Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeznaczonych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 398644 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4921134, 4921135, faks 022 4921149.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.urpl.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeznaczonych do urządzeń drukujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) wykonana do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, które określono szczegółowo w zestawieniach zamieszczonych w FORMULARZU CENOWYM załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamówienie dotyczy 4 części (zadań), odpowiadających urządzeniom marki: OKI, XEROX, HP, LANIER, PIXMA, SAMSUNG, KONICA-MINOLTA, RICOH, LEXMARK. Zamówienie, w tym każda jego część (zadanie), podlega wykonaniu w terminie do 20 grudnia 2011 r.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.urpl.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41a; pok. nr 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41; pok. nr 020 (Kancelaria Główna).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
ZADANIE 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
ZADANIE 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek XEROX, HP, LANIER, PIXMA.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
ZADANIE 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek SAMSUNG, KONICA-MINOLTA, RICOH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
ZADANIE 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki LEXMARK.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeznaczonych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 428020 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398644 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4921134, 4921135, faks 022 4921149.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeznaczonych do urządzeń drukujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) wykonana do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, które określono szczegółowo w zestawieniach zamieszczonych w FORMULARZU CENOWYM załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamówienie dotyczy 4 części (zadań), odpowiadających urządzeniom marki: OKI, XEROX, HP, LANIER, PIXMA, SAMSUNG, KONICA-MINOLTA, RICOH, LEXMARK. 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
ZADANIE 1. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90606,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88040,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  88040,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117642,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
ZADANIE 2. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek XEROX, HP, LANIER, PIXMA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36716,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18329,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  18329,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43079,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
ZADANIE 3. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek SAMSUNG, KONICA-MINOLTA, RICOH


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50775,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51417,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  51417,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65320,38


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
ZADANIE 4. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki LEXMARK


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140268,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144815,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  144815,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172738,74


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zampubl@urpl.gov.pl
tel: 22 4921134, 4921135
fax: 224 921 149
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39864420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 13 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.urpl.gov.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41a; pok. nr 3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZADANIE 1. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-15 88 040,00
ZADANIE 2. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek XEROX, HP, LANIER, PIXMA JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-15 18 329,00
ZADANIE 3. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marek SAMSUNG, KONICA-MINOLTA, RICOH JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-15 51 417,00
ZADANIE 4. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki LEXMARK JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-15 144 815,00