TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 404621-2013
PD Data publikacji 30/11/2013
OJ Dz.U. S 233
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/11/2013
DT Termin 30/12/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/11/2013    S233    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2013/S 233-404621

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Paweł Soroczyński
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726350
E-mail: pawel.soroczynski@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 43
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Gościno, Manowo, Warcino i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bobolice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren Nadleśnictw: Gościno, Manowo, Warcino, Bobolice.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Gościno, Manowo, Warcino i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bobolice.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Gościno
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Gościno Obręb: Gościno, Dygowo, Rymań)
dla powierzchni ogólnej 24 535 ha - na okres od 1.1.2016 r. do 31.12.2025 r.,
2. Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Manowo
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Manowo (Obręb: Manowo, Wyszobórz)
dla powierzchni ogólnej 17 957 ha - na okres od 1.1.2016 r. do 31.12.2025 r.,
3. Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Warcino
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Warcino (Obręb: Warcino, Obłęże)
dla powierzchni ogólnej 20 626 ha - na okres od 1.1.2016 r. do 31.12.2025 r.,
4. Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa Bobolice
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa Bobolice (Obręb: Bobolice, Kurowo)
powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 19 186 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia - 17 513 ha.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 843 900 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.2.2014. Zakończenie 15.2.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa GOŚCINO
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa GOŚCINO Obręb: GOŚCINO, DYGOWO, RYMAŃ)
dla powierzchni ogólnej 24 535 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 592 450 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.2.2014. Zakończenie 31.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część 1
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa GOŚCINO Obręb: GOŚCINO, DYGOWO, RYMAŃ)
dla powierzchni ogólnej 24 535 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
" ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
" rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
" Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
" wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
^ Wykaz cięć wraz z tabelami, w tym wg obrębów leśnych - w oprawie miękkiej (format A4)
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" cięć rębnych
" drzewostanów
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety):
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
^ Tom II (podzielony na części A, B, C…) - Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
^ Tom III - Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
II - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000 (w jednym z obrębów)
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD (w jednym z obrębów) zawierający następujące dane:
" Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
" baza TAKSATOR, baza SLMN,
" wszystkie mapy w formacie PDF;
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
" ochrony lasu
" ochrony przeciwpożarowej
" zagospodarowania łowieckiego
" nasiennictwa i selekcji
III - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapy gospodarcze - komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
^ Mapę przeglądową obrębu leśnego w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
^ Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
^ Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000:
" cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów
" czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (3 komplety, format A4) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową obrębu w skali 1:25 000:
" form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
" siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i publicznego wyłożenia.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
" Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 czerwiec 2014 r. - jeden obręb
do 30 sierpnia 2014 r. - jeden obręb
do 30 października 2014 r. - jeden obręb
" Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 maja 2015 r.
" Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2015 r.
" Przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u oraz zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN: do 15 grudnia 2015 r.
" Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2016 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN - w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa MANOWO
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa MANOWO (Obręb: MANOWO, WYSZOBÓRZ)
dla powierzchni ogólnej 17 957 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 454 250 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.2.2014. Zakończenie 31.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część 2
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa MANOWO (Obręb: MANOWO, WYSZOBÓRZ)
dla powierzchni ogólnej 17 957 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
" ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
" rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
" Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
" wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
^ Wykaz cięć wraz z tabelami, w tym wg obrębów leśnych - w oprawie miękkiej (format A4)
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" cięć rębnych
" drzewostanów
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety):
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
^ Tom II (podzielony na części A, B, C…) - Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
^ Tom III - Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
II - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000 (w jednym z obrębów)
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD (w jednym z obrębów) zawierający następujące dane:
" Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
" baza TAKSATOR, baza SLMN,
" wszystkie mapy w formacie PDF;
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
" ochrony lasu
" ochrony przeciwpożarowej
" zagospodarowania łowieckiego
" nasiennictwa i selekcji
III - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapy gospodarcze - komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
^ Mapę przeglądową obrębu leśnego w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
^ Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
^ Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000:
" cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów
" czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (3 komplety, format A4) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową obrębu w skali 1:25 000:
" form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
" siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i publicznego wyłożenia.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
" Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 lipca 2014 r. - jeden obręb
do 30 września 2014 r. - jeden obręb
" Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 maja 2015 r.
" Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2015 r.
" Przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u oraz zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN: do 15 grudnia 2015 r.
" Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2016 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN - w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
Przewiduje się, że wraz z nowym planem ul tj., od 01.01.2016 r. obręby: Manowo i Wyszobórz połączone zostaną w jeden obręb.
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa WARCINO
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa WARCINO (Obręb: WARCINO, OBŁĘŻE)
dla powierzchni ogólnej 20 626 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 770 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.2.2014. Zakończenie 31.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część 3
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa WARCINO (Obręb: WARCINO, OBŁĘŻE)
dla powierzchni ogólnej 20 626 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
" ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
" rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
" Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
" wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
^ Wykaz cięć wraz z tabelami, w tym wg obrębów leśnych - w oprawie miękkiej (format A4)
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" cięć rębnych
" drzewostanów
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000:
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety):
^ Tom IA - ELABORAT wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
^ Tom II (podzielony na części A, B, C…) - Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
^ Tom III - Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami (dla obrębu w oprawie twardej format A4)
I - Teczka twarda zawierająca:
^ Tom IB - Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" walorów przyrodniczych
" rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt
" zagrożeń przyrody oraz działań w zakresie ochrony przyrody i poprawy stanu lasu
" gatunków, siedlisk przyrodniczych i obszarów NATURA 2000
II - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000 (w jednym z obrębów)
^ Nośnik elektroniczny CD/DVD (w jednym z obrębów) zawierający następujące dane:
" Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
" baza TAKSATOR, baza SLMN,
" wszystkie mapy w formacie PDF;
^ Mapy przeglądowe obrębów leśnych w skali 1:25 000
" cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
" siedlisk
" funkcji lasu i zagospodarowania turystycznego
" ochrony lasu
" ochrony przeciwpożarowej
" zagospodarowania łowieckiego
" nasiennictwa i selekcji
III - Teczka twarda (dla obrębu) zawierająca:
^ Mapy gospodarcze - komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
^ Mapę przeglądową obrębu leśnego w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
^ Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
^ Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000:
" cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
" drzewostanów
" czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (3 komplety, format A4) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową obrębu w skali 1:25 000:
" form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
" siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i publicznego wyłożenia.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
" Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 lipca 2014 r. - jeden obręb
do 30 września 2014 r. - jeden obręb
" Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 maja 2015 r.
" Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2015 r.
" Przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u oraz zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN: do 15 grudnia 2015 r.
" Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2016 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN - w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa BOBOLICE
1)Krótki opis
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa BOBOLICE (Obręb: BOBOLICE, KUROWO)
powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 19 186 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia - 17 513 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 027 200 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.2.2014. Zakończenie 15.2.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część 4
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa BOBOLICE (Obręb: BOBOLICE, KUROWO)
powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 19 186 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia - 17 513 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
" ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
" rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
" Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
W ramach prac terenowych należy wykonać co najmniej:
290 podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych, w tym ok. 70 % w pierwszej kolejności celem rozpoznania lokalnych, specyficznych uwarunkowań na terenie całego nadleśnictwa, pozostałe 30 % należy wykonać po dokładniejszym siedliskowym rozpoznaniu obiektu (poprzez kartowanie oraz powierzchnie pomocnicze);
oraz
2180 pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych.
Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych gleb należy wykonywać w laboratorium posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.
Mapy przeglądowe zasięgu siedlisk należy wykonać w skali 1:25000 - 2 komplety wydruków.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
" Zakończenie prac terenowych związanych z wykonaniem ok. 70 % podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych w nadleśnictwie: do 30 czerwca 2014 r.
" Zakończenie prac terenowych związanych z kartowaniem siedlisk oraz wykonaniem pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych w jednym z obrębów: do 30 września 2014 r.;
" Zakończenie całości prac terenowych, w tym: kartowanie siedlisk oraz wykonanie pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych w jednym z obrębów, oraz wykonanie pozostałych 30 % podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych w nadleśnictwie: do 30 czerwca 2015 r.;
" Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 15 lutego 2016 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do kontroli i odbioru robót. W ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 43 200.00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 24 200.00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 29 500.00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 17 100.00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sto 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-12-30 do godz. 08:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Należność za wykonaną pracę będzie płatna przez Nadleśnictwo na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:
dotyczącą więcej niż jednego projektu pul lub tylko Nadleśnictwa Gościno - wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 800 000 złotych netto;
lub
dotyczącą tylko Nadleśnictwa Manowo lub tylko Nadleśnictwa Warcino - wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej dwa projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 700 000 złotych netto
oraz
dotyczącą operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bobolice - wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 500 000 złotych netto.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości minimum 300 000 złotych liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
wskaże, co najmniej 4 osoby do wykonania zamówienia - liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw. Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać, co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże po 1 osobie na każde z nadleśnictw - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać, co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże, co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR-2710-23/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.12.2013 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.12.2013 - 09:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o wartości nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków
2 Wykaz usług
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3 Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4 Informacja banku lub kasy
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7 Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.2.
8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
9 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp. Wymagany dokument
1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Punkty za kryteria oceny ofert będą liczone wg następujących wzorów:
1 - Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 - Doświadczenie
Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga
gdzie:
- Ozn war2 - podana w ofercie ilość opracowań wykazanych w okresie 3 lat
- Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert ilość opracowań
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2013
TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 45159-2014
PD Data publikacji 08/02/2014
OJ Dz.U. S 28
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 05/02/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/02/2014    S28    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2014/S 028-045159

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Goscino
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 43
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Gościno, Manowo, Warcino i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bobolice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren nadleśnictw: Gościno, Manowo, Warcino i Bobolice.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa GOŚCINO
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa GOŚCINO Obręb: GOŚCINO, DYGOWO, RYMAŃ)
dla powierzchni ogólnej 24 535 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
2 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa MANOWO
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa MANOWO (Obręb: MANOWO, WYSZOBÓRZ)
dla powierzchni ogólnej 17 957 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
3 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa WARCINO
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa WARCINO (Obręb: WARCINO, OBŁĘŻE)
dla powierzchni ogólnej 20 626 ha - na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
4 Temat: Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa BOBOLICE
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej
dla Nadleśnictwa BOBOLICE (Obręb: BOBOLICE, KUROWO)
powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 19 186 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia - 17 513 ha.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 915 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR-2710-23/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 233-404621 z dnia 30.11.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR-2710-23/13 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa GOŚCINO
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 866 564 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 865 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-23/13 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa MANOWO
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 047 060 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 042 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-23/13 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa WARCINO
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 274 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 269 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-23/13 Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa BOBOLICE
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 739 584 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 738 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.2.2014

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40462120131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 777 dni
Wadium: 114400 ZŁ
Szacowana wartość* 3 813 333 PLN  -  5 720 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa GOŚCINO Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-01-23 1 865 160,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa MANOWO Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-01-23 1 042 200,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa WARCINO Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-01-23 1 269 000,00
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa BOBOLICE Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-01-23 738 720,00