Kraków: Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci, które uczęszczają do Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie przy ul. Felińskiego 35 w roku 2012


Numer ogłoszenia: 398996 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowe Przedszkole Nr 66 , ul. Felińskiego 35, 31-236 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 27 29, faks 12 426 54 91.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.przedszkole66.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci, które uczęszczają do Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie przy ul. Felińskiego 35 w roku 2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia w formie zestawów pełnych i niepełnych dla wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 66 przy ul. Felińskiego 35 w Krakowie w okresie od 02.01.2012r, (a jeżeli podpisanie umowy nastąpi w terminie późniejszym - od dnia podpisania umowy) do 31.12.2012r (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Zestaw pełny składa się z 4 posiłków tj śniadania, II śniadania,3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) oraz podwieczorku. Zestaw niepełny składa się z 2 posiłków tj, 3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) i podwieczorku lub śniadania, II śniadania i 3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot). W ramach każdego posiłku winien znaleźć się owoc np. jabłko, gruszka, banan, śliwki, winogrona, pomarańcza, mandarynka, kiwi (niepowtarzający się w danym dniu i tygodniu). Posiłki winny być wykonywane ze świeżych produktów. Posiłki nie powinny zawierać konserwantów. II śniadanie ma się składać z świeżych owoców (każdego dnia inne, nie mogą się powtarzać w ciągu 5 dni) lub jogurtów, soków przecierowych. Temperatura dostarczanych posiłków ciepłych winna mieścić się w granicy 65-80 C. Posiłki będą dostarczane do Zamawiającego codziennie w dni robocze w godzinach: śniadanie i II śniadanie 8:30-8.40, obiad 11:45-11:55, podwieczorek 13:40 - 13:50. Dokładny czas posiłków Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego (Dyrektorem Przedszkola). Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedstawicielowi Zamawiającego (Dyrektorowi Przedszkola) z odpowiednim co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem do akceptacji jadłospis na 10 dni roboczych tzw. dekadówkę oraz równoległy jadłospis uwzględniający dietę dzieci alergicznych (jadłospis dla alergików). Informację o ilości dzieci alergicznych i rodzajach ich diet przekazuje Wykonawcy Dyrektor Przedszkola na etapie realizacji usługi. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca będzie ponosić koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego termosy w których dostarczył posiłki, a następnie dokonać ich umycia i wyparzenia. Wykonawca będzie wytwarzał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosił pełną odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał posiłki zgodnie obowiązującymi w tym zakresie normami (Polskie Normy, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy). Planowana ilość wydawanych dziennie zestawów: 90 w tym : zestawów pełnych: 70 zestawów niepełnych: 20 Ww. ilości mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości wydawanych dziennie zestawów mogą być inne od planowanej zarówno w zakresie ogólnej ilości zestawów jak i udziału % poszczególnych rodzajów zestawów. Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wydanych zestawów. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza w realizacji zamówienia udziału podwykonawców.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub nadal należycie wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie przygotowywania i dostarczania na miejsce docelowe wyżywienia (tzw. usługę cateringową) dla dzieci w wieku przedszkolnym spełniającą dodatkowo poniższe wymogi: - dot. usługi zakończonej: okres realizacji usługi - co najmniej 6 m-cy, - dot. usługi niezakończonej: zrealizowany okres świadczenia usługi - co najmniej 6 m-cy. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą 0-1 tj. spełnia lub nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować do realizacji zamówienia: - co najmniej 1 samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności, - co najmniej 2 specjalistycznymi termosami gwarantującymi utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw o pojemności 25 l, - co najmniej 2 specjalistycznymi termosami gwarantującymi utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw o pojemności 20 l, - co najmniej 6 pojemnikami na kanapki ze stali nierdzewnej, - co najmniej 4 pojemnikami termoizolacyjnymi do przewozu mięs, sałatek, sosów, surówek i gotowanych jarzyn, - co najmniej 4 pojemnikami do przewozu owoców. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą 0-1 tj. spełnia lub nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.6.2) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie. III.6.3) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów: Dokument/-y udowadniający/-, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. III.6.4) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy zawierający:- Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy, - Siedzibę (firmy) albo adres zamieszkania i adres (zakładu) Wykonawcy, - Numer NIP (nieobligatoryjnie), - Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty, - Cenę oferty - wynagrodzenie brutto za jeden pełny zestaw posiłków


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przedszkole66.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samorządowe Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35, Kraków - Gabinet Dyrekcji/Pokój Intendenta (pon-pt w godz. 8.00-15.00).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35, Kraków - Gabinet Dyrekcji/Pokój Intendenta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
IV.4.16.1) Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcami: Dominika Skóra. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci, które uczęszczają do Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie przy ul. Felińskiego 35 w roku 2012


Numer ogłoszenia: 596 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 398996 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowe Przedszkole Nr 66, ul. Felińskiego 35, 31-236 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 27 29, faks 12 426 54 91.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci, które uczęszczają do Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie przy ul. Felińskiego 35 w roku 2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia w formie zestawów pełnych i niepełnych dla wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 66 przy ul. Felińskiego 35 w Krakowie w okresie od 02.01.2012r, (a jeżeli podpisanie umowy nastąpi w terminie późniejszym - od dnia podpisania umowy) do 31.12.2012r (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Zestaw pełny składa się z 4 posiłków tj śniadania, II śniadania,3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) oraz podwieczorku. Zestaw niepełny składa się z 2 posiłków tj, 3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) i podwieczorku lub śniadania, II śniadania i 3 daniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot). W ramach każdego posiłku winien znaleźć się owoc np. jabłko, gruszka, banan, śliwki, winogrona, pomarańcza, mandarynka, kiwi (niepowtarzający się w danym dniu i tygodniu). Posiłki winny być wykonywane ze świeżych produktów. Posiłki nie powinny zawierać konserwantów. II śniadanie ma się składać z świeżych owoców (każdego dnia inne, nie mogą się powtarzać w ciągu 5 dni)) lub jogurtów, soków przecierowych. Temperatura dostarczanych posiłków ciepłych winna mieścić się w granicy 65-80 C. Posiłki będą dostarczane do Zamawiającego codziennie w dni robocze w godzinach: śniadanie i II śniadanie 8:30-8.40, obiad 11:45-11:55, podwieczorek 13:40 - 13:50. Dokładny czas posiłków Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego (Dyrektorem Przedszkola). Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedstawicielowi Zamawiającego (Dyrektorowi Przedszkola) z odpowiednim co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem do akceptacji jadłospis na 10 dni roboczych tzw. dekadówkę oraz równoległy jadłospis uwzględniający dietę dzieci alergicznych (jadłospis dla alergików). Informację o ilości dzieci alergicznych i rodzajach ich diet przekazuje Wykonawcy Dyrektor Przedszkola na etapie realizacji usługi. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca będzie ponosić koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego termosy w których dostarczył posiłki, a następnie dokonać ich umycia i wyparzenia. Wykonawca będzie wytwarzał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosił pełną odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał posiłki zgodnie obowiązującymi w tym zakresie normami (Polskie Normy, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy). Planowana ilość wydawanych dziennie zestawów: 90 w tym : zestawów pełnych: 70 zestawów niepełnych: 20 Ww. ilości mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości wydawanych dziennie zestawów mogą być inne od planowanej zarówno w zakresie ogólnej ilości zestawów jak i udziału % poszczególnych rodzajów zestawów. Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wydanych zestawów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Catermed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 152380,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  157248,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  157248,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  183456,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Felińskiego 35, 31-236 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: przedszkolenr66@interia.pl
tel: 12 422 27 29
fax: 12 426 54 91
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39899620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 390 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.przedszkole66.pl
Informacja dostępna pod: Samorządowe Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35, Kraków - Gabinet Dyrekcji/Pokój Intendenta (pon-pt w godz. 8.00-15.00)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci, które uczęszczają do Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie przy ul. Felińskiego 35 w roku 2012 Catermed Sp. z o.o.
Kraków
2012-01-02 157 248,00