Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu393317-2016
PDData publikacji09/11/2016
OJDz.U. S216
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/11/2016
DTTermin15/12/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

09/11/2016    S216    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2016/S 216-393317

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-87/16
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 981, województwo małopolskie, powiat nowosądecki, tarnowski, gmina Krynica, Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Łabowa, miejscowość: Krynica, Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Łabowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

1) wykonał co najmniej dwa opracowania wielowariantowej koncepcji budowy lub rozbudowy / przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km; łączna wartość opracowań nie może być mniejsza niż 400 000,00 PLN;

2) wykonał co najmniej jedną dokumentację geologiczną w zakresie badań i zabezpieczenia osuwiska dla drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

3) pozyskał co najmniej trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równoważne dla przebudowy / rozbudowy / budowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 3 km, w tym co najmniej jedną decyzję po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe usługi mogły być wykonywane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) dwoma osobami na stanowisko Projektanta drogowego:

— posiadającymi uprawnienia w zakresie dróg kołowych,

— z których każda wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej po jednym opracowaniu wielowariantowej koncepcji budowy / rozbudowy / przebudowy drogi klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km;

2) jedną osobą na stanowisko Projektanta mostowego:

— posiadającą uprawnienia w zakresie branży mostowej,

— która wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną koncepcję lub projekt budowlany budowy / rozbudowy / przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m;

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania w ramach warunków określonych w ppkt 1 – 2, osób/osoby posiadających/cej uprawnienia w zakresie branży dróg kołowych i równocześnie uprawnienia w zakresie branży mostowej oraz doświadczenie określone w przedmiotowych warunkach.

3) jednym Geologiem:

— posiadającym uprawnienia do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania badań geologicznych,

— który w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną dokumentację geologiczną;

4) jedną osobą na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierownika zespołu autorów:

— spełniającą wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) – wprowadzonego ustawą z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936),

— która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w procesie pozyskania co najmniej dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dotyczących przebudowy / rozbudowy / budowy drogi klasy G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 3 km, w tym co najmniej jednej decyzji poprzedzonej sporządzeniem raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do stanowisko projektanta drogowego (ppkt 1 – jednego z dwojga wymaganych) i stanowisko projektanta mostowego (ppkt 2), przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji zgodnie z zapisami

ppkt 1 i ppkt 2.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

1) wykonał co najmniej dwa opracowania wielowariantowej koncepcji budowy lub rozbudowy / przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km; łączna wartość opracowań nie może być mniejsza niż 400 000,00 PLN

2) wykonał co najmniej jedną dokumentację geologiczną w zakresie badań i zabezpieczenia osuwiska dla drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

3) pozyskał co najmniej trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równoważne dla przebudowy / rozbudowy / budowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 3 km, w tym co najmniej jedną decyzję po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe usługi mogły być wykonywane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) dwoma osobami na stanowisko Projektanta drogowego:

— posiadającymi uprawnienia w zakresie dróg kołowych,

— z których każda wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej po jednym opracowaniu wielowariantowej koncepcji budowy / rozbudowy / przebudowy drogi klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km;

2) jedną osobą na stanowisko Projektanta mostowego:

— posiadającą uprawnienia w zakresie branży mostowej,

— która wykonała w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną koncepcję lub projekt budowlany budowy / rozbudowy / przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m;

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania w ramach warunków określonych w ppkt 1 – 2, osób/osoby posiadających/cej uprawnienia w zakresie branży dróg kołowych i równocześnie uprawnienia w zakresie branży mostowej oraz doświadczenie określone w przedmiotowych warunkach.

3) jednym Geologiem:

— posiadającym uprawnienia do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania badań geologicznych,

— który w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną dokumentację geologiczną;

4) jedną osobą na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierownika zespołu autorów:

— spełniającą wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) – wprowadzonego ustawą z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936),

— która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w procesie pozyskania co najmniej dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dotyczących przebudowy / rozbudowy / budowy drogi klasy G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 3 km, w tym co najmniej jednej decyzji poprzedzonej sporządzeniem raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do stanowisko projektanta drogowego (ppkt 1 – jednego z dwojga wymaganych) i stanowisko projektanta mostowego (ppkt 2), przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji zgodnie z zapisami

ppkt 1 i ppkt 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków, p. 218.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą m.in. na stosowaniu logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ;

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

7. Ofertę należy zlożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert:

— Cena – 60 %

— Doświadczenie osoby na stanowisko projektanta drogowego – 20 %. W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia jednej z osób podanych na stanowisko projektanta drogowego, związanego z wykonaniem wielowariantowych koncepcji budowy / rozbudowy / przebudowy drogi klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 1 km (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w Sekcji III).

— Doświadczenie osoby na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierownika zespołu autorów – 20 %

W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierownika zespołu autorów, związanego z uczestnictwem w procesie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dotyczących przebudowy / rozbudowy / budowy drogi klasy G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości powyżej 3 km (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w SEKCJI III).

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2016
TITytułPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu436051-2016
PDData publikacji10/12/2016
OJDz.U. S239
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/12/2016
DTTermin30/12/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

10/12/2016    S239    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2016/S 239-436051

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 216-393317)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-87/16
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 216-393317

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/12/2016
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/12/2016
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu458806-2016
PDData publikacji24/12/2016
OJDz.U. S249
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/12/2016
DTTermin12/01/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

24/12/2016    S249    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2016/S 249-458806

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 216-393317)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-87/16
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 216-393317

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/12/2016
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 12/01/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/01/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu182605-2017
PDData publikacji16/05/2017
OJDz.U. S93
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

16/05/2017    S93    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 093-182605

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytk.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-87/16
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 300 813.01 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 981, województwo małopolskie, powiat nowosądecki, tarnowski, gmina Krynica, Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Łabowa, miejscowość: Krynica, Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Łabowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby na stanowisko projektanta drogowego – 20 %

Doświadczenie osoby na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierownika zespołu autorów – 20 %

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 216-393317
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
Katowice
40-467
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 300 813.01 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 908 943.09 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

— opracowanie dokumentacji środowiskowej obejmującej: kartę informacyjną wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzację zieleni wraz z udziałem w postępowaniu administracyjnym,

— opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony Prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2017

Adres: ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwm@zdw.krakow.pl
tel: 122 721 788
fax: 122 741 416
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 39331720161
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-87/16
Data publikacji zamówienia: 2016-11-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 666 PLN  -  100 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300-4 Usługi projektowania mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-05-10 908 943,00