Pabianice: Dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.


Numer ogłoszenia: 402524 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 22 53 500, faks 42 21 49 299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pcmnzoz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe, stanowiące załącznik 1 (część B) do oferty. Podane w formularzach ilości asortymentu dotyczą okresu 12 miesięcy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 491,71 zł. (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy). Przy składaniu ofert na pozycje wysokość wadium wynosi: Pakiet 1 - 1 954,02 zł Pakiet 2 - 1 226,62 zł Pakiet 3 - 2 311,07 zł 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2, Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: Nordea Bank Polska S. A. 07 1440 1101 0000 0000 1400 4278 z zaznaczeniem -wadium - przetarg 29/TZ/2013-. 5. Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na konto Zamawiającego, podane w pkt 4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz oryginał należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej napisem - WADIUM. Do oferty załączyć kopię poświadczoną za zgodność. 6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główne dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 3 dostaw oraz np. poświadczeń)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - przedmiotowym / produkt zamienny - sposobu konfekcjonowania - liczby opakowań - określonym w § 9 umowy Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej netto, wartości netto umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy również w przypadku: urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto pozostanie bez zmian, zmiany oznaczenia podmiotów umowy. zmiany terminu obowiązywania umowy, w tym przedłużenia terminu obowiązywania umowy, gdy niewykorzystane zostaną środki przeznaczone na jej realizację, o których mowa w § 1, pkt 2 umowy - o okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 15 umowy, przy czym umowa obowiązuje wówczas do momentu wykorzystania tych środków, bądź realizacji całości umowy w oparciu o formularz cenowy, o którym mowa w § 1, pkt 1 umowy; w przypadku wykorzystania środków przed upływem przedłużonego terminu obowiązywania umowy, bądź zrealizowania całości umowy przed upływem tego terminu, ulega ona rozwiązaniu z chwilą zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pcmnzoz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 - 200 Pabianice, Zamówienia Publiczne w godz. 10:00 - 15:00..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 - 200 Pabianice, Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 415168 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
402524 - 2013 data 03.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 22 53 500, fax. 42 21 49 299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 - 200 Pabianice, Kancelaria.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 - 200 Pabianice, Kancelaria.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.6.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Pełnomocnictwo do złożenia oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku składania oferty wspólnej, Dowód wpłaty wadium, Raporty z testów wydajności przeprowadzone zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od Wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora. Wykonawca zamieści na raportach z testów wydajnościowych nr pozycji z Formularza Cenowego, której dotyczy udokumentowanie równoważności..


Numer ogłoszenia: 420840 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
402524 - 2013 data 03.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 22 53 500, fax. 42 21 49 299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Pełnomocnictwo do złożenia oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku składania oferty wspólnej, Dowód wpłaty wadium, Raporty z testów wydajności przeprowadzone zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od Wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora. Wykonawca zamieści na raportach z testów wydajnościowych nr pozycji z Formularza Cenowego, której dotyczy udokumentowanie równoważności.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Pełnomocnictwo do złożenia oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku składania oferty wspólnej, Dowód wpłaty wadium.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.5.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Inne dokumenty: Raporty z testów wydajności przeprowadzone zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od Wykonawcy, producenta, zamawiającego i dystrybutora. Wykonawca zamieści na raportach z testów wydajnościowych nr pozycji z Formularza Cenowego, której dotyczy udokumentowanie równoważności.


Pabianice: Dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.


Numer ogłoszenia: 49388 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 402524 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 22 53 500, faks 42 21 49 299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów na potrzeby Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów biurowych, papieru oraz tonerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe, stanowiące załącznik nr 1 cz. B do oferty. Podane w formularzach cenowych ilości asortymentu dotyczą okresu 12 miesięcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arton Stusio Sp. J., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97701,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115361,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  115293,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121859,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arton Stusio Sp. J, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61330,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59854,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  55245,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65757,34


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 115553,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  108990,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  96920,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  125948,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcmnzoz.pl
tel: 42 22 53 500
fax: 42 21 49 299
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40252420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pcmnzoz.pl
Informacja dostępna pod: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 - 200 Pabianice, Zamówienia Publiczne w godz. 10:00 - 15:00.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Arton Stusio Sp. J.
Pabianice
2014-02-12 115 361,00
Pakiet 2 Arton Stusio Sp. J
Pabianice
2014-02-12 59 854,00
Pakiet 3 JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2014-02-12 108 990,00