Kraków: Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie


Numer ogłoszenia: 398422 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego , ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 65609 45, faks 012 6560945.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sm1krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminna Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeon guzikowy z konwertorem, harfa pedałowa koncertowa, pianino elektryczne, fagot, klarnet, waltornia, puzon dziecięcy, tuba) do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę ofert równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; w tym zakresie Zamawiający zdefiniuje funkcje, parametry, które będą weryfikowane przy ocenie ofert równoważnych Tak przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego (przybliżone parametry minimalne) i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Warunki dostawy i gwarancji. Dostawa winna odbyć się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport zamawianego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia/-ń wskazanego/-ych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, strojenie, intonacja, wyregulowanie oraz przekazanie związanych z przedmiotem zamówienia dokumentów tj. dokumentacji techniczno -eksploatacyjnej, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę lub osobę trzecią. Przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone stosownym protokołem (podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego).. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w wymiarze 2 lat, za wyjątkiem przypadków, określonych w załączniku 5 do SIWZ i gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy - wtedy Wykonawcę obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla przedmiotu zamówienia jest data podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowego protokołu jego przekazania. Szczegółowe zapisy dot. gwarancji, w tym zasady świadczenia usług gwarancyjnych zwarte zostały w załączniku nr 3a-3e do SIWZ (Wzór umowy) Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 5 części zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.12.00-3, 37.31.35.00-0, 37.31.40.00-2, 37.31.40.00-2, 37.31.10.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1) Uzupełnienie pkt. III.4.1): Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innych podmiotów: Dokument/-y udowadniający/-e że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument/-y winien/-y zawierać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. III.6.2) Uzupełnienie pkt. III.4.3): Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - data wystawienia odpowiednio tak jak w pkt. III.4.3). III.6.3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie. III.6.4) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy zawierający:- Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy, - Siedzibę (firmy) albo miejsce zamieszkania i adres (zakładu) Wykonawcy, - Numer NIP (nieobligatoryjnie), - Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty, - Cenę całości zamówienia (c) dla danej części zamówienia (c) - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915. III.6.5) Kalkulację ofertową - prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo-cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - jakość - 70


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określono w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zeo.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków - Sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
IV.4.16.1) Uzupełnienie pkt. IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków - Sekretariat w godz. 8.00-15.00 (koszt materiałów:10- zł, w tym VAT). W celu odebrania SIWZ niezbędne będzie podanie Zamawiającemu numeru NIP Wykonawcy. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej www.zeo.krakow.pl. Ww. uzupełnienie nie dotyczy pobierania SIWZ ze strony internetowej. IV.4.16.2) Inne informacje uzupełniające: Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcami: Marek Mazur (tel. +48 12 641 44 74 wew. 394, + 48 12 617 88 53). Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego; Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających; Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa fabrycznie nowego akordeonu guzikowego z konwertorem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.12.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 19.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. jakość - 70


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa fabrycznie nowej harfy pedałowej koncertowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.35.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 19.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. jakość - 70


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa fabrycznie nowej tuby.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.40.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 19.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. jakość - 70


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa fabrycznie nowego fagotu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.40.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 19.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. jakośc - 70


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.10.00-1, 37.31.40.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 19.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. jakość - 70


Kraków: Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.


Numer ogłoszenia: 416188 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398422 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 65609 45, faks 012 6560945.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminna Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeon guzikowy z konwertorem, harfa pedałowa koncertowa, pianino elektryczne, fagot, klarnet, waltornia, puzon dziecięcy, tuba) do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę ofert równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; w tym zakresie Zamawiający zdefiniuje funkcje, parametry, które będą weryfikowane przy ocenie ofert równoważnych Tak przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego (przybliżone parametry minimalne) i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Warunki dostawy i gwarancji. Dostawa winna odbyć się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport zamawianego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia/-ń wskazanego/-ych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, strojenie, intonacja, wyregulowanie oraz przekazanie związanych z przedmiotem zamówienia dokumentów tj. dokumentacji techniczno -eksploatacyjnej, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę lub osobę trzecią. Przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone stosownym protokołem (podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego).. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w wymiarze 2 lat, za wyjątkiem przypadków, określonych w załączniku 5 do SIWZ i gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy - wtedy Wykonawcę obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla przedmiotu zamówienia jest data podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowego protokołu jego przekazania. Szczegółowe zapisy dot. gwarancji, w tym zasady świadczenia usług gwarancyjnych zwarte zostały w załączniku nr 3a-3e do SIWZ (Wzór umowy) Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 5 części zamówienia...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.12.00-3, 37.31.35.00-0, 37.31.40.00-2, 37.31.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego akordeonu guzikowego z konwertorem.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anderski Roman Anderski, {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29510,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32743,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32743,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32743,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej harfy pedałowej koncertowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LES HARPES CAMAC JAKEZ FRANCOIS, {Dane ukryte}, MOUZEK, kraj/woj. Francja.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 77070,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  79550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79550,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej tuby


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept Zbigniew Zygmunt, {Dane ukryte}, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16330,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19999,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  19999,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19999,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego fagotu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center sp. z o.o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6939,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23650,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23650,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23650,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center sp. z o.o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46775,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  53999,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@sm1.krakow.pl; dyrekcja@sm1krakow.pl
tel: 012 65609 45
fax: 012 6560945
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39842220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 30%
WWW ogłoszenia: www.sm1krakow.pl
Informacja dostępna pod: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków - Sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
37311200-3 Akordeony
37313500-0 Harfy
37314000-2 Instrumenty dęte
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fabrycznie nowego akordeonu guzikowego z konwertorem. Anderski Roman Anderski
Rybnik
2014-12-22 32 743,00
Dostawa fabrycznie nowej harfy pedałowej koncertowej LES HARPES CAMAC JAKEZ FRANCOIS
MOUZEK
2014-12-22 79 550,00
Dostawa fabrycznie nowej tuby ZM Concept Zbigniew Zygmunt
Bydgoszcz
2014-12-22 19 999,00
Dostawa fabrycznie nowego fagotu Silesia Music Center sp. z o.o.
Kęty
2014-12-22 23 650,00
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych Silesia Music Center sp. z o.o.
Kęty
2014-12-22 55 900,00