Zielona Góra: Dostawa komputerów, drukarek oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


Numer ogłoszenia: 392944 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze , ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 56 10; 456 76 93, faks 68 327 01 11.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wup.zgora.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów, drukarek oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby WUP w Zielonej Górze następującego sprzętu: Część 1 - komputery przenośne - 4 szt. wraz z oprogramowaniem, Część 2 - komputery stacjonarne- 3 szt., monitory do komputerów stacjonarnych - 3 szt., pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 3 szt., dyski twarde do macierzy - 6 szt., karty do zarządzania sieciowego zasilaczami awaryjnymi - 2 szt., akumulatory do zasilaczy awaryjnych - łącznie 9 szt., skanery bezprzewodowe przenośne - 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 3 szt. oraz 9 szt. dodatkowych tonerów. Część 3 - komputery stacjonarne- 8 szt., monitory do komputerów stacjonarnych - 8 szt., pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 8 szt. Część 4 - urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe- 3 szt., dodatkowe zestawy tonerów - 6 kpl..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.12.51.10-5, 48.00.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca oferujący materiały równoważne do sprzętu drukującego zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zaświadczenia wystawione przez producenta tych materiałów lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzające spełnienie normy ISO/IEC 19752 dla tonerów urządzeń monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów urządzeń kolorowych. Wykonawca może także przedstawić zaświadczenie wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają ww. normom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych warunków umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie: - zmiany terminu w sytuacji, gdy niemożliwość terminowego wykonania zobowiązania spowodowana jest udokumentowanym brakiem towaru u dystrybutorów danego sprzętu na wyższym poziomie dystrybucji; - zmiany sposobu wykonania świadczenia, ze względu na okoliczności niemożliwe uprzednio do przewidzenia; - zmiany przedmiotu zamówienia, w przypadku braku dostępności bądź wycofania danego sprzętu z obrotu, pod warunkiem, iż sprzęt oferowany w zamian będzie posiadał parametry nie gorsze niż sprzęt pierwotnie oferowany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wup.zgora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, II piętro, Sekretariat pok. 210..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, II piętro, Sekretariat pok. 210..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  komputery przenośne - 4 szt. wraz z oprogramowaniem. Dokładny opis został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiegu Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: - komputery stacjonarne- 3 szt. -monitory do komputerów stacjonarnych - 3 szt. -pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 3 szt. -dyski twarde do macierzy - 6 szt. -karty do zarządzania sieciowego zasilaczami awaryjnymi - 2 szt. -akumulatory do zasilaczy awaryjnych - łącznie 9 szt. -skanery bezprzewodowe przenośne - 2 szt. -urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 3 szt. oraz 9 szt. dodatkowych tonerów. Dokładny opis urządzeń został zawarty w załączniku nr 4b do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.21.61.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: - komputery stacjonarne- 8 szt. - monitory do komputerów stacjonarnych - 8 szt. - pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 8 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i tonerów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych- 3 szt. oraz dodatkowych zestawów tonerów - 6 kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 394790 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
392944 - 2013 data 27.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 56 10; 456 76 93, fax. 68 327 01 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  07.10.2013 godzina 9:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, II piętro, sekretariat pok. 210.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  08.10.2013 godzina 9:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, II piętro, sekretariat pok. 210.


Zielona Góra: Dostawa komputerów drukarek oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


Numer ogłoszenia: 465718 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 392944 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 56 10; 456 76 93, faks 68 327 01 11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów drukarek oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby WUP w Zielonej Górze następującego sprzętu: Część 1: komputery przenośne - 4 szt. wraz z oprogramowaniem, Część 2:komputery stacjonarne- 3 szt., monitory do komputerów stacjonarnych - 3 szt., pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 3 szt., dyski twarde do macierzy - 6 szt., karty do zarządzania sieciowego zasilaczami awaryjnymi - 2 szt., akumulatory do zasilaczy awaryjnych - łącznie 9 szt., skanery bezprzewodowe przenośne - 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 3 szt. oraz 9 szt. dodatkowych tonerów. Część 3:komputery stacjonarne- 8 szt., monitory do komputerów stacjonarnych - 8 szt., pakiet biurowy do komputera stacjonarnego - 8 szt. Część 4:urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe- 3 szt., dodatkowe zestawy tonerów - 6 kpl..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.12.51.10-5, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk, {Dane ukryte}, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10730,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13067,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  13067,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18388,11


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk, {Dane ukryte}, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22594,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28660,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  28427,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35221,05


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk, {Dane ukryte}, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24325,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32895,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  30838,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36162,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i tonerów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15373,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10671,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  10671,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19652,94


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wyspiańskiego, 65-036 Zielona Góra
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: wup@wup.zgora.pl
tel: 68 456 56 10; 456 76 93
fax: 68 327 01 11
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39294420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wup.zgora.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, II piętro, Sekretariat pok. 210.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30216110-0 Skanery komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30231300-0 Monitory ekranowe
30232110-8 Drukarki laserowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk
Płock
2013-11-15 13 067,00
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami oraz różnego sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk
Płock
2013-11-15 28 660,00
Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Alltech s.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk
Płock
2013-11-15 32 895,00
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i tonerów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2013-11-15 10 671,00