TITytułPolska-Opoczno: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
NDNr dokumentu395041-2016
PDData publikacji10/11/2016
OJDz.U. S217
TWMiejscowośćOPOCZNO
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/11/2016
DTTermin20/12/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
OCPierwotny kod CPV75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
RCKod NUTSPL115
IAAdres internetowy (URL)http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

10/11/2016    S217    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

2016/S 217-395041

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa 15
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL115


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_opoczno/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
ul. Drzymały 28
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Opoczno, ul. Drzymały 28
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL115


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2017.

Numer referencyjny: ZG.270.16.2016
II.1.2)Główny kod CPV
77000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, szkółkarstwa oraz odśnieżanie dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2017.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1.I.B – 1.IV.B i w załączniku nr 1.I.C – 1.IV.C do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 543 848.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.I.B i w załączniku nr 1.I.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.I.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 532 964.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6.I. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.II.B i w załączniku nr 1.II.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.II.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 525 615.26 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6.II. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.III.B i w załączniku nr 1.III.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.III.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 179 640.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6.III. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV– szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno – szkółka leśna w Bukowcu Opoczyńskim (leśnictwo Januszewice).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.IV.B i w załączniku nr 1.IV.C do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa wynikające z załącznika nr 1.IV.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 305 627.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6.IV. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej.

Warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż dla:

1) Pakietu I – 230 000 PLN;

2) Pakietu II – 230 000 PLN;

3) Pakietu III – 180 000 PLN;

4) Pakietu IV – 45 000 PLN.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie wykonawcy na temat środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia "JEDZ"." JEDZ" należy złożyć wraz z ofertą;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Niniejszy dokument wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert. Dokument powinien być aktualny na dzień złożenia wyznaczony przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów o, których mowa powyżej w pkt 2 dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji finansowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac:

1) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu I na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN brutto;

2) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu II na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN brutto;

3) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu II na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN brutto;

4) z zakresu szkółkarstwa dla Pakietu IV na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto.

2. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) dla Pakietu I;

a) co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów typu LPZ przeznaczonych do przygotowania gleby pod odnowienia;

2) dla Pakietu II;

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów typu LPZ przeznaczonych do przygotowania gleby pod odnowienia;

2) dla Pakietu III;

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów typu LPZ przeznaczonych do przygotowania gleby pod odnowienia;

4) dla Pakietu IV co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65);

a) dla Pakietu I co najmniej 10 osobami,

b) dla Pakietu II co najmniej 5 osobami,

c) dla Pakietu III co najmniej 7 osobami,

d) dla Pakietu IV – nie dotyczy;

2) osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

a) dla Pakietu I co najmniej 1 osobą,

b) dla Pakietu II co najmniej 1 osobą,

c) dla Pakietu III co najmniej 1 osobą,

d) dla Pakietu IV – nie dotyczy;

3) osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. 2013 poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin;

a) dla Pakietu I – nie dotyczy,

b) dla Pakietu II co najmniej 2 osobami,

c) dla Pakietu III co najmniej 2 osobami,

d) dla Pakietu IV co najmniej 1 osobą.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie wykonawcy na temat zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych, którymi dysponuje wykonawca, zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia "JEDZ"." JEDZ" należy złożyć wraz z ofertą;

2) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dowody wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia "JEDZ", następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1502, z późn. zm.).

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6.I. – 6.IV. do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Tymczasowa siedzibia zamawiającego w Opocznie, ul. Drzymały 28, pokoju nr 1 (sekretariat).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w terminach i z datą ważności określoną w rozdziale 7 SIWZ, wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”);

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

6) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.I. – 5.IV. do SIWZ;

7) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.I. – 4.IV. do SIWZ).

Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

1) dla Pakietu I w wysokości 45 500 PLN;

2) dla Pakietu II w wysokości 45 000 PLN;

3) dla Pakietu III w wysokości 35 000 PLN;

4) dla Pakietu IV w wysokości 9 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia (Pakiet) na którą składa ofertę.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 359 z późn. zm.).

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

3. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %,

2) aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %,

3) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 20 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. . – dalej „Pzp”), przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2016
TITytułPolska-Opoczno: Usługi leśnictwa
NDNr dokumentu13646-2017
PDData publikacji13/01/2017
OJDz.U. S9
TWMiejscowośćOPOCZNO
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/01/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
OCPierwotny kod CPV75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
90620000 - Usługi odśnieżania
RCKod NUTSPL115
IAAdres internetowy (URL)http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

13/01/2017    S9    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2017/S 009-013646

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL115


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2017.

Numer referencyjny: ZG.270.16.2016
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, szkółkarstwa oraz odśnieżanie dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w roku 2017.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1.I.B – 1.IV.B i w załączniku nr 1.I.C – 1.IV.C do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 549 237.08 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.I.B i w załączniku nr 1.I.C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.I.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.II.B i w załączniku nr 1.II.C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.II.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.III.B i w załączniku nr 1.III.C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz odśnieżania dróg leśnych wynikające z załącznika nr 1.III.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV– szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno – szkółka leśna w Bukowcu Opoczyńskim (leśnictwo Januszewice).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1.IV.B i w załączniku nr 1.IV.C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa wynikające z załącznika nr 1.IV.B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 217-395041
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
1

Nazwa:

Pakiet I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A
Opoczno
26-300
Polska
Tel.: +48 607818247
E-mail: puchalaw@onet.eu
Kod NUTS: PL115
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Dariusz Szczegielniak P.H.U. „CARL-LAS”
Miedzna Drewniana 117
Białaczów
26-307
Polska
Tel.: +48 603312305
E-mail: szczegielniaki@wp.pl
Kod NUTS: PL115
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 532 964.93 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 532 877.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych. Czyszczenia późne i wczesne.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
2

Nazwa:

Pakiet II – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Jacek Nowak „ZUL” Zakład Usług Leśnych
Hucisko 30
Ruda Maleniecka
26-242
Polska
Tel.: +48 692414908
E-mail: jacus@wp.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „FOREST – TRUCK” Mariusz Urbańczyk
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 695031400
E-mail: forest-truck@wp.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Krzysztof Urbańczyk Zakład Usług Leśnych „LAS
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 603334522
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mirosław Nowak Zakład Usług Leśnych
Ruda Maleniecka 102c/3
Ruda Maleniecka
26-242
Polska
Tel.: +48 502336002
E-mail: mirnow.las@gmail.com
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Jan Mamla Firma „LAS”
Korytków 81
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 669229122
E-mail: mamla@onet.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Technik Łukasz Mamla
Korytków 81
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 721636933
E-mail: mamla@onet.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 525 615.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 531 903.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
3

Nazwa:

Pakiet III – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „FOREST – TRUCK” Mariusz Urbańczyk
ul. Mikołaja Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 695031400
E-mail: forest-truck@wp.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Jacek Nowak „ZUL” Zakład Usług Leśnych
Hucisko 30
Ruda Maleniecka
26-242
Polska
Tel.: +48 692414908
E-mail: jacus724@wp.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Krzysztof Urbańczyk Zakład Usług Leśnych „LAS”
ul. Kopernika 11
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 603334522
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mirosław Nowak Zakład Usług Leśnych
Ruda Maleniecka 102c/3
Ruda Maleniecka
26-242
Polska
Tel.: +48 502336002
E-mail: mirnow.las@gmail.com
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Jan Mamla Firma „LAS”
Korytków 81
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 669229122
E-mail: mamla@onet.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Firma Technik Łukasz Mamla
Korytków 81
Gowarczów
26-225
Polska
Tel.: +48 721636933
E-mail: mamla@onet.pl
Kod NUTS: PL331
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 179 640.68 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 179 406.85 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
4

Nazwa:

Pakiet IV – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/01/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ryszard Pytlos Usługi Pilarskie
Dąbrówka 32B
Sławno
26-332
Polska
Tel.: +48 601211230
Kod NUTS: PL115
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 305 627.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 305 050.23 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2017

Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39504120161
ID postępowania Zamawiającego: ZG.270.16.2016
Data publikacji zamówienia: 2016-11-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa 15, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
75251120-7 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 Usługi zalesiania
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet I – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba. Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
2017-01-11 1 532 877,00