Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 398812 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zeromski-szpital.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tuszy, tonerów, bębnów - oryginalnych), materiałów eksploatacyjnych ( specjalistycznych i zamienników) zgodnie z poniższym zestawieniem: GRUPA 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne) GRUPA 2 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących(zamienniki) GRUPA 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (specjalistyczne) Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, producenta, typ oraz model sprzętu, do którego dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, oraz datę ważności. Nie dopuszcza się regenerowanych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne muszą być dobrej jakości i wolne od wad, zgodne z obowiązującymi normami..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od żądania wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczane materiały eksploatacyjne będą oryginalnie zabezpieczone przez producenta, z naniesionym na opakowaniu opisem jednoznacznie identyfikującym produkt, posiadającym znak firmowy producenta, typ oraz model urządzenia drukującego, do którego jest przeznaczony oraz datę ważności.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. III.4.2) oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej. 2. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym objętym ofertą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zeromski-szpital.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 7 lub droga pocztową.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne (oryginalne).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne (zamienniki).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (zamienniki) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne (specjalistyczne).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (specjalistyczne) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 506788 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398812 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tuszy, tonerów, bębnów - oryginalnych), materiałów eksploatacyjnych ( specjalistycznych i zamienników) zgodnie z poniższym zestawieniem: GRUPA 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne) GRUPA 2 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (zamienniki) GRUPA 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (specjalistyczne).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c, Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak,, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 241757,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  249910,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  249910,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  272325,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (zamienniki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProOffice net,, {Dane ukryte}, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29808,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19136,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  11483,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36663,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (specjalistyczne)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7776,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12407,01


 • Waluta:
  PLN.

Adres: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zpubl@zeromski-szpital.pl
tel: (012) 6441956
fax: (012) 6444756
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39881220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zeromski-szpital.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 7 lub droga pocztową
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22600000-6 Tusz
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne) JM Data s.c, Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak,
Warszawa
2013-12-09 249 910,00
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (zamienniki) ProOffice net,
Kraków
2013-12-09 19 136,00
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (specjalistyczne) FHU GRAWIT
Skoczów
2013-12-09 9 840,00