TITytułPolska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
NDNr dokumentu396107-2017
PDData publikacji07/10/2017
OJDz.U. S193
TWMiejscowośćGÓRA KALWARIA
AUNazwa instytucjiGmina Góra Kalwaria
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/10/2017
DTTermin13/11/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
OCPierwotny kod CPV90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
RCKod NUTSPL9
IAAdres internetowy (URL)http://bip.gorakalwaria.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

07/10/2017    S193    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2017/S 193-396107

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Góra Kalwaria
05-530
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Długołęcka
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
Kod NUTS: PL9


Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gorakalwaria.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.gorakalwaria.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Numer referencyjny: ZAP.271.27.2017.ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
90513200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z:

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z:

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin odbioru odpadów z PSZOK / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe zasady i formy wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) prowadzonego przez Burmistrza Gminy Góra Kalwaria, obejmujący co najmniej kody następujących odpadów: tj. co najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 01 03,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04,17 08 02,17 09 04 wraz z podaniem numeru rejestrowego;

— aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, wydane przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987);

— wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związane z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o łącznej masie wynoszącej co najmniej 7 000 ton (7 000 Mg) rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana/jest wykonywana należycie.

2. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:

— co najmniej 4 samochody specjalne (śmieciarki) przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l;

— co najmniej 3 samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach;

— co najmniej 2 samochody specjalne umożliwiające opróżnianie pojemników od KP-7 do KP -36.

Wielkości i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic (w szczególności ich szerokości i nośności) oraz do gęstości zabudowy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05 – 530 Góra Kalwaria, pokój 112.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Informacje, o których mowa powyżej, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Ostatni kwartał 2018 r. lub pierwszy kwartał 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi Pełnomocnik. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w SIWZ.

Dokumentacja do przedmiotowego Postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego(www.bip.gorakalwaria.pl), a także na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego ( www.tenders.com.pl).

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust.5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych od Wykonawców w przedmiotowym Postępowaniu- w tym wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zostały wskazane w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017
TITytułPolska-Góra Kalwaria ul. 3-go Maja 10: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
NDNr dokumentu507304-2017
PDData publikacji19/12/2017
OJDz.U. S243
TWMiejscowośćGÓRA KALWARIA UL. 3-GO MAJA 10
AUNazwa instytucjiGmina Góra Kalwaria
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/12/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
OCPierwotny kod CPV90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
RCKod NUTSPL9
IAAdres internetowy (URL)http://bip.gorakalwaria.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

19/12/2017    S243    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Góra Kalwaria ul. 3-go Maja 10: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2017/S 243-507304

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Góra Kalwaria
05-530
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Długołęcka
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
Kod NUTS: PL9


Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gorakalwaria.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Numer referencyjny: ZAP.271.27.2017.ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
90513200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z:

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 6 127 407.00 PLN / Najdroższa oferta: 6 194 439.36 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z:

a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin odbioru odpadów z PSZOK / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartości wskazane w pkt II.1.7) niniejszego ogłoszenia są w ujęciu brutto.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 193-396107
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Remondis Otwock Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
Otwock
05-400
Polska
Kod NUTS: PL9
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 127 407.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Całkowita końcowa wartość umowy w pkt. V.2.4) niniejszego ogłoszenia została wskazana w ujęciu brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale VI ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39610720171
ID postępowania Zamawiającego: ZAP.271.27.2017.ZAP
Data publikacji zamówienia: 2017-10-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.gorakalwaria.pl/
Informacja dostępna pod: Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Remondis Otwock Sp. z o.o.
Otwock
2017-12-12 6 127 407,00