Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa.


Numer ogłoszenia: 392872 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym CZĘŚĆ II specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w projektach omów.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa. Termin wykonania zamówienia - zamówienie należy zrealizować w terminie: cześć 1 - dostawa w 2011 w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - dostawa w 2012 r do dnia 31 marca 2012 r cześć 2 - dostawa w 2011 w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - dostawa w 2012 r do dnia 31 marca 2012 r cześć 3 - dostawa w 2011 w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - dostawa w 2012 r do dnia 31 marca 2012 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa


Numer ogłoszenia: 438690 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 392872 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym CZĘŚĆ II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Dostawa artykułów papierniczych do trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Perspektywa i BiznesKa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa artykułów papierniczych do projektu Szansa - wsparcie osób nirprłnosprawnych na lokalnym rynku pracy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia sp. j., ul. Karola 3, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1400,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1072,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  1072,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1244,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
dostawa artykułów papierniczych do projektu Perspektywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia sp. j., ul. Karola 3, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 280,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  219,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  255,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
dostawa artykułów paierniczych do projektu BiznesKa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GROSS Wazia sp. j., ul. Karola 3, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 969,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  750,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  750,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  877,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39287220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 121 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39162000-5 Pomoce naukowe
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa artykułów papierniczych do projektu Szansa - wsparcie osób nirprłnosprawnych na lokalnym rynku pracy GROSS Wazia sp. j.
ul. Karola 3, Łódź, woj. Polska
2011-12-27 1 072,00
dostawa artykułów papierniczych do projektu Perspektywa GROSS Wazia sp. j.
ul. Karola 3, Łódź, woj. Polska
2011-12-27 219,00
dostawa artykułów paierniczych do projektu BiznesKa GROSS Wazia sp. j.
ul. Karola 3, Łódź, woj. Polska
2011-12-27 750,00