TITytułPolska-Gdańsk: Suwnice bramowe
NDNr dokumentu403801-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiDCT Gdańsk S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DTTermin02/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCKod CPV34954000 - Suwnice bramowe
OCPierwotny kod CPV34954000 - Suwnice bramowe
IAAdres internetowy (URL)http://www.dctgdansk.com
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

12/10/2017    S196    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Suwnice bramowe

2017/S 196-403801

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

DCT Gdańsk S.A.
Kontenerowa 7
Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk
80-601 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 587379167
E-mail: tenders@dctgdansk.com


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.dctgdansk.com


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka akcyjna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: przeładunek towarów w portach morskich
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
16/EU/2017/eRTG.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 5 suwnic RTG – szczegóły na stronie internetowej DCT Gdańsk.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34954000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.11.2017 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Gdańsk: Suwnice bramowe
NDNr dokumentu424083-2017
PDData publikacji25/10/2017
OJDz.U. S205
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiDCT Gdańsk S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/10/2017
DTTermin09/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCKod CPV34954000 - Suwnice bramowe
OCPierwotny kod CPV34954000 - Suwnice bramowe

25/10/2017    S205    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Suwnice bramowe

2017/S 205-424083

DCT Gdańsk S.A., Kontenerowa 7, Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk, Gdańsk 80-601, Polska. Tel.: +48 587379167. E-mail: tenders@dctgdansk.com

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2017, 2017/S 196-403801)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34954000

Suwnice bramowe


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.11.2017 (13:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.11.2017 (13:00)


TITytułPolska-Gdańsk: Suwnice bramowe
NDNr dokumentu443622-2017
PDData publikacji07/11/2017
OJDz.U. S213
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiDCT Gdańsk S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/11/2017
DTTermin20/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCKod CPV34954000 - Suwnice bramowe
OCPierwotny kod CPV34954000 - Suwnice bramowe

07/11/2017    S213    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Suwnice bramowe

2017/S 213-443622

DCT Gdańsk S.A., Kontenerowa 7, Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk, Gdańsk 80-601, Polska. Tel.: +48 587379167. E-mail: tenders@dctgdansk.com

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2017, 2017/S 196-403801)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34954000

Suwnice bramowe


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.11.2017 (13:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.11.2017 (13:00)


Adres: Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk
woj. POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: tenders-it@dctgdansk.com
tel: +48 587379065
fax: +48 587376350
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40380120171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.dctgdansk.com
Informacja dostępna pod: DCT Gdańsk S.A.
Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. POMORSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
34954000-9 Suwnice bramowe