013.


Numer ogłoszenia: 465146 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 392608 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy - nr sprawy: ZP.2712.65.2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi na długości 455 mb, w tym: - roboty drogowe: rozebranie 1.730 m2 nawierzchni z destruktu bitumicznego, 67 m2 nawierzchni z kostki bet., 41 mb obrzeży, wykonanie 2.118 m2 jezdni, zjazdów i progów zwalniających z kostki bet., 912 mb krawężników, 215 mb obrzeży, regulacja pionowa 28 szt. studzienek i zaworów, instalacja 11 szt. znaków drogowych na 8 szt. słupków stalowych, instalacja 48 szt. punktowych elementów odblaskowych, 543 m2 chłonnego pobocza z kruszywa kamiennego o gr. 50 cm odseparowanego geowłókniną, 1.508 m2 plantowania i humusowania wraz z obsiewem poboczy. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: - STWiORB: załącznik nr A - dokumentacji projektowej: załącznik nr B UWAGA! W dokumentacji przewidziane są do instalacji 42 szt. skrzynek rozsączających. Zamawiający dokonuje zmiany tej ilości i do wyceny należy przyjąć ilość podaną w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części, h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź. zmian.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 752532,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  382227,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  382227,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  514140,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@michalowice.pl
tel: 22 350 91 91
fax: 22 350 91 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39260820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 78 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.michalowice.pl
Informacja dostępna pod: siedziba zamawiającego pok. 201 (II piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy - nr sprawy: ZP.2712.65.2013. Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
2013-11-14 382 227,00