Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 398824 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz w 2011 roku odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część I: Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B; Część II: Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71; Część III: Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dla części III zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Dla części I i II zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III. 4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, dotyczącej części III zamówienia (Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi) w zakresie rozmieszczenia pojemników, ich pojemności oraz częstotliwości ich opróżniania i wywozu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiektów, rodzaju nieczystości, częstotliwości wywozów i pojemności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie dopuszcza: - zawarcia umowy ramowej, - dynamicznego systemu zakupów, - porozumiewania się drogą elektroniczną, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Dla części III zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 7% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego posesji. Dla części I i II zamówienia Zamawiający nie przewiduje prawa opcji..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.51.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.51.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.51.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 448 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398824 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz w 2011 roku odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi: część II Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki, ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21299,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19067,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  19067,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21421,40


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 2554 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398824 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz w 2011 roku odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi: część III Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki, ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132807,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85953,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  85953,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100699,84


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 6036 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398824 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz w 2011 roku odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi: część I Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki, ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8270,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7938,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7938,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8650,95


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39882420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 381 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pozostałe obiekty Urzędu Miasta Łodzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki
ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
2011-01-07 85 953,00
Delegatura Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 oraz Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty, ul. Zgierska 71 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki
ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
2011-01-03 19 067,00
Delegatura Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki
ul. 1 Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
2011-01-14 7 938,00