Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 400084 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy w 2015r. 1. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia. Tonery i tusze, taśmy, bębny muszą być: a) fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane; b) wolne od wad technicznych, kompletne; c) posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty; d) w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności; e) posiadające znak firmowy producenta. Wszędzie tam, gdzie w przekazanych dokumentach Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patenty, lub źródła pochodzenia materiałów będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zastosować może materiały równoważne. W takim przypadku ciąży na nim obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów. Przez materiały równoważne do wymienionych w specyfikacji (dotyczy wkładów drukujących), Zamawiający rozumie materiały, których parametry fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe (np. temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalenia, pojemność tuszu-tonera, wydajność i jakość wydruku itp.) muszą być takie same lub lepsze od materiałów wskazanych w formularzu. Wykonawca w przypadku zaoferowania materiału równoważnego innego producenta niż producent urządzenia drukującego, do którego dany materiał jest przeznaczony, by uzyskać punkty w kryterium - jakość, zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania, lub b) pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia urządzenia, w którym został zainstalowany. W przypadku, gdy zastosowanie zamiennika oryginalnego materiału eksploatacyjnego, dostarczonego przez Wykonawcę będzie bezpośrednią przyczyną uszkodzenia urządzenia, co zostanie potwierdzone ekspertyzą autoryzowanego serwisu danego urządzenia, zostanie ono bezpłatnie naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na urządzenie o parametrach nie gorszych niż to które uległo uszkodzeniu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (zalecanych przez producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany materiał (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta lub zalecany przez producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny umownej..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (lub wykonują), co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, każda o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł. brutto. Zamawiający uzna każdą wykazaną wykonywaną dostawę w ramach umowy nie zakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli wartość wykonanej już do tego terminu dostawy jest nie mniejsza niż 400 tys. zł. brutto.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   1. Wykonawca w przypadku zaoferowania materiału równoważnego innego producenta niż producent urządzenia drukującego, do którego dany materiał jest przeznaczony, zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania, lub b) pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia urządzenia, w którym został zainstalowany. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów, 3. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III, a w szczególności z zapisem III.6.2. ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 40
  • 2 - Jakość - 60


  IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl/


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  15.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy ul. Senatorska 36, pok. 17, IV p., 00-095 Warszawa Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15/12/2014 o godz. 13:00 miejsce: j.w. Sala nr 16.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  Numer postępowania:ZP/DK/271/II-258/14 Osoba do kontaktu: Dariusz Kowalczyk tel.: (022) 443-14-20..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.


  Numer ogłoszenia: 5656 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 400084 - 2014r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy w 2015r. 1. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia. Tonery i tusze, taśmy, bębny muszą być: a) fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane; b) wolne od wad technicznych, kompletne; c) posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty; d) w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności; e) posiadające znak firmowy producenta. Wszędzie tam, gdzie w przekazanych dokumentach Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patenty, lub źródła pochodzenia materiałów będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zastosować może materiały równoważne. W takim przypadku ciąży na nim obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów. Przez materiały równoważne do wymienionych w specyfikacji (dotyczy wkładów drukujących), Zamawiający rozumie materiały, których parametry fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe (np. temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalenia, pojemność tuszu-tonera, wydajność i jakość wydruku itp.) muszą być takie same lub lepsze od materiałów wskazanych w formularzu. Wykonawca w przypadku zaoferowania materiału równoważnego innego producenta niż producent urządzenia drukującego, do którego dany materiał jest przeznaczony, by uzyskać punkty w kryterium - jakość, zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania, lub b) pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia urządzenia, w którym został zainstalowany. W przypadku, gdy zastosowanie zamiennika oryginalnego materiału eksploatacyjnego, dostarczonego przez Wykonawcę będzie bezpośrednią przyczyną uszkodzenia urządzenia, co zostanie potwierdzone ekspertyzą autoryzowanego serwisu danego urządzenia, zostanie ono bezpłatnie naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na urządzenie o parametrach nie gorszych niż to które uległo uszkodzeniu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (zalecanych przez producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany materiał (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta lub zalecany przez producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny umownej..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  09.01.2015.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  5.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 434959,35 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   451300,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   451300,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   1165129,40


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
  tel: +48 22 4431400
  fax: +48 22 4431402
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2014-12-14
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 40008420140
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2014-12-04
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 360 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: TAK
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 40%
  WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl
  Informacja dostępna pod: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  30192113-6 Wkłady drukujące
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
  Warszawa
  2015-01-09 451 300,00